01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 26
ޕީޕީއެމްގެ ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔަކު ނައްތާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2016 55
"އަސްލު" ޖަލްސާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވަނީ

ދެ ފަޅިކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 11
އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން ރީކޯ މޫސަ އުނިކުރަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށްފައިވާތީ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އޭނާގެ ނަން އުނިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 31
ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަށައިފި

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

October 30, 2016 57
ޖޭޕީއާއެކު މިފެށުނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މިއަދު މި ފެށުނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 28
އޮފީހާއި ތަކެތި އަތުލިޔަސް އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ: ފާރިސް

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އެ ތަނުގައި ހުރި ތަކެތި ގެންދިޔަޔަސް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންގެ އަޒުމް ނުގުޑާނެ ކަމަށް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 56
ޕީޕީއެމް އޮފީސް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މި ރޭ ގެންގޮސްފި އެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ހުރި ތަކެތި ނެރެގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަން މިހާރު ވަނީ...

October 28, 2016 20
ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަންގެ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ދެބައިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެމެދު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 11
ޖަލަށްް ދާން ބިރެއް ނުގަނޭ: ފާރިސް

ޖަލަށް ދާން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 22
ހަފުލާ ހުއްޓުވީ އަސްލު ނަންބަރު ފެނިދާނެތީ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިރޭ އެ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އަހަރީ ހަފުލާ އަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅީ، މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 4
މައުމޫން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޒިންމާތައް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހައި...

October 26, 2016 11
އިބޫ އާއި އީވާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ފޯމް ފޮނުވާފައި އޮއްވާ

ފިންގާ ޕްރިންޓް ނެތިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 32
ހައްގުތައް ހޯދަން މައުމޫން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 25, 2016 17
އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް މައުމޫން އެކުލަވާލައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށް، އާ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއެއް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

October 25, 2016 2
އޮޅުންބޮޅުން: ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މާހައުލަކަށް މަގު ތަނަވަސްވިއެވެ. ޕާޓީގެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 56
މައުމޫންގެ މެސެޖް: އިންސާފުން މައްސަލަ ނިންމައިދީ!

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށް، ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނިންމައިދޭން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 19
އިލްހާމް އަލުން ޕީޕީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އަށް މިރޭ ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 10
ވަހީދު، ސުޖާއު ޕީޕީއެމްގެ ވައިބަ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު...

October 19, 2016 44
ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދީފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ހަ މެމްބަރަކު ވިޕާ ހިލާފުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 45
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވައްޑެ އާއި ނާދިރާ

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ދެ ބޭފުޅަކު މިރޭ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި އައިމިނަތު ނާދިރާ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 52
ދެ ފެކްޝަނާ އެކު "އަސްލު ޕީޕީއެމް" އޮޅިއްޖެ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދުނު ކޯޅުން ހައްލު ނުވެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ދެ ފެކްްޝަން ރަސްމީކޮށް އުފެދި "އަސްލު...

October 17, 2016 21
"ޕީޕީއެމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ލިއުންތައް ލިބުމުން"

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ، ދެ ފެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ރަނގަޅީ ކޮން ބައެއްކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ދެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ލިއުންތައް ލިބުމުން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 21
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޔޫއެސް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ކޯޓުން މިއަދު ހަވާލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން މިރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

October 16, 2016 43
ޕާޓީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ހުންނާނަން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމް ރޫޅި ކުދިކުދި ވެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ޕާޓީ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ހުންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

October 16, 2016 53
މައުމޫންގެ ނިންމެވުން ސައްހައެއް ނޫން: ނިހާން

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރެއްވީ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެއީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 8
ފައިސާގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލާގައި، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް އިން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެއްގަލަށް އަރައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު...

October 13, 2016 40
އިންތިހާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫނަށް ގޮންޖައްސަވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ވަކި ބޭފުޅަކު ނެތަސް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދެން ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތައް ވެސް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 11
އީސީގައި ތިއްބެވީ ކުފޫ ހަމަވާ ބައެއް ނޫން: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ އެފަދަ ކޮމިޝަނަކަށް ކުފޫ ހަމަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2016 3
ލަފާދޭ ކޮމެޓީއަށް ނަން ނުފޮނުވަނީ ޕީޕީއެމުން އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެކުލަވައިލާ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގައި މިހާތަނަށް ބައިވެރިނުވަނީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

October 12, 2016 30
ޕާޓީތައް ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހި، ފައިސާ ދިނުން ފަސްކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގާ ގޮތާ މެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް މި އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދިނުން ފަސްކޮށްފައިވާ...