26 ޖުލައި

July 26, 2016 23
އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ހަރުގެ އަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ހޯދަން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުންތަކެއް ރޭ ދަންވަރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 36
އަނދަމުންދާ ޕީޕީއެމް، އެޕިސޯޑް 2: ލޭގެ ގުޅުން

އެކުގައި ވަރަށް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެ ވެރިކަން ވެސް ލިބުނެވެ. އެ ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު، އެ ގުޅުން ހީނަރުވާން ފެށި އެވެ. ތިން އަހަރު ފުރެން ދާއިރު، ޕާޓީގެ ރައީސާއި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރާ ދެމެދު ގުޅުން މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ. މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 15
ގާނޫނާ ހިލާފުވި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އެންއައިސީ އަށް

ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިން ކުރާ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ފުލުހުންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 8
ބަހުރޭންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓުން އުވާލައިފި

މަނާމާ (ޖުލައި 17) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުވާލާ އެ ޕާޓީގެ މުދާތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މައުމޫން އެދުނު ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަން އަނެއްކާ އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ޕާޓީ އޮފީހަށް...

July 17, 2016 9
މައުމޫންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް، އަމުރަކަށް އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާޓީ "ހިސޯރުކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރި އަށް ގެންދަން ނިންމައި އަނެއްކާ ވެސް ވަގުތީ އަމުރުކަށް މިއަދު...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 5
ނަޖީބު ވެރިކަމުން ބާލަން މަހާތިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 15, 2016 35
އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިދިކޮޅު ވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަންކަމާ އިދިކޮޅު ނުހެދިއްޔާ، އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައަކަށް ނުވަނީ...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 37
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން މިރޭ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބޮޑު ޖަލްސާ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ރެއަކަށް ފަސްކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 17
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު ނުވާން ޕީޕީއެމުން އީސީގައި އެދެފި

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި، ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޕީޕީއެމުން މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުގައި އެދެފި އެވެ.

July 13, 2016 6
"ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް އެ ޕާޓީގެ...

July 13, 2016 11
ކޮމެޓީތައް ނުބާއްވަން މައުމޫން އަނެއްކާވެސް އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއް ނުބާއްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް...

10 ޖުލައި

July 10, 2016 26
ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

July 10, 2016 2
ޕާޓީން ވަކިކުރި ކަމެއް ފާރިސްއަކަށް ނޭނގޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ މެދު ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅި ކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 13
މައުމޫނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު...

July 05, 2016 6
ކައުންސިލް ބާއްވަން މައުމޫން އިޖާބައެއް ނުދެއްވި

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 16
ކައުންސިލް ބާއްވައިދޭން މައުމޫން އަރިހުން އެދެފި

ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަރިހުން އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ކައުންސިލް ބޭއްވުމާ މެދު މައުމޫން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 57
"ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން"

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ ކަންކަން އޮތީ ބޮއްސުން ލައިފައި ކަމަށާއި ޕާޓީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިރޭ ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 44
މައުމޫނަށް ތާއީދުކޮށްގެން ނާދިރާ ވަކިކޮށްފި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް، ޓްވީޓެއް ކޮށްގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ މިއަދު ވަޒީފާއިން...

24 ޖޫން

June 24, 2016
ނިޒާމް ފުނޑިގެން ދިއުމަކީ މައްސަލައެއް

ތަނެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން ހިތުއަޅަންވާނީ ވެސް ފާޑުކިޔުމާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންނާއި އުނދަގޫކުރާ މީހުން ވެސް އުޅޭނެކަން ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަމުދުން ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ނަމަ މި ބުނި ހުރިހާ ކަމެއް ހުންނާނީ އެތައް ގުނައެއް މަތީގަ އެވެ. މޮޅު ވެރިޔަކަށް ވާނީ މި ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވަމުން،...

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުހިފަހައްޓަން: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތުކުރިއަސް އެގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

June 21, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން) ނިޒާމު ބޭނުން ކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
"ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބާ އެކު ދައުވާތައް ހުއްޓިދާނެ"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރެވޭ ދައުވާތައް ނިމުމަކަށް އައިސްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 25
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދިނުން، މައްސަލައެއްތަ؟

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްވުމަށް ފަހުގައި، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އެއަށް މި ކިޔަނީ ޕްރައިމަރީ އެވެ. މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވެސް އަމަލުކުރީ އެ ގޮތަށެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ބަހުރޭނުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ މަނާކޮށްފި

މަނާމާ (ޖޫން 15) - ބަހުރޭނުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެ ގައުމުގެ ސުންނީ މުސްލިމް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.