05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 3
"ކޮންގްރެސްގައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ބައިވެރިވި"

ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށާއި އެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ނިންމީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 3
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން...

November 04, 2018 6
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމުން ހައި ކޯޓަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ގައުމީ ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގައި ނިންމި ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 8
ބަދަލުވި މަންޒަރާއި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ ބަހުސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ރާގާއި ބަސްމަގު ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 21
ޕީޕީއެމް މައްސަލަ ނެގީ ޝަކުވާ ބަލާތީ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ބާރުތައް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ހަވާލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފައިލްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނެގީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 41
75،000ރ. އިން ޕީޕީއެމް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮށް، ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކަކުން ކޮމިޝަނުގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް 75،000ރ. އިން...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 11
ޕީޕީއެމްއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް މައުމޫން އީސީއަށް

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަައް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިލެކްޝަންސް...

October 02, 2018 65
ރައީސްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ނަގާފައި: މުއާޒު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެއްވުމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ތުހުމަތުކޮށް ޕޮލިހަށް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 15
"ރައީސް އުޅުއްވީ 134،000 މީހުން ޖަލަށް ލާން"

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މުށު ތެރެ އަށް ލައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވީ، 134،000 ރައްޔިތުން ޖަލަށް ލާން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފަލާހަށް، ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 34
އައިޔޫއެމް ސިޔާސީކޮށްފި، ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ!

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް)ގެ ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، އެތަން ސިޔާސީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޭނާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އިއްޔެ ގޮވާލައްވައިފި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 7
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރީ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން

ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 43
އިބޫ، އިމްރާންއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲއާ ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 46
އިންތިޒާރު މިކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކޯލަކަށް: އިބޫ

އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފޯނު ކޯލެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނެވި ކަމަށް، ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 44
މަރާލިޔަސް ހައްގު ބަސް ބުނާނަން: އިލްޔާސް

ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ކިޔައިދެއްވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަރާލިއަސް ހައްގުބަސް ބުނުން ނުހުއްޓާނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2018 19
އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ހޯދައިދޭން އިބޫ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ހިތްދަތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުން މިންޖުވެ، އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވަން އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް...

September 21, 2018 14
ހައްޔަރު ކުރިއަސް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ހިޔަލީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކުރައްވައި، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ބައިއަތު ހިފުމާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިއަސް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 34
އިބޫ ކުރެއްވީ ދޮގު ތުހުމަތެއް: އީސީ

އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނާއިރު، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު އޮބްޒާވަރުންނަށް ނުދައްކައި ގުނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުން ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށާއި، އިބޫ ކުރެއްވީ ދޮގު ތުހުމަތެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2018 67
އިބޫގެ ކެމްޕޭނަށް ޓީޗަރުން، ނިހާން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓީޗަރުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށް، ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)...

September 17, 2018 24
އިދިކޮޅު މެނިފެސްޓޯގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ނެތް

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 5
މައުމޫން މާލެ ގެނައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން: ކަރެކްޝަންސް

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 39
އިބޫގެ ތަހުގީގެއް ފެށުމުން ޖަރުމަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު، އޭނާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށުމުން، ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ...

September 12, 2018 24
"އީޔޫއަށް ފާޑުކިޔާއިރު، ޑިކްޓޭޓަރުންނާ ދުނިޔެ ދެކޮޅު"

ރާއްޖެ، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ ނުރުހުންވެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ފާޑުކިޔައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް ކަމަށާއި ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިންނާ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 68
ޕީޕީއެމްގެ "އެންމެން އެކަކަށް" ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހު

ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް "އެންމެން އެކަކަށް"ގެ ނަމުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 31
ޓައިމް ބޮމަކަށް އަޅުގަނޑު ބިރެއް ނުގަންނާނެ: ރައީސް

މިއީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މޫސުމް ކަމަށް ވާތީ، އެމަނިކުފާނަށް ވެސް އެކި ތުހުމަތުތައްކޮށް ރިޕޯޓްތައް ނެރޭނެ ކަމަށާއި އެފަދަ "ޓައިމް ބޮމަކަށް" ބިރުފުޅު ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ލ. ފޮނަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 71
ޕީޕީއެމަށް 30،000، އިދިކޮޅަށް ފެނުނީ 3،000!

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި، އެ ބައެއްގެ "ހަގީގީ ސައިޒު" ދައްކައިލުމަކީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ؛ ޚާއްސަކޮށް ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ދިމާކޮށް، މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި މިކަން ބޮޑެވެ. މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދެ ހަފުތާ އަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި "ބްރިޖު ސަޅި"...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 88
ކުރިމަތި ނުލިޔަސް އޮފިޝަލުންނަށް! މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމް؟!

ހއ. އަތޮޅުގެ [ނަން އުނިކޮށްފައި] ރަށަކުން ފަށާނަމެވެ؛ މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އޮފިޝަލަކަށް ވާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލުމުން، އެ ރަށުން ވެސް ޝައުގުވެރިވި ބަޔަކު ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަަމަކު އިލެކްޝަންސުން ގަބޫލުކުރާ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީވެ، އޮފިޝަލަކަށް ވާން އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވެސް ފުރުސަތެއް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 14
"ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިނުން ސަޕޯޓް އިތުރު ވަނީ އިދިކޮޅަށް"

ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިނުން ގަދަބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކަންތައް ކުރަމުންދާތީ ސަޕޯޓް އިތުރުވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.