05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 8
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ހަސީނަށް ދީފި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 31
ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯ ނައްޓަން ދިމާކުރުމަކީ ބަލި ގަބޫލުކުރުން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ކެމްޕެއިން ގައި ތަތްކުރި، ޖަލު ހުކުމްގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ޕޯސްޓަރު ނައްޓަން ފުލުހުން ދިމާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ބަލި ގަބޫލު ކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

August 04, 2018 77
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯ ނުޖެހުމަށް އިންޒާރު ދީފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ކެމްޕެއިނުގައި ޖަލު ހުކުމްގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ޕޯސްޓަރު އާންމު ކުރަން ފެށުމާއެކު ގައިދީން...

August 04, 2018 28
"ކެމްޕެއިނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 13
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރާނަން:އިބޫ

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2018 1
އަދިވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ރަސްމީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރެވެންދެން ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން...

August 02, 2018 3
ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލާން ފުރާ ފޯމުތައް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ހުށަހަޅަމުން...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 16
ތައްގަނޑު ޖަހަން ނިންމީ މަކަރު ހެދުން ހުއްޓުވަން

ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރެޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހުންގެ ފޯމުތަކުގައި އެ ރިސޯޓެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގައި މަކަރު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރަން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 45
ކެމްޕޭން ވަރުގަދަކޮށް، މަގުތަކަށް ފިޔާތޮށި ކުލަ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގެ ފޯރި ގަދަކޮށް، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެ ޕާޓީގެ ދިދަފަތިތައް ދަމަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 67
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުއްޓާލާނަން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އާންމު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2018 20
"ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނަން"

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

July 29, 2018 31
ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އިންތިގާލީ އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދޭނަން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އޮންނާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އިންތިގާލީ...

28 ޖުލައި

July 28, 2018 45
ތަރައްގީ ގެންނާނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަމަހަމަކޮށް: އިބޫ

ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 1
ޕީއެސްއެމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ބޯޑު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 8
ރަނިންމޭޓުކަން ފައިސަލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓްކަން ފައިސަލް ނަސީމްއާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރަސްމީކޮށް...

July 24, 2018 24
ހަސީން އުފައްދާ ޕާޓީގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އަންގައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން އުފައްދަން އުޅުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ "މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޖަސްޓިސް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ)" ގެ ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޭނާ އަށް...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 16
"ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅެއް ނޫން"

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުންޏަސް، އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 59
މާޔޫސްވިޔަސް ވޯޓު ލުން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ!

ރައީސަކު ހޮވަން ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ވޯޓުލާން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދިނުން ނުވަތަ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު، ޑިމޮކްރެސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފައި މަދަނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އާމިނަތު...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 19
ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރާނެ މާހައުލެއް ނެތް: އިބޫ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް ނެތް ކަމަށް...

July 17, 2018 5
ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ރަނިން މޭޓުގެ ގޮތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...

14 ޖުލައި

July 14, 2018 40
މަޝްވަރާގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 11
އިބޫގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ކެމްޕޭންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 110
"ރައީސަށް އިތުބާރު ކުރަން، ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު ކަން ގަބޫލުކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރައްވާތީ ކަމަށާއި އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި ދެރަ ގޮތެއް ނުހައްދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 18
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލަން ގޮވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަލުން އެކުލަވާލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 15
ޖޭޕީން ދައްކާނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ރަނިން މޭޓެއް: މާރިޔާ

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދައްކާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ރަނިން މޭޓެއް ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 04, 2018 8
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް 100،000ރ. އަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީގެ އަދަދު 100،000ރ. އަށް ބޮޑު ކުރުމަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

July 04, 2018 16
ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓް!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދުލުވުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުރަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ނިންމި...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 35
ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ "ހަމަލާތައް" އިބޫ އަށް!

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ފޭލްވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިބޫ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 8
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.