27 މެއި

May 27, 2018
ގާނޫނާ ޚިލާފު ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 17
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 139
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ދީފި އެވެ.

May 22, 2018 22
ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން އަންގައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު، ބައެއް ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

May 22, 2018 13
ނުފޫޒެއް ނެތް، އެކަމަކު ސަރުކާރު ބޭނުން ގޮތަކަށް!

ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ މިގޮތަށެވެ؛ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވާ، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ." އެ ކޮމިޝަން ހިންގަނީ މި އުސޫލުން ހެއްޔެވެ؟ ނުފޫޒެއްގެ ދަށު...

21 މެއި

May 21, 2018 21
ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮތް ނުކިޔޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުންތަކަށް ގޮތް ނިންމައި ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ބާރެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 31
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 81
"ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުށްވެރިންނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ"

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތައް ބާތިލްކުރާނެ ކަމަށް...

May 20, 2018 53
ނަޝީދު ނޫން ކެންޑިޑޭޓެއް އެމްޑީޕީގައި ނެތް!

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫނީ، ވެރިކަމަށް ގާބިލް ބޭފުޅަކު ހަމަ ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން، އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ...

17 މެއި

May 17, 2018 5
އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޕާޓީތަކުން ދިން:އީސީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 26
އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 25
"ލީޑަރުން ހުރަގެއަށްލީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވަން"

ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ހުރަގެއަށް ލައި ބަންދުކޮށް، ގައުމު ބިރުވެރި ހާލަތަކަށް ވައްޓާލީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވިޔަ ނުދޭން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ...

May 11, 2018 17
ޕާޓީތަކުން ދެގުނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ގާސިމް

އިއްޔެ އަކީ ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް ކަމަށާއި އިތުރު ހިތްވަރަކާ އެކު، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ދެ ގުނަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ...

10 މެއި

May 10, 2018 36
ކޮރަޕްޝަނާ މެލޭޝިއާ ދެކޮޅު، ދިވެހިން ވެސް އެގޮތުގައި

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިހާބުގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި ގޮތަށް، މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ވެެސް ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 8
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޖޭޕީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 16
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 2
އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 6
"ފެބުރުއަރީ 1 ގެ އަމުރު ގޯސް ކަމަށް ކަނޑައެއްނާޅާ"

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ދައުލަތް ހިންގަން ބުރޫއަރާ ފަދަ ގޯސް އަމުރެއް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތީ، އެ އަމުރާ ގުޅުވައިގެން...

April 26, 2018 15
"މާލޭގައި އުޅޭ ހާލު ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ"

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު ކުޑަކޮށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ލަފާދޭނެ ގައުމީ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދައުވަތު...

April 25, 2018 19
ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައިފި: އިބޫ

އިދިކޮޅު އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރެގެން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 21
އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން...

April 23, 2018 17
އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ބޭނުންވޭ:އިދިކޮޅު

މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރުހުމާއި އިތުބާރު އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 13
"ދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ހަދާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވޭ"

އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ގޮވާލާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 40
މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް:އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ހިންގަމުން އަންނަނީ މިނިވަންކޮށް ކަމަށާއި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
"ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އަތް ބޭނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނަން"

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އުޅެނީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަތް ބޭނުމަށް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު...

April 15, 2018 22
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދައެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހެޅުމުން، އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 11
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަޅު އެޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް "ތަޅު އެޅުވުމުގެ" އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ޚިޔާލު...

April 12, 2018 23
ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.