17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 12
ސަމީރުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތުހުމަތެއްކޮށް ބަންދުގައި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ހަތަރު ތުހުމަތެއްކޮށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 7
"ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން ފިއްތައި، އެތައް މެމްބަރުންނެއް "ކަސްތޮޅު" އަޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލެއްވުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އީސީ މެމްބަރެއްގެ ޓުވީޓެއް!

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މާއްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަސަން ހަބީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވަައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 14
އިދިކޮޅު ޖަލްސާއަށް ފަނޑިޔާރުމަގު ބަންދުކޮށްދޭން އެދެފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން، މ. ކޫނޫޒް ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ބަންދުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 80
އިންތިހާބީ މަގާމު ކަށަވަރުވާ މާއްދާ އުވާލުމަށް އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހަކު ޕާޓީގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަކިކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މީހަކު އިންތިޚާބުވެފައިވާ މަގާމު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާ ބާތިލްކުރުމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 117
މި ގޮތް ވެސް މަސީހަށް ހަމަ "އޯކޭ"!

ސިފައިންގެ ބޮޑު ފައުޖެއް އެ ތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަށާލައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ އޯޑަރަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ހިމާޔަތުގައި އަތް ގުޅާލައިގެންނެވެ. މެމްބަރުންނަށް، މަސީހު ފެނިވަޑައިނުގަތަސް އަދި ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް އަޑު އިވިވަޑައިނުގަތަސް ވަރިހަމަ އެވެ. ޝަރަފުވެރި ގޮނޑީގައި...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 14
އެ ދުވަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގޯސް

އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިން އަރައި ވެއްޔާ މޮޑެލި ދުވަހެކެވެ. ސިފައިން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އަޅުވައި އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދީ މަޖިލިސް ހިސޯރު ކުރުމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ބަޔަކު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެއްވެސް ތަނަކަށް ދިޔަ ނުދީ، ފަނޑިޔާރު...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 16
މެމްބަރުން ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތެއް ނުކުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 18
އިންޑިއާ ސަފީރު، ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

July 29, 2017 49
މެމްބަރުންގެ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އެދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ތިބި ވަފާތެރި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 26
އިދިކޮޅުހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ގާނޫނީ އިމުގައި: މައުމޫން

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 16
މެމްބަރުންނަށް ހުރަސްނާޅާތި: މަހްލޫފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ އެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް މިއަަދު މެންދުރު ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުރަސްނޭޅުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 76
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެ ހަތަރު ގޮނޑި އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 51
ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން އެނބުރި އައުމަށް އަންގަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން އެނބުރި އެ ޕާޓީ އަށް އައުމަށް އެންގުމަށާއި އެ މީހުން އަލުން ޖޭޕީއާ ނުގުޅިއްޖެ ނަމަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 5
ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީއަކަށް ނުނިންމޭނެ:އެމްޑީޕީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލުކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 42
ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލް ކުރަން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2017 17
ހުކުމާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރުން ބާތިލް: އިލްހާމް

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު، މާޒީވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ...