15 މާޗް

March 15, 2018 15
މަޝްވަރާ އަށް މަގުފަހިކުރަން އިދިކޮޅުން ޔޫއެންގައި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ފަށަން މަގުފަހިވާނެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އދ.ގެ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރޯސްލަވް ޖެންކާއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 26
ފާރިސް ވިދާޅުވީ "ނިމެނީ، މި ނިމެނީ" ކަމަށް!

"މި ނިމެނީ، މި ނިމެނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 13
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާކަށް ނޫޅޭ: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީއަކީ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ބާރު އަޅާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއްގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 119
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ދެކޮޅު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ މެދު "ޕީޕީއެމްގެ 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ދެކޮޅު" ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 19
އަބްދުﷲ ބެލި މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް...

March 06, 2018 22
މިނިވަން މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް ހުރަހެއްނެތް!

މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 16
ޕާޓީތަކުގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ބެން އެމާސަން

އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ބެން އެމާސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 2
"މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ އެންގުން ގާނޫނާ ޚިލާފު"

ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން ސިޔާސީ އެއްވުން ބޭއްވުމަކީ މިރެއިން ފެށިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން އެންގީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން، އިންސާފުވެރިވާނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 38
މަޖިލީހަށް ވަންނަންއުޅުނީ މެމްބަރުންތޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވެންނެވުމަށް އިއްޔެ އުޅުއްވީ މެމްބަރުންތޯ ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 20
މަޝްވަރާ އަށް މަންދޫބުންގެ ނަން ފޮނުވަން އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހުރި ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު ދީ، ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ ނަން ފޮނުވަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

February 08, 2018 29
އީޔޫގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދެއް ރޭ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

February 08, 2018 45
ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މަޝްވަރާ އަށް ގޮވާލައިފި

ސިޔާސީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސް ކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާއަށް ދިއުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަނެއްކާ ވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް "ފްރޭމް ކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 18
ވެރިކަމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ: ސުއޫދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ހާލަތާއެކު ގާނޫނުއަސާސީ އުވި، ވެރިކަމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ގާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 26
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަދަލުކުރާކަށް ނޫޅެން: ޕީޕީއެމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް، އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ނޫޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

February 03, 2018 12
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި 12 ބޭފުޅުން އެ މަގާމުން ވަކިނުވާ ކަމަށް، ހުކުރު ވިލޭރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

February 03, 2018 18
ކޯޓު އަމުރާ އެކު ސަރުކާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް، މިދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
ޕީޕީއެމާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫނަށް ބަސް ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ

ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

January 30, 2018 34
ފާރިސް، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ބިރެއްތަ؟

ހެއްކެއް ނުފެނުނެވެ؛ އެކަމަކު ވެސް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އެ އޮންނެވީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަލު ގޮޅީގަ އެވެ. މިފަހަރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންނަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 67
ނިހާނާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބުން ސިއްރުތައް ބޭޒާރު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ޝައުގުވެރި ވީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ހޫނު ޒުވާބަށެވެ. ޓުވިޓާގައި ހިނގި ފޯރިގަދަ އެ ޒުވާބުގައި، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވި އެވެ. މި ކޯޅުންގަނޑުގައި ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 53
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނީ ކޮން އިރަކުން؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30-120 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ރިއާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، އަދި ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނަމަ، މި އަހަރުގެ ޖުލައި 12 އާއި 21 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު ރިއާސީ އިންތިޚާބު...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 51
ނަޝީދާ އެކު ޕްރައިމަރީގައި ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 45
"ވަރަށް ހިތްދަތި، އެކަމަކު ވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން"

ނުހައްގުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބި ހިތްދަތި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވީ ނަމަވެސް އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިންޗިއެއް ވެސް...

December 31, 2017 38
ބަޖެޓާއެކު އަހަރު ނިމިއްޖެ، އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދީ،...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 33
ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް،ވަންނަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް:ނިހާން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރާ އެކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތަސް، އެ މަނިކުފާނު ވަންނަވަން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ކަމަށް...

December 27, 2017 13
ޕާޓީތަކުގެ ބަސްމަގުން ސީރިއަސް ކަމަށް ބަލަން އުނދަގޫ

ގައުމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތާ މެދު ސަރުކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައްކާ ވާހަކައިން އެ ޕާޓީތަކުން ދާން ބޭނުންވާ މަގުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ސީރިއަސް ބާވައޭ، ބައެއް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 17
އެމްޑީޕީ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ:އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮވާވަރުގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

December 26, 2017 29
ސަބަބެއް އޮވެގެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުން ގޯހެއް ނޫން:ރައީސް

ޕާޓީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޕާޓީން ވަކިވެ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބ. ތުޅާދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...