12 ޖޫން

June 12, 2017 31
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން ކޮމެޓީންފާސްކޮށްފި

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ފަސް ޕަސެންޓަށް ކުޑަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން މިރޭ...

June 12, 2017 9
ޖުޑިޝަލް ކޮމެޓީތައް އަލުން އުފެއްދުމުގެ އިޝާރާތެއް

ރަށްރަށުގައި ހުރި ޝަރުއީ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ޖުޑިޝަލް ކޮމެޓީތައް އަލުން އުފައްދަން ޖެހޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު...

11 ޖޫން

June 11, 2017 80
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރަން މަޖިލީހަށް

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ފަސް ޕަސެންޓަށް ކުޑަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްލާހެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 41
އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އިން ލިބުނު ކުރިއެރުން ދަނީ ފަހަތަށް

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު އިއުލާން ކުރެއްވި އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް މަގު ކޮށައިދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ޑިމޮކްރެސީގެ...

June 10, 2017 26
ޔާމީނާ ހަމަައަށް ވެސް ގާނޫނީ ދިގު އަތް ފޯރާނެ: ޝިފާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނާއި އެ މަނިކުފާނަށް ވާގިވެރިވާ މީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ނަމަ، އެ މަނިކުފާނާ ހަމައަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ގާނޫނީ ދިގު...

08 ޖޫން

June 08, 2017 14
އާޒިމްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލު ކުރަން ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް...

June 08, 2017 5
ކަންބޮޑުވުންތައް އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއާ މެދު 30 ގައުމަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު ސަމާލުކަންދީ އެކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު...

07 ޖޫން

June 07, 2017 28
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ހޯދަނީ

އދ. އެންމެ ބާރު ގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެެރި ކައުންސިލް ކަމަށްވާ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ވާދަ ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ...

June 07, 2017 68
ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު 30 ގައުމަކުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތާ މެދު 30 ގައުމަކުން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
މައުމޫން ފެކްޝަނުުގެ އެކްޓިވިސްޓު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ...

June 06, 2017 28
ގަތަރާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް...

05 ޖޫން

June 05, 2017 103
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން

ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒާ ހެދި ނޫން ކަމަށާއި އެ ނިންމުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ދިވެހި...

June 05, 2017 28
ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުންގެ ފާޑު ކިއުން

ގަތަރާއެކު ރާއްޖޭން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ގާއިމު ކޮށްފައި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ރާއްޖޭން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު...

04 ޖޫން

June 04, 2017 46
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން މަނާކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

June 04, 2017 89
10 ފަހަރަށް ވޯޓު ލައިގެން ވެސް ރައީސަކު ނުހޮވުނު!

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން ކުރި މަސައްކަތް އެތައް ފަހަރަކު ބޭކާރުވެ، އެންމެ ފަހުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި ދިހަ ފަހަރަށް ވޯޓު ލީ...

03 ޖޫން

June 03, 2017 24
މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ޝިފާ އިންތިޚާބުކޮށްފި

މާލޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރުގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިރޭ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2017 18
އައްޑޫ މޭޔަރަކަަށް މި ފަހަރު ވެސް ސޯބެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ، ފާއިތުވި ދެ ދައުރުގައި ވެސް މޭޔަރުކަން ކުރެއްވި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވައިފި...

02 ޖޫން

June 02, 2017 22
ޖަރުމަނު ސަފީރު ޖަމީލާ އާއި ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ އާއި ކުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 02, 2017 17
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންގްރެސް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 އިން 17 އަށް ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 52
ސަރުކާރަށް ޝަކުވާ: "އަނިޔާވެރިވިއަސް ބޮޑުވަރު"

ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ، ބޮޑުދައިތަ ފަރީޝާ އިބްރާހިމް ދެކިލަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ފާރިސް މައުމޫން ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރުގައި އާދޭސް...

June 01, 2017 14
ފާރިސްއާ މެދު އަމަލުކުރީ ރަހުމްކުޑަކޮށް: އެމްޑީޕީ

ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނަށް ނުދީ އޭނާއާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ ވަރަށް ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ކަމަށް...

31 މެއި

May 31, 2017 129
ރައީސް މައުމޫން ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއެއްގައި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެ، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

May 31, 2017 6
އަދީބާ މެދު އިހުމާލުވާ ކަމަށް ބުނެ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް...

May 31, 2017 47
ނުފިލާނަން، އަޅުގަނޑާ މެދު އިހްސާންތެރިވެދީ: ފާރިސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފިއްލަވަން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އިހްސާންތެރިވެ، ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން...

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ...

May 30, 2017 70
ބޮޑުދައިތަގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް...

29 މެއި

May 29, 2017 21
އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވޭ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ މެދު އަދިވެސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އަދީބުގެ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2017 16
ރޯދަމަހަށް އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވެސް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އާއިލާއިން މިިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

May 29, 2017 43
އަޒްރާ ނަސީމް ވެސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަޒްރާ ނަސީމް ވެސް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 79
އަގު އުފުލުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 27, 2017 44
ސީޒަން އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދިފާއުގައި ހިނގާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ފިލްމީ ތަރީ އަލީ ސީޒަން 10 ކިލޯމީޓަރަށް އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާގައި...

26 މެއި

May 26, 2017 47
ނާޒިމާއި އިމްރާން ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭހު އިމްރާން އަބްދުﷲ މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް މިއަދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 65
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވެސް ހަނިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ލިބިގެން ވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 25, 2017 24
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަކަށް ހަސަން އަލީ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަދި ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު ހަސަން އަލީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 80
މައުމޫންގެ ޓްވީޓްތަކަށް ނިހާން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ފަހަކަށް އައިސް ކުރައްވާ ޓްވީޓުތަކުން، ރާއްޖެއަށް "މުސީބާތް" ޖައްސަން އުޅޭ މީހުންނާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓްތަކަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2017 18
ރާއްޖެ އާއި އީޔޫއާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ ވަފުދާއެކު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބާއްވާ ތިންވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 23, 2017 41
ސައޫދީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބޭއްވި "އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.