14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 52
ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާތައް ދައްކަވާ: ރައީސް

ދައުލަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން އެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްފުޅު ކުރައްވާނެ...

August 14, 2017 16
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މުހްސިން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. އަބްދުލްމުހްސިން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 79
"ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ އެއް ލަކިން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ "އެއްލަކިން" ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

August 13, 2017 57
ނުރަސްމީގަޑީގައި ހުއްދަނެތި މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ތިބެވޭނީ ހާއްސަ ފޯމެއް ފުރައި ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ފޯމްގެ ކޮޕީއެއް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 2
ރިޔާޒްގެ މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ފޯނެއްް ހުޅުވައި ނުދިން މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ...

August 12, 2017 124
ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު 25 ރަށަކުން ދައްކާލައިފި

ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް، ޕީޕީއެމުން 25 ރަށެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެލީއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 22
މަޖިލިސް ނުހުޅުވާނަމަ ހަރަކާތްތަކެއް ނުހުއްޓޭނެ: ޝަރީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަންދެން، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފް) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 12
އިދިކޮޅު އެއްވުުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޯނާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 44
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކެއް 25 ރަށެއްގައި ހިންގަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން" ނަމުގައި 25 ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 11
އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ތިން މަސް ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 09, 2017 3
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 48
މާލޭހިޔާގެ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި އެވެ.

August 08, 2017 8
ޒިންމާ އަދާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ފާރިސް އެދެފި

ބަންދުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް މެމްބަރުކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފާރިސްގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 34
"ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށް ވަނީ ހުދުމުހުތާރުވުމުން"

ދިވެހިންނަށް އެތައް ހައްގުތަކެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށްވެ، އެއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހުމުން ބޯގޮވަނީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނިޔަތްގަންނަ...

August 07, 2017 18
ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވައި މަހްލޫފް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި

ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލުމުން ފަރުވާދެމުން އަންނަ ފުލުސް ކޮންސްޓެބްލް އަލީ ރައްޒާންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، އޭނާ އަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 66
"ބޭރުގެނުފޫޒާއެކު ވެރިކަން ގާއިމްކުރަން ނާޒިމް އުޅުނު"

ބޭރުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމެއް ގާއިމްކުރަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު...

August 06, 2017 23
ގާސިމް ހާޒިރު ނުވިޔަސް ޝަރީއަތް ބާއްވާނެކަން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިރެއަށް ތާވަލްކޮށް، އެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އޭނާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަންގައިފި...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 44
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 27
މެމްބަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

މިހާރު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 32
ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ހުވަދު އަތޮޅު ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތް ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ގއ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް...

August 03, 2017 9
ސިފައިން މަޖިލީހަށް ވަން މައްސަލަ ބަލަން އެދެފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުފެށެނީސް ސިފައިން ތަޅުމަށް ވަން މައްސަލަ ބަލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 29
ތަހުގީގަށް އެކަކު ވެސް ބަންދެއް ނުކުރަން:އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ އޯޑިއޯ ލީކުވި މައްސަލައިގައި ސިފައިންގެ...

August 02, 2017 23
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އޮތް ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ: ސިނާން

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެއްސުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން...

August 01, 2017 9
ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކާއި އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ފުލުހުންގެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 9
މަޖިލީހުގައި ރޯވެ، ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލަފާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހުރި ފާހާނާއެއްގެ ތެރޭގައި މިއަދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލަފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި...

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 8
ޑިކްޓޭޓާޝިޕަކަށް މި ގާނޫނުއަސާސީ ތަނެއް ނުދޭ: އިބޫ

މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީގައި، ޑިކްޓޭޓަޝިޕެއް ހިންގަން ތަނެއް ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

July 30, 2017 12
ހަތަރު މެމްބަރުން ޖަލްސާ އަށް ނުގެނެސްފިއްޔާ އިހުތިޖާޖު

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށް ނުދީފިނަމަ،...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 33
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެނައުމަކީ ޖަރީމާއެއް: މަހުލޫފް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ އިތުރު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް...

July 29, 2017 18
އިންޑިއާ ސަފީރު، ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 14
ސައުދުގެ ބަންދަށް ވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ ބަންދަށް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

July 28, 2017 14
އަމީތު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 43
މެމްބަރު އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ދެންމެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 27, 2017 51
ޣައިރުގާނޫނީ ކަންމުން ރައްޔިތުން ދުރުވާން ގޮވާލައިފި

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކުން އާންމުން ދުރުވެ، އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 7
އިނގިރޭސި ވިލާތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބު ޓޮމް ބާން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެއް ވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

July 26, 2017 8
ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއަށް ފުލުުހުން ވަދެ ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.