14 ޖުލައި

July 14, 2017 45
ގާނޫނުއަސާސީން އުފެއްދި އެއްޗެއް އެއަށްވުރެ މަތިނުވެވޭނެ

ގާނޫނުއަސާސީން އުފެއްދި އެއްޗެއް، އެއަށްވުރެ މަތި ނުވެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 44
ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ދޫދިނުމެއް ނެތް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި...

July 13, 2017 5
ގާސިމްގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ރޭ ފަށަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ފޮނުވުމާ އެކު، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ރޭ ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 11
ގާސިމް މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމްގެ އިބްރާހިމަށް ދަައުވާކުރާ ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަލުން ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައި އޭނާ އަށް މިއަދު ޗިޓް...

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 59
އަދީބަށް ބޭރަށް ދެވޭނީ ފައިސާ ދައްކާފައި: ރައީސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ، ދައުލަތުން ނެގި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

July 11, 2017 130
އަދީބުގެ ފައިސާ ޖާޑީގެ ސައްހަ މިންވަރެއް ނޭނގޭ:ރައީސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ "ފައިސާ ޖާޑީ" ގެ ތެރޭގައި ހުރި ސައްހަ ފައިސާގެ އަދަދަކީ ކޮބައި ކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 6
ގާސިމްގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ދެން ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2017 39
ޕީޖީން ހާޒިރު ނުވެގެން ގާސިމްގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މިރޭ ޝަރީއަތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ ވަކީލުން ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 37
މުންދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ދެއްކެވީ...

July 09, 2017 19
މަސީހުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކުރަމުންދާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 23
މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ، ސްކްރީންޝޮޓްތަކަކީ ފޭކް: ރޮޒައިނާ

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވައިބަ ގްރޫޕެއްގެ...

July 08, 2017 36
ދޮގު ހަބަރަކުން މަސީހުގެ ވޯޓެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައިގެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 94
މެމްބަރު ޝަހުދީ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

July 07, 2017 29
އޭޖީ އާއި ސިފައިންގެ ޗީފަކީ ސިޔާސީ ވިޕެއް ނޫން:ޖަަމީލް

ސަރުކާރަށް ނުވެގެން އުޅޭ ކަންކަން ކޮށްދީ، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޗީފް ވިޕަކަށް، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 26
ހަގީގީ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ޕީޕީއެމަށް އަންނާނަން: ފާރިސް

ޕީޕީއެމް މިހާރު ހިންގަނީ ޕާޓީ އަށް އިހުލާސްތެރި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕާޓީ ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

July 06, 2017 32
މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން" ޕީޕީއެމް ޓީމެއް ލަންކާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން"، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
ޔޫއެންއެޗްއާރްސީ އަށް ވާދަ ނުކުރަން ރާއްޖޭން ނިންމައިފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

July 05, 2017 141
މަޑުން ތިއްބަސް ސަރުކާރުގައި "ގަޓު" އެބަހުރި: ޝައިނީ

ސަރުކާރު މަޑުން އޮތަސް ސަރުކާރުގައި "ގަޓު" އެބަހުރި ކަމަށް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 43
އަޅުގަނޑު ކުރީ ސައްހަ ސޮޔެއް: ސައުދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް ވެއްދި ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރެއްވި...

July 04, 2017 36
ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށްވެގެން ނުވާނެ: ޖަމީލް

ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އަމާޒަކަށް ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 26
މަޖިލީހަކީ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގާ ފެކްޓަރީ: ޝާހިދު

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުންނާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މި ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގާ ފެކްޓަރީ ކަމަށާއި އެތަން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

July 03, 2017 4
މެމްބަރުން ޖެހިލުން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި މެމްބަރުން އިތުރަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 14
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާ ކަމާމެދު ޝައްކު: ސައުދުﷲ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދަން އުޅޭ ކަމާ މެދު ޝައްކު ކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ސްވިފްޓް އިންޖީނިއަރިންގެ އެއް ހިއްސާދާރު ސައުދުﷲ...

July 02, 2017 16
މި ހަފުތާގައި އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުވެވިދާނެ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގެ އަށް ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2017 58
ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

July 01, 2017 65
ނާޒިމް ދޫކޮށްލުމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގުރޫޕްގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މިނިވަން ކުރުމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް...

30 ޖޫން

June 30, 2017 49
ވައިބާ ގްރޫޕުން މެމްބަރު ލަތީފް ބޭރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވައިބާ ގްރޫޕްގައި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ހއ. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ...

June 30, 2017 67
އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލާނެ ކަމަށް ބުނަނީ ރޭވުމަކުން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމަނިކުފާނު ކުރިމަތި ނުލައްވާނެ ކަމުގެ ވަސްވާސް އުފައްދަނީ ބައެއްގެ ނުބައި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

29 ޖޫން

June 29, 2017 108
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނަޝީދު ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާނެ:ހަސަން

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އިއްޔެ...

June 29, 2017 66
ސުޖާއާއި ސައުދުﷲ އަށް "ކެތެއްނުކުރެއްވުނު"؟!

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2017 250
ރައީސް ނަޝީދު އޮތީ އެމްޑީޕީ ހިސޯރުކޮށްފައި: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އޮތީ "ލާދީނީ ފިކުރުގެ މަދު ބަޔަކު" ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 46
ހާހެއްނުވޭ، އެއްވެސް ވޯޓެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ރިޔާޒް

އީދު ބަންދަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމާ އެކު ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން...

June 27, 2017 30
ޝައިނީއަކީ ޕީޕީއެމް ޕީޖީގައި ތާއީދު ކުޑަ ވަޒީރެއް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އަކީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެންމެ މަގުބޫލުކަން ކުޑަ ވަޒީރު ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު...

25 ޖޫން

June 25, 2017 65
އަދީބުގެ ކަޅީގެ ކުލަ ބަދަލުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ: ވަކީލު

މިހާރު ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ލޮލަށް "ގްލޮކޮމާ" ޖެހިފައިވާއިރު، އެ ބަލީގައި އެމަނިކުފާނުގެ ލޮލުގެ ކަޅީގެ ކުލަ ބަދަލުވާން ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށް އަދީބުގެ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.