08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 34
ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ދަތިވާނެ: ރައީސް

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 22
"ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި ގައުމު ބަނގުރޫޓްކޮށްފި"

އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި ގައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 07, 2016 31
ނަޝީދުގެ "ނިގުޅައިގަތް" ހައްގުތައް ހޯދަން އދ. އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިންސާނީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހައްގުތައް އެމަނިކުފާނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދޭން އެދި އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

October 07, 2016 27
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެގެން ނުވާނެ: ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މެމްބަރުން ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 12
އެކައުންޓު ހުޅުވަން އިތުރު ތިން މަސް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 06, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 28
ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް އެކަނި ހާއްސަކޮށް، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

October 05, 2016 10
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 28
ކައުންސިލުން ނިންމާ ބަޔަކު މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވަން އެދެފި

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން، ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުން ފާސްކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

October 04, 2016 2
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 04, 2016 41
ކާޑު މައްސަލާގައި ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާނަން:އަސްމާ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެއް ކަމަށާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެންނަން ހުއްޓާނުލައްވާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މާފަންނު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 6
އަލްހާން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ މަސްލަހަތަށާއި ޕާޓީއަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން އަލްހާން ފަހުމީ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 50...

October 03, 2016 11
ފިންގަޕްރިންޓް މައްސަލަ އިލެކްޝަނާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 101
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުން ރަތަށް!

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިއަދު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 15
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާ އަށް ގެންނަނީ

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް، 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޅު ފައިސާ ދޮންނަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮމިޝަނަކުން ބެލުމަށް، ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 60
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ޖޭޕީން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކައުންސިލުން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

September 29, 2016 2
ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

September 29, 2016
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުން އޮކްޓޫބަރު 26ގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 26ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 70
ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ: ތޯރިގް

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް...

September 28, 2016 30
އަސާސީ ގަވާއިދަށް އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރުމަށް އަންގައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ޕާޓީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 18
ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުމަކީ އެމްޑީޕީ/އަދާލަތުގެ އަމާޒެއް

ސަރުކާރާ އެކު ފަށާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރަން އަމާޒު ހިފާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 21
ލީޑަޝިޕުން މަންދޫބުން ކަނޑައަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދުނު ނަމަވެސް ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަން އެއްބަސްވެ، މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުން ލީޑަޝިޕުން ކަނޑައަޅަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 21
އެއީ މެމްބަރުންނެއް ނޫން، ބޭނުމަކީ ޕާޓީ ހަލާކުކުރުން

އެމްޑީޕީ އިސްލާހު ކުރަން އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލާނީ މެމްބަރުން ކަމަށާއި ޕާޓީ އަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ބަޔަކު ނިކުތީ އެމްޑީޕީ ހަލާކުކުރުމުގެ އެޖެންޑާއާ އެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 30
އަމީން ފައިސަލް، މޫސާ ޖަލީލް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަމީން ފައިސަލާއި މޫސާ އަލީ ޖަލީލް މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.