19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 127
ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު: ސައީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިން މިނިވަންކުރި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ފަދަ ވެރިއެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 29
199 ޓީމާ އެކު ޕީޕީއެމުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރިގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް ބާއްވަން ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 5
ނާދިރާ ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ނިންމޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އޭނާ ވަކިކުރީ...

August 16, 2017 23
ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ އަޒުލްވެފައި: ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ހަލާލު ނޫން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އިއުތިރާފުވުމާ އެކު، މިހާރު އެ ހުންނެވީ މަގާމުން އަޒުލްވެފައި ކަމަށާއި ރައީސްގެ ނަމުން މުޚާތަބު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 5
ވެސްޓްޕާކްގައި ޖަގަހަ ހަދަނީ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވާ

ވެސްޓްޕާކް ހުރި ބިމުގައި ޕީޕީއެމުން ޖަގަހައެއް ހަދަމުން ދަނީ އެ ބިމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވާ ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސްޓްޕާކް ކުރިން ހިންގި...

August 15, 2017 85
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގެ މާނަ ދަނީ އޮޅުވާލަމުން: ޕީޕީއެމް

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް ވަން ފައިސާ ހަލާލު ނޫން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ މާނަ އޮޅުވާލަމުން ދާ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 333
"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް ވަން ފައިސާ ހަލާލެއް ނޫން"

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހޭދަކުރެއްވީ ރަނގަޅު ފައިސާއެއް ނޫން ކަން މިހާރު އެނގޭ އިރު "އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް ވަން ފައިސާ ހަލާލު ނޫން" ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން އެ ފައިސާ...

August 14, 2017 52
ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާތައް ދައްކަވާ: ރައީސް

ދައުލަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން އެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްފުޅު ކުރައްވާނެ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 79
"ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ އެއް ލަކިން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނީ "އެއްލަކިން" ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ...

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 124
ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު 25 ރަށަކުން ދައްކާލައިފި

ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް، ޕީޕީއެމުން 25 ރަށެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެލީއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 44
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކެއް 25 ރަށެއްގައި ހިންގަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން "ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން" ނަމުގައި 25 ރަށެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2017 55
ޖަގަހަ ހަދަނީ ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަނީ މީހެއްގެ އަތުން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެ ބިން ހޯދީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 41
"މަންމައަށްޓަކައި ގޭބަންދަށް ވެސް ބަދަލުކޮށް ނުދިން"

މަންމަ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެކަމާ އަޅައެއް ނުލި ކަމަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 48
މާލޭހިޔާގެ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދައިފި އެވެ.

August 08, 2017 135
ވައްޑެ ވަކިކުރީ މަސީހު މައްސަލާގައި ސޮއިކުރުމުން!

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް(ވައްޑެ) ޕީޕީއެމުން ވަކި ކުރިކަން ޕީޕީއެމުން އެންގީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކަމަށާއި އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 27
ފާރިސް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއްތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާ ހެދި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމަށް ހިންދެމިލެވޭ ވަރެއް ނުވެ އެވެ. ދެއިރު ދެ ދަޅަޔަށް ފުލުހަށް ދެމުމުން ވެސް މައިތިރިއެއް ނުވި އެވެ. ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރުމުން ވެސް އޭނާގެ ކިބައިން ސަރުކާރަށް ސަލާމަތްވެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 43
ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބުނު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ: މަހްލޫފު

ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރަނުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ފާއިތުވެެއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 7
ފާރިސްގެ އެއް އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 64
ރައީސް މެމްބަރުންނަށް:ޖަޒުބާތީނުވެ ހިތްވަރު ދެ ގުނަކުރޭ

މިވަގުތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ކޫސަނި ކަންކަމުގައި ހިޔާލުތަފާތުވެ ޖަޒުބާތީވާންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިތްވަރު ދެ ގުނަކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް...

August 02, 2017 46
މަސީހެވެ، ހަގީގަތުގައި ވެސް އިތުބާރެއް ނެތެއް ނޫންތޯ!

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން އޮގަސްޓް 26، 2016 ގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެއްސުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން...

August 01, 2017 117
މި ގޮތް ވެސް މަސީހަށް ހަމަ "އޯކޭ"!

ސިފައިންގެ ބޮޑު ފައުޖެއް އެ ތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަށާލައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ އޯޑަރަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ހިމާޔަތުގައި އަތް ގުޅާލައިގެންނެވެ....

31 ޖުލައި

July 31, 2017 8
ފާރިސް އަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 15
ސައުދު ހައްޔަރުކުރުމުން ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

July 30, 2017 55
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި "އުދުހުން"

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިހާބުކުރަން ހިންގާ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕެރަމޯޓާ ނުވަތަ ވައިކުޑައެއްގެ އެހީގައި އުދުހުމުގެ ހަރަކާތެއް...

27 ޖުލައި

July 27, 2017 67
އިދިކޮޅުން ރޭވީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ރޭވުމެއް: ޕީޕީއެމް

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް ދެއްކުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭވުންތަކެއް ރޭވި ކަމަށާއި އެއީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ރޭވުމެއް ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.