17 މާޗް

March 17, 2018 69
ކުއްލި ހާލަތަށް ފަހު ވެސް ލީޑަރުން މިނިވަނެއް ނުވާނެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުނު ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 55
ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރިކަމަކީ ބަލިކަށިވުމެއް ނޫން:އާޒިމާ

ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރި ކަމަކީ ބަލިކަށިވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 16, 2018 40
ދީނުގެ އަދުއްވުންނޭ ބުނުމުން ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދުދީފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނުމުން އެކަމަށް ބައެއް ޝެއިހުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

March 16, 2018 74
އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ ދީނުގެ އަދުއްވުން: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިދިކޮޅު އެއްވުމަށް ނުކުންނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 46
ގާނޫނު ފާސް ކުރިޔަސް 12 މެމްބަރުން ވަތްކެއް ނުވޭ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅި ގާނޫނަށް އިއްޔެ އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ އެކު، މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނަން ފެށި އެވެ. އެ 12 މެމްބަރުންނަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

14 މާޗް

March 14, 2018 87
"އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ވީ އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15...

March 14, 2018 24
ހައްލު އަދިވެސް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި: މެމްބަރުން

ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން ބޭރުވެ، "ހިތުހުރި ގޮތަކަށް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އުޅުމަކީ ބޭއިންސާފުގެ އިންތިހާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ...

13 މާޗް

March 13, 2018 75
"ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް އިސްލާހުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 98
12 މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ބިލް އިސްލާހުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2018 11
ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރެވޭ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ، އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާތައް ނިމޭ ހިސާބުން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު...

11 މާޗް

March 11, 2018 22
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް މާދަމާ ބަހުސްކުރަން ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް ބަހުސް ކުރުން މާދަމާ އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 49
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ އެ ޕާޓީ އަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 10
ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް، މިނިވަނެއް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސި އާ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން މިނިވަންކަންމަތީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 54
އަބްދުއްރަހީމްގެ އިސްލާހެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް!

ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ އިޖްރާއާތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

March 05, 2018 63
އިލްހާމް ދެއްވި ހޫނު ފެނުގެ އިންޒާރު ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުު އިލްހާމް އަހްމަދު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 05, 2018 52
ފުލުހުން ނުފޫޒެއްގެ ތެރޭގައި، ތެދެއްތަ؟

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަ އެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ނާއިންސާފުގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭރަކު...

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ކުނޫޒަށް ރޭގަނޑު ވަދެ ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަނީ

ޖުމްްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

March 04, 2018 21
"ގާސިމަށް އެއްވެސް އަގެއްގައި މެމްބަރުން ނުގެންދެވޭނެ"

އެއްވެސް އަގެއް ދީފައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރަކު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި...

March 04, 2018 47
ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށް، އިދިކޮޅާ ނުގުޅޭނަން: މުބީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކާ ދޭތެރޭގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުބީން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، ވަރަށް އަވަހަށް އިދިކޮޅު...

03 މާޗް

March 03, 2018 50
ޖުލައި 9ގައި ބްރިޖް ގުޅާލައި، ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގައި، މާލޭ ކޮޅުން ކޮންކްރީޓް ކުރަމުންދާ ބަޔާއި ހުޅުލޭ ކޮޅުން ކޮންކްރީޓް ކުރަމުންދާ ބައި އެކުގައި ގުޅާލެވި ބްރިޖްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 03, 2018 74
ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ސަފީރުންނަށް ނޭނގޭނެ:ނިހާން

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާ ސަފީރަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

March 03, 2018 49
ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަށް އެއްވުމުން ޖެއްސުންކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭއްވި އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު "ޗެނަލް 13" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އާމިނަތު ލަޔާލް އަށް އެ އެއްވުމުގެ...

02 މާޗް

March 02, 2018 57
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވީ މަދުބައެއް: ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރު މަޖީދީ މަގުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވީ މަދުބައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންގާ ގޮތަށް ރައްޔިތުން އަމަލު ނުކުރާކަން އެ މުޒާހަރާ އިން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 15
ތެޔޮ ބޯޓުގެ މުއާމަލާތް އިދިކޮޅުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި!

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

March 01, 2018 95
"އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ވަކިކުރަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ...

March 01, 2018 24
ފުރަތަމަ ޕީޕީއެމްގެ ދުލުން، ދެން އަޅަނީ ފިޔަވަޅު!

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ބަލަމުން ދާ މައްސަލަތަކާއި އެ ތަންތަނުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ޕީޕީއެމުން ބުނަމުން ދާތީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 42
މުއައްސަސާތަކުން ކަން ކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ރިޔާޒް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

February 28, 2018 48
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 86
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖެ ފުނޑާލައި، އަމިއްލަ ދަހިވެތިކަމުގައި ގައުމަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވުން ކަމަށާއި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ހައްގު އެމީހުންނަށް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 27, 2018 40
ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ އިދިކޮޅު މީހުން

ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅުނު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 27, 2018 71
ހަރަކާތްތަކުން އެކަހެރިވި ޚަލީލްގެ "ހިތް" ބަދަލުވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި، ނިލަންދޫ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 7
އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވާތީ ފާޑުކިއުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެ މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

February 26, 2018 70
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ"!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ޕީޕީއެމްގެ...

February 26, 2018 57
އަދުރޭ އަށް ޖެނެރަލެއްގެ ނަން ދީފިން: ނިހާން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އިދިކޮޅުގައި ތިބި މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 54
"ގާސިމް ރިސޯޓްތައް ހިންގަނީ ނުހައްގު ރަށްތަކުގައި"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް މުދަލެއް ނުހައްގުން ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އޭނާ ރިސޯޓް ވެސް ހިންގަނީ...

February 25, 2018 38
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަލަން އައުމަށް ދައުވަތު ދެން: މުންދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެނީ އަސްލެއް ނެތް ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަލަން އައުމަށް...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 103
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މެޑަމްއާ ވެސް ވާދަނުކޮށްލެވޭނެ"

އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމާ އެކަނި ވެސް ވާދަކޮށްނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.