27 މެއި

May 27, 2018
ގާނޫނާ ޚިލާފު ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

May 27, 2018 13
ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ރަނގަޅަށްތޯ އީސީން ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 21
ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ހުދުމުހުތާރުގެ ދެ ވަނަ މާނަތޯ؟

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު ބިނާކޮށް ގާނޫނީ ނިޒާމު އެކަށައަޅާފައިވާ، އޭޝިޔާގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ގުނިގެންދާނެ އެވެ. އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން އޮތީ ގިނަ ޕާޓީތައް ވާދަކުރާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުމެ ވަނީ މިނިވަންވެ ވަކިވެފަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 31
"ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ޚުދުމުހުތާރުކޮށް"

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ހުދުމުހުތާރުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ...

May 23, 2018 104
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 58
މިތިބީ އުފަލުން، ރައީސާ ވާދަކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް:މޫސަ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުނަސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ ޕީޕީއެމް އޮތީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށް...

May 20, 2018 27
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ރޯދަމަހު ރަށްރަށަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭ ފަސް އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 24
"ގިޔާމަތް ދުވަސް އަންނާނެކަން ހަނދާން ކުރަންވާނެ!"

އަޅުގަނޑުގެ އޮތީ ދެ ފިކުރެކެވެ. މި މައުލޫއުގެ މައްޗަށް ލިޔާނެތޯ އެވެ؟ ނުވަތަ ނުލިޔާނެތޯ އެވެ؟ އަޅުގަނޑު ނިންމީ ލިޔާށެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހާރު އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ފިކުރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާފަ އެވެ. މިސާލަކަށް ނޯތު ކޮރެއާ ނަގަމާތޯ އެވެ. މުސްލިމުން ދެކެ ކޯފާވާ، އިސްލާމްދީން ދެކެ ބިރުފުޅު ގަންނަ...

12 މެއި

May 12, 2018 76
ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯއަކީ ސަޕްރައިޒެއް: ރައީސް

ރިޔާސީ އާ ދައުރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާ މެނިފެސްޓޯ އަކީ "ސަޕްރައިޒެއް" ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2018 58
މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދީ، އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

11 މެއި

May 11, 2018 45
އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅުގައި: ރައީސް

މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަޑުހަރުކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 51
މެލޭޝިއާއިން އެނގުނީ ތަރައްގީ ބޭނުންވާކަން: ޚަލީލް

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން އަންގައި ދެނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދިން ލީޑަރަށް...

May 10, 2018 53
މެލޭޝިއާގެ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެއަށް ފިލާވަޅެއް: ވަހީދު

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން، އުމުރަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދީފި ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފިލާވަޅެއް ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

09 މެއި

May 09, 2018 58
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އުމަރު ޖޭޕީން ވަކިވެއްޖެ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 88
ފަސްޓް ލޭޑީ، މާލޭގެ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

May 07, 2018 59
ވަކި ދައުލަތެއްގެ ވާހަކައާ އެކު ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ބުނެ، އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ....

05 މެއި

May 05, 2018 45
"ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ގެންނަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހޮއްވަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ...

May 05, 2018 67
ރައީސް ޔާމީނަކީ ނަމޫނާއެއް، ތަރައްގީ އަށް ޝުކުރިއްޔާ

އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުން އަންނަ ތަރައްގީތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން...

04 މެއި

May 04, 2018 23
ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ވިސްނުން ތޫނު: މަސީހް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ޕޮލިޓިކަލް ޖީނިއަސް" ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ތޫނު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2018 31
ތަރައްގީގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް ޔާމީން: އާދަމް ޝަރީފް

ރާއްޖެ ދެކެމުން އަންނަ ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ ބާނީ އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި...

May 04, 2018 15
ސަރުކާރުން ދެނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް: ރޮޒެއިނާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެނެސް ދީފައި ވަނީ ނުފެންނަ ތަރައްގީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެމުން ދަނީ ނުފެންނަ ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ...

03 މެއި

May 03, 2018 19
ޕީޕީއެމްގެ އިސް ވަފުދެއް ޗައިނާ އަށް

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ދައުވަތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ވަފުދެއް މިރޭ ޗައިނާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

May 03, 2018 16
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 03, 2018 53
ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު: ޕީޕީއެމް

މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރާނީ ތަރައްގީ ނޫން ކަމަށާއި ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

01 މެއި

May 01, 2018 21
ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ކުރިއަރައި ނުދާނެ: ސައީދު

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރައިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2018 37
މުޅި ފޯކަސް މިއޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް: ޒަމީރު

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު އޮތީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކަމަށާއި ޕާޓީގެ އެހެން ހަރަކާތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 23
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކަށް ފަހު، މެމްބަރުން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 27
"އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތުން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް ސަލީމް) އެ ކަމަނާ އަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 34
މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީއަށް ވުރެ ބާރުގަދައީ ރައީސް: އަދުރޭ

ދައުލަތް އެކުލެވިގެން ވަނީ ތިން ބާރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް އެ ތިން ބާރު ހިމެނޭ ގޮތުން މުޅި ދައުލަތުގެ ވެރިޔަކު ހުންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، އެހެން ބާރުތަކަށް ނުލިބޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.