20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 13
"ލީޑަރުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ތަހަންމަލެއް ނުވޭ"

އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ކަންކަން ތަހަންމަލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

October 20, 2017 30
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ބަދަލު ނުކުރި ނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް އޮންނާނީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރާފައި ކަމަށާއި އޭރުން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނީ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 219
ޖަލްސާއަށް ނުދާ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ

މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ނުދާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ޖަލްސާ އަށް ދިއުން މަޖުބޫރު ކުރުވުން ނޫން...

October 18, 2017 5
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 47
ލަންކާގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 63
މައުމޫނާ އެކު ހުރި ޒައިދު ރައީސް ޔާމީންގެ ފަޅިިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގައި ހުންނެވި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މައުމޫނަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 53
މައުމޫންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސްގެ ތައުރީފް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ތިން ރައީސަކު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅު...

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިއަށް އަރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 187
ލިބުނީ 105 ޕޮއިންޓް، ނުލިބުނީ ފްލެޓް!

މާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލީ މަންސޫރު، އއ ރަސްދޫ، ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ 11 މީހުންނާ އެކު އެވެ. އަންހެނުންނާއި ފަސް ކުދިންނާއި ތިން ދޮންދަރިންގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ މަންމަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކުދިންނަށް 18 އަހަރެއް އަދި ނުފުރެ އެވެ. އޯޓިޒަމްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެއް ކުއްޖަކު ހިމެނެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 41
އަބްދުއްރަހީމް ޖަލަށް ލި ސަބަބެއް ނޭނގޭ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބަންދުކޮށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަރުވާލި ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ...

September 28, 2017 63
އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް މައުމޫނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ހައްގަކާ ނުލައި ބަންދުކޮށް އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 18
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލަށް ވުރެ މުހިންމީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވިލިނގިލިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ކާމިޔާބު ހޯދިޔަސް ޕީޕީއެމަށް މުހިންމީ ކައުންސިލަށް ވުރެ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު...

September 27, 2017 45
ސައުދު ލަދުގަނެ، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ސައީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 21
ރައީސާ ދެކޮޅަށް ވިލިނގިލީގައި ދެމި ބެނާތައް ނަގައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އިހުތިތާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަމާފައި ހުރި ބެނާތައް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

September 26, 2017 65
ވިލިނގިލީ ގޮނޑިއާ މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 26, 2017 95
ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް ޔާމީން

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 65
ކެމްޕޭންގައި ރީކޯ މޫސަ އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ ފާޑުކިޔުން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭނުގައި، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 24
ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގެ ޓީމުތަކަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖާޒީގެ އިތުރުން ފައިސާގެ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވެސް ދޭން ހަމަޖައްސައިފި...

September 21, 2017 64
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 17
ފަސްޓްލޭޑީގެ ޓީމުން ކުރަނީ ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމެއް:އަމީތު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގެން ދައްކަވަނީ ޣައިރު ގާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2017 63
ރައީސް ޔާމީން އުފަންވިކަން އެއީ ނަސީބެއް: ފަލާހު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އަށް އުފަންވެވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނާ މެދު އަޖައިބުވެއްޖެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ...

September 20, 2017 42
ގޮނޑިތައް ހުސް، މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ،އިންތިހާބު ކޮބާ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 149
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 77
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ ކުޅިވަރުގެ އީދުން: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވާނީ ޕީޕީއެމުން ފަށަންް އުޅޭ ކުޅިވަރުގެ އީދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 95
އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭނެ: ނިހާން

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް،...

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.