23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 23, 2017 120
މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުނީތީ، އެކަމާ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

July 23, 2017 13
ތަހުގީގު ގާނޫނާ ޚިލާފު، ފާރިސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީވެ، ތަހުގީގުގައި އޭނާ...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 16
އިލެކްޝަންސްގެ އަމަލުތައް ވަނީ ޖޯކަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އަމަލުތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 26
29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި 29 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 19, 2017 17
ހުކުމާ ޚިލާފަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރުން ބާތިލް: އިލްހާމް

މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު، މާޒީވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ...

July 19, 2017 40
ޕީޕީއެމުން ވަކިވި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ: ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ޕީޕީއެމުން ސޮއި ކުރެއްވި 10 މެމްބަރުން ވަކިވިކަން މަޖިލީހުން އިއުލާންކޮށްފި ނަމަ، އެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 17
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމުން ދުންޔާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 40
ވޯޓު ދީފި ނަމަ 10 މެމްބަރުން ވަކިކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރަން ސޮއި ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެއްވައިފި ނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 91
ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަލީމަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ޕީޕީއެމްގެ ވައިބާ ގްރޫޕް ހޫނުވެ، ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 21
ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން، ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ހެޔޮ: އަބްދުﷲ

ގައުމު އިސްލާހު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކި ކުރަން ވޯޓު ދެއްވައިގެން ގޮނޑި ގެއްލުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 10
ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 59
މުބީން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނިއުސް ބްރީފިންއިން ނުކުމެެއްޖެ

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 13
ތޯރިގާއި އަބްދުﷲ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މަގާމް، ދިފާއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިއަދު ފަށާފައިވަނިކޮށް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު ވެސް މިއަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 37
މުންދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 94
މެމްބަރު ޝަހުދީ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 63
މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ...

July 05, 2017 47
މަސީހަށް ލަތީފްގެ ސިޓީއެއް: "ނިޒާމް ފުނޑާނުލައްވާ"!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި އަބްދުﷲ މަސީހު ހުންނަވައިގެން، ހުރިހާ ބާރުތައް އެއް ދިމާއަކަށް ޖަމާކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނެ...

22 ޖޫން

June 22, 2017 25
ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުން ފާރިސްއަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީ އުފެއްދެވި މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 50
މައުމޫނަށް ޕީޕީއެމް އިސް ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ރޭ އެއާޕޯޓްގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފޮޓޯތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑުކިއުން އޮއްސާލި އެވެ.