24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 26
ދޮގު ބަޔާނެއް ހޯދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިޔާސީ...

February 24, 2017 17
ޕީޕީއެމަށް މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވާ މައްސަލަ ނުބެލި

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 70
މައުމޫންގެ ތަރައްގީ ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަރައްގީކުރެއްވި ގޮތަށް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް...

February 23, 2017 10
ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން: ޕޮލިސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭން ފުލުހުން އެދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މިހާރު ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ފަރާތުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 18
ހޯދަން އުޅެނީ މައުމޫން ހައްޔަރުކުރާނެ ބަޔާނެއް: ޒައިދު

އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން އުޅެނީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަޔާނެއް ހޯދުން ކަމަށް...

February 22, 2017 2
ޒައިދުލް އަމީން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދަށް!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ގޭ ބަންދުން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 97
"ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވާޖިބެއް"

ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

February 16, 2017 13
މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 33
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފާއި ފާޑުކިއުން!

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކުރިއަރުވަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެެހެން ބޭފުޅަކު ނެތެވެ؛ މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ. ހުރިހާ ޝުކުރަކާއި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 80
މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އުމަރު ވާދަކުރައްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައްވައި، 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނެވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ނިންމަވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 48
"އިންތިހާބާ ކުރިމަތިލާނީ 150،000 މެމްބަރުންނާ އެކު"

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ކުރިމަތިލާނީ 150،000 މެމްބަރުންނާ ވެސް އެކުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 54
ޕީޕީއެމަކީ ފަރުދެއް ނޫން، ރޮކެޓް ސްޕީޑުގަ ކުރި އަރާނެ

ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރަކީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފިކުރާ އެކު ޕާޓީ މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ރޮކެޓް ސްޕީޑުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 09, 2017 21
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާ މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ގައުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެކަން ކަމަށް ހައްލު ހޯއްދެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 27
"ހަބޭސް" ޖަލްސާގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު "ހަބޭސް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހަރަދުކޮށް، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާން އެންގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ ހިނގި ގޮތް ބަލަން އީސީއަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅަން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ބޮޑު ޖަލްސާ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 8
ޒައިދު ބަންދުކުރީ ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކޮށްގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރު ކުރީ ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއްގައި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ ނުކުރައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 23
ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ޕާޓީއެއް ނުހިންގޭނެ: މައުމޫން

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ދީފައިވާ "ފަސްޓް ލޭޑީ"ގެ މަގާމަކީ ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަ މަގާމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އެ ކަމަނާ އަށް ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ވަކި ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުވައެއް ނުލަން: ޕީޕީއެމް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ދިނުމުގައި ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 5
ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 20
ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ދިނީ ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 32
އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ނުފުރޮޅާނެ ގަލެއް ނޯންނާނެ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ނުފުރޮޅާނެ އެންމެ ގަލެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
އާއްމު މެމްބަރުންނާ މައުމޫން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި ނަމަވެސް، ރޭ އެ މަނިކުފާނު އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.