15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 37
މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު: އަލީ އާރިފް

ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ނެތް ކަމަށާއި 99 ޕަސެންޓް މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް...

January 15, 2017 3
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މި މަހު 27 ގައި ބާއްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މި މަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 16
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 13
ހާޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 7
ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެ: ޔުމްނާ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ތަކެތި ގެންދިޔައީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ތިއްބައި ކަމަށާއި، އެ ތަނުން ހާޑް ޑްރައިވްތައް މަދުވި ކަމަށް ވިއަސް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނަށް އެ ޒިންމާ ނެގެން ނެތް ކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 13
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ ލިޔުން ހޯދަން މުރާޖައާ ކޮމެޓީ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުދިނުމުން، އެކަން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަންގެ މުރާޖައާ ކޮމެޓީ އަށް އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 21
މައުމޫންގެ އެދިވަޑައިގަތުން، ޕީޕީއެމްގެ ލެޓަހެޑްގައި

ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހޯދަން އެދިވަޑައިގެން ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެންމެ ފަހުން ޕާޓީގެ ލެޓަހެޑްގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު...

December 15, 2016 30
ގަދަކަމުން ފިކުރު އެއްގޮތްކުރުން، ވާނެ ކަމެއްތަ؟

ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަކާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނެއް ވުޖޫދުވި އެއް ސަބަބަކަށް މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 30
މައުލޫމާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް...

December 14, 2016 26
"ޕީޕީއެމް ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު ތިބީ ރަޖާލައިގެން"

ޕީޕީއެމް އަލަށް އުފައްދައި، ޕާޓީ ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު އޭރު ވެސް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ "ރަޖާލައިގެން ގޭގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ....

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 37
އީސީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް...

December 08, 2016 30
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ޕީޕީއެމުން ފޯމް ހުށަހެއް ނާޅާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަމަވިއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް އެއްވެސް ފޯމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 10
މައުމޫނަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ލިއުން އަދި ނުލިބޭ!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ވެސް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 10
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ހައްގަށް ލިބޭ ބޮޑު އުނިކަމެއް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތަކަށް ލިބޭ ބޮޑު އުނިކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 40
ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ: މައުމޫން

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

November 30, 2016 29
ޕީޕީއެމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭތަ؟

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި، ޕާޓީ ދެ ބައިވެގެން ހިނގި ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލި ވެފައި ވަނިކޮށް ދެން މިހާރު މި އޮތީ މާ ބޮޑު...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 8
މައުލޫމާތު ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުދިނުމުން، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 18
މައުމޫން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރު ކޮށްލައިފި

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 6
ޕްރައިމަރީ އަވަހަށް ބާއްވަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕްރައިމަރީތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 4
ޕާޓީތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭނީ އެ ޕާޓީއަކުން: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަގާމުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނީ އެ ޕާޓީއަކުން ކަމަށް ބުނެ، މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހޯދަން އެ މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ސިޓީގެ ޖަވާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

November 24, 2016 7
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސް ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 24, 2016 35
މައުމޫނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުލިބުނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ ލިއުމެއް ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދުމުން އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުދިން ކަމަށް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ބުނެފި...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 6
އިންތިޚާބުގެ މައްސަލައަށް މައުމޫން ވެސް ވަދެވަޑައިގެންފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

November 23, 2016 6
"އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް އަންނާނެ"

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތައް ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމުގެ ލިއުމަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު...

November 22, 2016 60
އަސާސީ ހައްގެއް ހަނިކުރުމުގެ އެހެން ބޮޅެއް

ގާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ހައްގު އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"މި ފެންނަނީ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް"

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ފެންނަނީ، ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު...

November 21, 2016 47
އެންމެ މުހިއްމީ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެއެއް: މައުމޫން

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

November 21, 2016 24
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 77
އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 20, 2016 7
ވައްޑެއަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފަހަކަށް އައިސް ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު...

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.