29 މާޗް

March 29, 2017 25
ނިހާނާއި އިލްހާމް ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި: މައުމޫން ފެކްޝަން

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްހާމް އަހްމަދު ޕާޓީން "ވަކިކޮށްފި" އެވެ.

March 29, 2017 1
ވަކިކުރި މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅާނަން: އަމީތު

ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2017 16
"މަޖިލިސް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް ރައީސް ނުދެއްވާ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުދެއްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

28 މާޗް

March 28, 2017 56
މަޖިލިސް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުން ވަރަށް މުހިންމު:މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިހާރު ކުރައްވަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އިތުރު ހިތްވަރަކާއި ވަރުގަދަ އަޒުމަކާ އެކު އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2017 43
މެންބަރު އަމީތު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2017 11
އަމީތު ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ މަގާމް ދިފާއުކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް، ވިޕްލައިނާ ހިލާފަށް ވޯޓު ދެއްވަން...

27 މާޗް

March 27, 2017 56
މަސީހު ވަކިކުރަން އަލުން ހުށަހަޅާނަން: ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން،...

March 27, 2017 22
ޕީޕީއެމުން މައުމޫން ވަކިކުރުމާމެދު މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަކި ކުރަން ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިރޭ ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 7
މަސީހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 69
"މައުމޫނަކީ ފަނާކުރަނިވި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް"

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމް ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި މައުމޫން ހުންނެވީ ފަނާކުރަނިވި ފިކުރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު...

March 25, 2017 65
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުން މައުމޫން ދުރުކުރުމުގެ އިންޒާރެއް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެ މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ޕާޓީގެ ޕާމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 92
އެއްބަސްވުމުގައި މައުމޫނަށް ސޮއެއް ނުކުރެއްވޭނެ

ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ސޮއިނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 24, 2017 17
"ފާރިސް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މައުމޫންގެ އިރުޝާދަށް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނަކީ އަދިވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން...

March 24, 2017 49
މާޗު 27: އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މި އޮތީ އެންމެ މީހެއްގެ ވޯޓަށް އަމާޒު ވެފަ އެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނަގާ އެ ވޯޓު ވެގެން މިދަނީ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލުވެގެން ހިނގައިދާނެ...

23 މާޗް

March 23, 2017 32
ވޯޓާ ގުޅިގެން މެންބަރުންނަށް ބިރެއްނުދެއްކޭނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން މެމްބަރުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 23, 2017 7
މެމްބަރު ވަހީދާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ...

March 23, 2017 35
ފާރިސް ހިންގަނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކެއް: ޕީޕީއެމް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހިންގަވަނީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެޅެން...

22 މާޗް

March 22, 2017 25
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އަވަސްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

March 22, 2017 95
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް އިލްހާމްގެ އިންޒާރެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް ވަކިކުރުމުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ދަގެނތީ...

March 22, 2017 50
މަސީހާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންތަކެއްގެ ވާހަކަތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ވަކިކުރަން ތާއީދުކުރައްވައި...

20 މާޗް

March 20, 2017 5
ޒައިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 40
މަސީހު ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ 42 ވޯޓު ހަމަވެއްޖެ: ފާރިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 54
ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް މައުމޫންގެ ނުރުހުން

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި، ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުުރުމުގެ އުސޫލަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 83
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވާނެތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކަށް ހައިރާންވާވަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ؛ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފި އެވެ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެތައް ކަމެއްގައި "ރަބަ ސްޓޭމްޕް" ޖަހައި ދީފި އެވެ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ހުރިހާ ދޮރެއްހެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. "ކުރާނެ މަސައްކަތެއް...

08 މާޗް

March 08, 2017 39
މަސީހުގެ ވޯޓަކީ ފެށުމެއް، ކާމިޔާބުވާނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި ވޯޓަކީ ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމުގެ ފެށުން ކަމަށާއި ވަރަށް ރަނގަޅު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ ވޯޓު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2017 36
މަސީހާ ދެކޮޅު ވޯޓު ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާނަން: ނިހާނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ނަގާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ...

March 08, 2017 15
މަސީހު ވަކި ކުރުމަކީ ޖިހާދެއް: ލޯޔަރު ވައްޑެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހު ވަކިކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ފެއްޓެވި ޖިހާދެއް ކަމަށް...

06 މާޗް

March 06, 2017 30
"އިސްތިގުލާލު ގުރުބާން ވެދާނެ ކަމެއް ކޮށްގެންު ނުވާނެ"

ލިބިދާނެ މާލީ ފައިދާއަށްޓަކައި ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ގުރުބާން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގެ ބިންތައް މިލްކު ކުރުމާ ޕީޕީއެމްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިރޭ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 29
ޕީޕީއެމްގެ 9،000 ފޯމު އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކުރައްވާ މަސައްކަތުން އެ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު 9،000 މީހުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 30
ދޮގު ބަޔާނެއް ހޯދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިޔާސީ...

February 24, 2017 17
ޕީޕީއެމަށް މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވާ މައްސަލަ ނުބެލި

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 72
މައުމޫންގެ ތަރައްގީ ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަރައްގީކުރެއްވި ގޮތަށް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް...

February 23, 2017 10
ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން: ޕޮލިސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭން ފުލުހުން އެދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މިހާރު ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ފަރާތުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 18
ހޯދަން އުޅެނީ މައުމޫން ހައްޔަރުކުރާނެ ބަޔާނެއް: ޒައިދު

އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން އުޅެނީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަޔާނެއް ހޯދުން ކަމަށް...

February 22, 2017 2
ޒައިދުލް އަމީން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދަށް!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން ގޭ ބަންދުން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 98
"ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވާޖިބެއް"

ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

February 16, 2017 13
މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.