13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 23
އަޅުގަނޑެއް ނުގެއްލޭ، މާލެ ދެވުނީމާ ފެންނާނެ: ފަލާހް

ޕީޕީއެމުން އޭނާ "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 32
މުސްތޮފާ، ސައުދުﷲ އަދި ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ޕީޕީއެމުން އެދިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
"ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި ކަމަށް ބުނަނީ ކުރީގެ މެންބަރުން"

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހަކީ މާކުރިން ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބޭފުޅުން ޕާޓީން ވަކި ކުރުމަކީ މިހާރު އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ...

October 30, 2017 7
ޕީޕީއެމުން މާ ކުރިން އޮތީ ވަކިވެފައި: މެމްބަރުން

މިދިޔަ ޖުލައި އިން ފެށިގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ ބަޔަކު އަލުން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމުން ސައްހަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

October 30, 2017 46
ތިން މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
"ފާރިސްއާ ދެކޮޅު ހެކިންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހެޅި ދެ ހެކިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ގެއްލުމުގެ...

October 22, 2017 14
ދުންޔާގެ މެސެޖް ފާރިސް އަށް: ކެތްތެރިވެ، ހިތްވަރުކުރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ޖަލަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ އޭނާގެ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 132
ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއާ އެކު ވަޒީފާގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ކާނިވަލުގައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބާއްވާ "ތައްޔާރު" ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. ސަބަބަކީ، ޕީޕީއެމުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މި ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކާއި ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރުތަކެވެ. ޖަލްސާ އަށް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 47
"އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ނުޅޭ، ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 58
މި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ހިތުހުރި" ގޮތަކަށެވެ. މި ތުހުމަތު ކުރާނެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ކަނޑައެޅި ގޮތުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު އަބްދުﷲ މަސީހަށް ދިފާއުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތާ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިއަށް އަރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 45
ސައުދު ލަދުގަނެ، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ސައީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 65
ވިލިނގިލީ ގޮނޑިއާ މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 65
ކެމްޕޭންގައި ރީކޯ މޫސަ އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ ފާޑުކިޔުން!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކެމްޕޭނުގައި، އެ ޕާޓީއާ ވަރަށް ފަހުން ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 64
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔާން ނެރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުު މިއަދު އެ ޕާޓީން ދީފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 18
އަމީތުގެ އިލްތިމާސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބެމުން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދެ ލޯ މަރާލައިގެން ނުތިއްބެވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 29
199 ޓީމާ އެކު ޕީޕީއެމުން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޯރިގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާއެއް ބާއްވަން ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 5
ނާދިރާ ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ނިންމޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އޭނާ ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ނިންމެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 35
މައުމޫންގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޒަމީރަށް ދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކަމެތިވި ދުވަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތީ، އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޒަމީރަށް ރޭ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 55
ޖަގަހަ ހަދަނީ ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަނީ މީހެއްގެ އަތުން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެ ބިން ހޯދީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.