06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 16
ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުން، ޒިންމާއެއް ނެތް؟!

މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލިއިރު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގާނޫނު އަސާސީ ބައްޓަން ކޮށްފައި ވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވެ، އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގާނޫނު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 28
ދެން ވެސް ގެއްލުމަކަށް ވާނީ މެމްބަރުން ގެއްލުން:ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަކިވުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 42
ފުރަތަމަ "ބަޣާވާތް" ކުރީ ރައީސް ޔާމީން: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"ގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފަކުރައްވާއިރު، މަޖިލިސް ތެރެއިން ފުރަތަމަ "ބަޣާވާތް" ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 18
އަމީތުގެ އިލްތިމާސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބެމުން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދެ ލޯ މަރާލައިގެން ނުތިއްބެވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލަދިން މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހަމަލަ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 64
ރައީސް މެމްބަރުންނަށް:ޖަޒުބާތީނުވެ ހިތްވަރު ދެ ގުނަކުރޭ

މިވަގުތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ކޫސަނި ކަންކަމުގައި ހިޔާލުތަފާތުވެ ޖަޒުބާތީވާންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިތްވަރު ދެ ގުނަކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 112
މެމްބަރުން "ނިކަމެތި" ކުރާތީ ފަލާހު ރުޅިގަދަވެއްޖެ!

ވަޒީރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ "އަގެއް ނެތް، ނިކަމެތި" ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހުގެ އުދާސްތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ބޭރުކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

July 18, 2017 53
ޕީޕީއެމް އަދިވެސް ގޮތް ދޫކުރާކަށް ނުވޭ!

ޕީޕީއެމް އުފެއްދިތާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމަށް އައުމަކީ އެ ޕާޓީން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، މަދު...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 38
އަނދަގޮނޑި ޖެހިއަސް ވޯޓު ދޭނީ މަސީހާ ދެކޮޅަށް: މުހައްމާ

ގޮނޑި ގެއްލުވާލައި އަނދަގޮނޑި ޖެހިއަސް ވޯޓު ދެއްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 40
ވޯޓު ދީފި ނަމަ 10 މެމްބަރުން ވަކިކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރަން ސޮއި ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެއްވައިފި ނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 13
މަޖިލީހުގެ ހައްގުތައް އެދަނީ އެއްލައިލަމުން: ސިނާން

ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ހިނގަމުން ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހައްގުތައް ވެސް އެއްލައިލަމުން ދާ ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 13, 2017 73
ފަލާހުގެ ވާހަކަތަކުން ރިޔާޒް ރަޝީދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އޭނާ އަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެހެން މެމްބަރުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހުށަހެޅި...

July 13, 2017 33
އަޅުގަނޑަކީ ޕީޕީއެމް މީހެއް ނޫން، ސިޓީ ނުފޮނުވާތި!

އޭނާ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ގޮތަށް ސިޓީ ނުފޮނުވުމަށް އެ ޕާޓީގައި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަމީތު އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް...

July 12, 2017 64
އަޅުގަނޑުމެން "ހައިޖެކެއް" ނުކުރެވޭނެ: މެމްބަރުން

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެ ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރި 10 މެމްބަރަކު އެދުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި އެ މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްގައި "ހައިޖެކް" ކުރަނީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 176
އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަމަށް ރަޝީދު އިއުތިރާފްވެެވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ސޮއި ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު މިއަދު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 16
މެމްބަރު މުހަންމާ ވެސް ޕީޕިއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) ވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2017 9
މެމްބަރު ސައުދުﷲ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވެސް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2017 24
މެމްބަރު ސިނާން ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އަރިހުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އަބްދުﷲ ސިނާން ވެސް ޕީޕީއެމުން މިއަދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 94
މެމްބަރު ޝަހުދީ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ވެސް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 12
މެމްބަރުންގެ ފަހަތުން ދެން ދުވާނެ ކަމެއް ނެތް:އަމީތު

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އެ ޕާޓީއާ ފެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ މެމްބަރުން ފަހަތުން މިހާރު ދުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 06, 2017 32
މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން" ޕީޕީއެމް ޓީމެއް ލަންކާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން"، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ...

July 06, 2017 13
މަސީހް މިހާރު އިސްތިއުފާ ދޭންވެއްޖެ: މެމްބަރު އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު (އަބުޅޯ) ރޭ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 130
ވައިބަ ގްރޫޕުން ނެރެދޭން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް މެންބަރުން އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް...

July 05, 2017 63
މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އެ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 73
މެމްބަރު ލަތީފު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހަންމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

July 04, 2017 118
ސޮއިކުރި މެމްބަރުންނަށް ރައީސް "އާދޭސް" ކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރަން ސޮއި ކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ 10 މެމްބަރުން، އެ ނިންމެވުން އަނބުރާ ގެންދަވަން އެދިވަޑައިގެން...