29 މާޗް

March 29, 2017 1
ވަކިކުރި މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅާނަން: އަމީތު

ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 43
މެންބަރު އަމީތު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ޕީޕީއެމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

March 28, 2017 78
"ކޮންމެ ގޮތަކުން" ވެސް ވޯޓު ނަގަން ރައީސް އެންގެވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު "ކޮންމެ ގޮތަކުން" ނަމަވެސް އިއްޔެ ނިންމުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

March 28, 2017 11
އަމީތު ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ މަގާމް ދިފާއުކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ތްރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް، ވިޕްލައިނާ ހިލާފަށް ވޯޓު ދެއްވަން...

27 މާޗް

March 27, 2017 43
މެމްބަރުންނަށް ދައްކާނެ ބިރެއް ނެތް: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ދައްކާނެ ބިރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން...

March 27, 2017 25
ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީގެ ވައިބާ ގުރޫޕުން އަމީތު ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު...

26 މާޗް

March 26, 2017 37
ފެތޭ އޮޑީގައި ނުތިބޭ، ނިންމާނީ ކާމިޔާބުން: ނަޝީދު

ފެތެމުންދާ އޮޑީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނުތިއްބަވައި މާދަމާގެ ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޕާޓީތައް އެކުގައި ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމާލާނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 26, 2017 68
ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން މާލެ އަށް ބަދަލުކޮށްފި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގައި މިރޭ ބާއްވަން ނިންމި...

March 26, 2017 77
ވޯޓުގެ ކުރިން މެމްބަރުން އޮޅުވެލި ރިސޯޓަށް ގެންދަނީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގެ ކުރިން މިއަަދު ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތަށް...

25 މާޗް

March 25, 2017 81
އަޒްމޫނުގެ ސުވާލާ ގުޅިގެން ނިހާންގެ އިންޒާރެއް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މަދު މެމްބަރެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ...

March 25, 2017 25
ރައްޔިތުންނަށް ދަރައިފި، ދެން ގޯހެއް ނުހަދާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ ލީޑަރުންތައް އެއްގަލަކަށް އަރައި 2013 ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުން، ރައްޔިތުންނަށް ދަރަނިވެރިވެ "ހިތި ތަޖުރިބާ" ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެެ ގޯސް ދެން...

23 މާޗް

March 23, 2017 41
މެމްބަރުންނަށް އިލްހާމް ބިރުދެއްކެވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވާނީ "ހޫނު ފެނަށް އެރެން ބޭނުންވާ ނަމަ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 67
މަސީހަކީ ގުރުބާންކުރެވޭ ކަންބަޅިއެއް: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން އުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި މަސީހަކީ "ގުރުބާންކުރެވޭ ކަންބަޅިއެއް" ކަމަށް ރައީސް...

March 22, 2017 50
މަސީހާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންތަކެއްގެ ވާހަކަތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ވަކިކުރަން ތާއީދުކުރައްވައި...

20 މާޗް

March 20, 2017 64
މަސީހުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުންނާ މިރޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 72
މިއީ ހަމައެކަނި މަސީހާ ދެކޮޅު ވޯޓެއް ނޫން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަކީ ހަމައެކަނި މަސީހާ ދެކޮޅަށް ނަގާ ވޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 40
މަސީހު ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ 42 ވޯޓު ހަމަވެއްޖެ: ފާރިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އެ ވޯޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 17
މަސީހު ވަކިކުރާ މައްސަލާގައި ލަތީފް ސޮއިކުރެއްވި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގައި ހިމެނޭ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 141
އެ ބޮޑު ގޯހަށް ފަހު އެމްޑީޕީން އަނެއް ކޮޅަށް!

ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ؛ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ހެދީ ވަރުގަދަ "ސިއްރު ޑީލެކެ"ވެ. ސަރުކާރުން "ފޮރުވާފައި" އޮތް އެޖެންޑާ އަކީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ އިން ބިން މިލްކުކޮށްދިނުމެވެ. އެމްޑީޕީން ބޭނުންވީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވާ 13...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 26
މަސީހާ ދެކޮޅު ވޯޓު ފެއިލްކުރާނަން: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފެއިލްކުރާނެ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 88
މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އިއްޔެ ހަވީރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ ވައިބާ އަށް ލުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަމާ ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް 24 މެމްބަރަކު ހާޒިރުވި

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއެކު، ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 9
ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަތީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ 15 މެމްބަރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 73
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ނިހާނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް

ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 12 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ކަމަށް، ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 70
އޭޑީސީ ނަގަން ފާސްކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ޒުހޫރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނެގުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން...

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 52
އޭޑީސީގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން އަތުން 12 ޑޮލަރު ނަގަން ފާސްކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް 25 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލާ މެދު ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޒުވާބު ހޫނުވެ، މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ މިރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް އާރިފް

ޕީޕީއެމް ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕް (ޕީޖ) ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއާއެކު އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި ހަތަރު ޑެޕިއުޓީ...

November 15, 2016 36
އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތާއީދު

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ތަފާތު ކުޑަ ކުރުމަށް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިއްޔެ...