14 މާޗް

March 14, 2018 24
ހައްލު އަދިވެސް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި: މެމްބަރުން

ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން ބޭރުވެ، "ހިތުހުރި ގޮތަކަށް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އުޅުމަކީ ބޭއިންސާފުގެ އިންތިހާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މައްސަލައިގެ ހައްލު އަދިވެސް އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 11
ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރެވޭ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ، އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާތައް ނިމޭ ހިސާބުން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 39
ރައީސް އަޒުލުކުރަން 57 ވޯޓު ހަމައެއް ނުވާނެ:ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނު އަަޒުލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވާ 57 ވޯޓު ހަމަނުވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 42
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް އައްޑޫ ޝަރީފް ތާއީދުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (އައްޑޫ ޝަރީފް) މިއަދު ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 07, 2018 63
"މެމްބަރުން ބިލާ ދެކޮޅެއް ނޫން، ވޯޓާ ހަމައަށް ދާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާ، ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ...

March 07, 2018 39
ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ އޮޓޯ އިން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަނީ

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ، އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާތައް ނިމޭ ހިސާބުން އޮޓަމެޓިކުން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާ ގޮތަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 71
ހަރަކާތްތަކުން އެކަހެރިވި ޚަލީލްގެ "ހިތް" ބަދަލުވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލަށް އުންމީދީ ވާހަކަތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު، އޭނާގެ "ހިތް" ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 70
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ"!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 54
މެމްބަރު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމަކުން ނުބެލި!

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ތްރީ ލައިން ވިޕާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ނުބަލަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 60
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނަން: ފަލާހް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމާއެކު ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަލުން ހޯދާނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް މިހާރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 42
މެމްބަރުން ބަދަހިކޮށް ތިބުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައި މިވާ ނާޒުކު ހާލަތުގައި، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޚިޔާލު ތަފާތުނުވެ، ބަދަހިކަމާ އެކު ތިއްބެވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

February 22, 2018 38
ރިޔާސީ ބަޔާނުން އުފާވެރިކަމާއި އުއްމީދު އާވި: ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އިއްވެވީ އުފާވެރިކަމާއި އުއްމީދު އާވި، ފުރިހަމަ ބަޔާނެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 55
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދު، ޕީޕީއެމުން ތްރީލައިންވިޕެއް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހުމާ ބެހޭ ޖަލްސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

February 20, 2018 128
43 މެމްބަރުން ހަމަނުވިޔަސް ގަރާރަށް ވޯޓަށް އަހަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާގައި 43 މެމްބަރުން ހަމަނުވިޔަސް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅޭ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އަހަން، ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ ޖޮއިންޓް...

February 20, 2018 39
އަދަދު ހަމައެއް ނުވި، މިއީ "ބާތިލް" ހާލަތެއް؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އެއް ކަމަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ؛...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 62
ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން: މަސީހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު މިރޭ ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

February 19, 2018 9
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ބާއްވާނެކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 38
މަޖިލީހަށް ވަންނަންއުޅުނީ މެމްބަރުންތޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވެންނެވުމަށް އިއްޔެ އުޅުއްވީ މެމްބަރުންތޯ ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 57
އިމަޖެންސީ ހާލަތު ނިމުމުން މަޖިލީސް ފަށާނެ: ނިހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުފެށި ލަސްވީ ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތްފުޅު"ގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމާއެކު ޖަލްސާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 26
މެޖޯރިޓީ ނެތަސް ކަންކަން ކުރަން އެނގޭ: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމަށް މެޖޯރިޓީ ނެތަސް، މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުރަން އެ ޕާޓީ އަށް އެނގޭ ކަމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 16
ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުން، ޒިންމާއެއް ނެތް؟!

މިހާރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލިއިރު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގާނޫނު އަސާސީ ބައްޓަން ކޮށްފައި ވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވެ، އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގާނޫނު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 28
ދެން ވެސް ގެއްލުމަކަށް ވާނީ މެމްބަރުން ގެއްލުން:ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަކިވުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 42
ފުރަތަމަ "ބަޣާވާތް" ކުރީ ރައީސް ޔާމީން: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"ގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފަކުރައްވާއިރު، މަޖިލިސް ތެރެއިން ފުރަތަމަ "ބަޣާވާތް" ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 18
އަމީތުގެ އިލްތިމާސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް

އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުހައްގުން އަނިޔާ ލިބެމުން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދެ ލޯ މަރާލައިގެން ނުތިއްބެވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ހަމަލަދިން މައްސަލަ މަޖިލިހަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހަމަލަ ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.