06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 11
ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އާންމު އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އެ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ފަހު، ނާކާމިޔާބުވާ މީހުން އެ އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 73
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ނިހާނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް

ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި 12 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ކަމަށް، ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ބިލް ފާސްކުރުމުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ކުޅުނު "ޑްރާމާ" ގެ ފަހަތުގައި އެހެން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 5
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް އެ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 61
"ގަޓު ހުރި ސަރުކާރެއް މި ނޫނީ ތާރީހު ދެކިފައި ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ގަޓު ހުރިވަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީހު ނުދެކޭ ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް...

November 23, 2016
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކޮށްފި

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 11
ފަތުވާ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރު ރައީސަށް

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
ވައްޑެ ވަކި ކުރާތީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން އުޅޭ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް މިއަދު ހިނގައިފި އެވެ.

November 17, 2016 90
"އިންތިހާބަކާ ނުލާ ރައީސަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ"

އިންތިހާބަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2016 7
ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވައްޑެ ވަކިކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވަކިކުރަން ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 8
ފަތުވާދޭ މަޖިލިސް އައްޔަންކުރާ ގޮތް ބަދަލު ކުރަނީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސަށް ދޭ ގޮތަށް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 33
"ސަލީމާއި ސުޖާ ކޮޅު ބަދަލުކުރީ ގޮތެއް ނެތިގެން"

ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެއްވުނު ކަންކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެނބުރި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އެ ދެ މެމްބަރުންނަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 23
ރައީސްގެ ފެކްޝަނުން ކޮމެޓީތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ އާއި އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ކޮންޓްރޯލް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ނަގައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 55
"ޕީޖީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން އުޅުމަކީ ޣައްދާރުވުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ)ގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ގައްދާރު...

November 09, 2016 116
ރެޑް ވޭވް ސަލީމް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީންކޮޅަށް

ހުޅުމާލޭގައި ރެޑްވޭވް އިން 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހެދި ސުޕަމާޓް އަތުލަން ދިން މުއްދަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް، ދެފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 53
މަސީހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތުގެ ތުހުމަތު މައުމޫނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކްތަކުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަމަށާއި އެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 71
ބަދަލަކަށް މިފަހަރު މައުމޫން، ކާމިޔާބު ވާނެތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނިކުންނެވުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު މިއޮތީ މުޅިން ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި މައުމޫން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި ފުޅާ ކޯލިޝަން ވިއްސިވިހާލިވެ، އެމަނިކުފާނު ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ސިޔާސީ ގޮތުން ބުރަދަނެއް ހުރި...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 11
ޖަލަށްް ދާން ބިރެއް ނުގަނޭ: ފާރިސް

ޖަލަށް ދާން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2016 62
ސަރުކާރަށް މަޖިލިހުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުމުގެ ބިރު

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަށް މެމްބަރަކު މިއަދު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ރައީސް އަަބްދުﷲ ޔާމީން...

October 27, 2016 54
އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް މައުމޫނާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަހަތްޕުޅަށް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 32
އަންނަ މަޖިލީހަށް ޣައްސާނު ހޮވައިދޭނަން: ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހަގު ދަރިކަލުން، ޣައްސާން މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދެން އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް އޭނާ ހޮވައިދެއްވާނެ ކަމަށް، ޣައްސާންގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 12
ޕާޓީގެ ތެރެއިން ފާޑުކީމަ ފަސޭހައެއް ނޫން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފާޑު ވިދާޅުވުމުން އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަދަހި ސަފުތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 5
ޖަރުމަނުގެ ސަފީރަކަށް ޖަމީލާ ހަމަޖައްސަނީ

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލާ އަލީ ހާލިދު އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
ކައުންސިލަރުން މަދުކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 13
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީން ވަކިވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

August 23, 2016 8
އެއްވެ އުޅުން ހަނިކުރާ ބިލް ތަސްދީގު ކޮށްފި

ގާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.