02 މެއި

May 02, 2017 29
އާދޭސް ނުކުރިޔަސް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުން ވަކިވަކިން އާދޭސް ނުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އިންސާފުން އަމަލުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 02, 2017 20
ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކަހެރިވެފައި: އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކަހެރިވެ، އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެރިކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ނެތް ބޭފުޅުންތަކަކާ އެކު ކަމަށް އަދާލަތު...

May 02, 2017 29
ރޯދަމަހު ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10-2 އަށް

އަންނަ ރޯދަމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 10 އިން މެންދުރު 2:00 އަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 67
ޔުނިވަސިޓީއަކުން ރައީސް ޔާމީނަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓުކަން

އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން އަރުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު...

April 29, 2017 94
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވަނީ އެއް ހައްގުތަކެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް ހައްގުތަކަކާއި އިމްތިޔާޒްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ބައެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 82
ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ ލިއުންތައް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ:ރައީސް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެ ނޫން ވެސް މީޑިއަމްތަކުގައި މިނިވަންކަމާ އެކު އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާކޮށް އެކި ވާހަކަތައް ލިއެވިގެން ވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

April 27, 2017 149
ނަޝީދުގެ މިނިވަންކަމަށް ލީޑަރުން އެދެން ގޮވާލައްވައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 16
ނަޝީދު ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ އަނެއްކާވެސް ޝަރީއަތް ކެންސަލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވޭތީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 7
ރައީސްގެ ރ.ބ ދަތުރުފުޅު ދެވަނަފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ އަދި ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސެވި ދަތުރުފުޅު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
ދައުލަތުގެ އިއްޒަތް އަންބަރީ އާއި އާދަމް ޒާހިރަށް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިއްޒަތުގެ ލަގަބު ސިފައިންގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަންބަރީ އަބްދުއްސައްތާރާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އާދަމް ޒާހިރަށް ރޭ އަރުވައިފި އެވެ.

April 24, 2017 105
މުޖުރިމުންނާ ގާނޫނުތައް އަރާ ހަމަކުރާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ކުށް ކުރާ މުޖުރިމުންނާ ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 17
"ގޯތި ވިއްކައިގެން ވިޔަސް ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދާނަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޯތިތައް ވިއްކައިގެން ވިޔަސް "ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ" ހޯދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 23, 2017 11
އަނިޔާވެރިކަން މުލުން ލުހެލަން އަޑުގަދަ ކުރަންވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް، އަނިޔާވެރިކަން މުލުން ލުހެލަން އަޑުގަދަ ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 16
ގާސިމް ބަންދުކުރިއަސް ގާނޫނީ އިމަށް ވެރިކަން އެނބުރޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުކޮށްގެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވިޔަސް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނެތް ކަމަށާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެ އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެނބުރެން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 14
ވަޒީފާ ބާޒާރުގެ އަދަދުތައް، އެކި ވެރިން އެކި ގޮތަށް!

ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 94،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ބަހުސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ އަދަދަކާއި މިނިސްޓަރުން...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 23
މަޖީދިއްޔާގެ މޮޓޯ ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 90 އަހަރު ފުރުނުއިރު، އެ ސްކޫލަކީ ގައުމު ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތައުލީމީ ޒުވާނުން...

April 20, 2017 83
ކެރެންޏާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދޭބަލަ: ގާސިމް

މި ސަރުކާރުގެ ގާނޫނީ ސައްހަ ކަމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 60
މިހާތަނަށް 67،800 ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 94،000 ވަޒީފާ އުފެއްދުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށް ވާއިރު، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 67،800 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 11
އެލްޖީއޭ ބާރުގެ ރައީސަށް ލިބޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ(އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑު ކުޑަކޮށް، އެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު...

April 19, 2017 45
ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް އަދިވެސް ބޭނުން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭރުގެ ބޮޑެތި އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 10
މެމްބަރު ސައުދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިގިނގީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އެ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 257
މަޝްރޫއުތައް ނިންމަން ރައީސަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު، އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2017 18
ރައީސް ރ، ބ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރ. އަދި ބ. އަތޮޅަށް މި ހަފުތާގައި ކުރައްވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

April 16, 2017 63
ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ "އަތުވެއްޖެ"

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކޮށް،...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު އާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 15
ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެ ގޮތް ހުސްވެއްޖެ:އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުން ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މަންޒަރު ސާފުކޮށް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ކޯޓުގެ ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލެއް ނުކުރަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލްކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 15
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް

ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަ މެމްބަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރެއްވި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 74
ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ކުރިން އައި 250،000ރ. ޖޫރިމަނާ މިއަދު ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެތަން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން...

April 06, 2017 37
ރައީސަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ، މެމްބަރުން އަންނާނެ: ގާސިމް

ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކެވި ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް އިސްލާހީ ހަރަކާތާ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 110
25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ އަގާ މެދު ރައީސްގެ ރައްދެއް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް ހަދާ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ކަހަލަ ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވޭ ނަމަ، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވަން ތައްޔާރަށް...

April 05, 2017 54
"އިސްލާހު ކުރަން އުޅޭ މީހުން ކުރާ އިސްލާހެއް ނުފެނޭ"

ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ނުކުމެ އުޅޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ އިސްލާހެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 56
ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ނުބެހޭނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިއަދު ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ގާނޫނީ ހުކޫމަތު އަލަށް ހިންގަން ފެށުމުން ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް،...

April 04, 2017 112
ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު: އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 95 ޕަސެންޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ކަމަށް އެ މީހުން ބުނި ނަމަވެސް، ގިނަ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކުގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުން...