13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 37
"ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ނުބައިތިއްބާނަން"

ނާއުއްމީދީ މެސެޖްތަކެއް ސަރުކާރުން ދޭން ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަމަށާއި ނާއުއްމީދުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ބައިތިއްބާފައި މަޑުން ނުހުންނަވާނެ ކަަމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މިރޭ ބޭއްވި...

December 13, 2016 15
ރައީސް ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 17
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ދެ ބޭފުޅުން

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޝެއިހު އާދަމް ޝަމީމް އާއި އިސްހާގު މުހައްމަދުފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 24
ހަމަހަމަކަމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

December 10, 2016 17
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައިގެން ނޫނީ ތަރައްގީ ނުގެނެވޭނެ

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައިގެން ނޫނީ ހަގީގީ ތަރައްގީ އާއި ސިޔާސީ އިސްލާހުތައް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 16
ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް މާފު ދެނީ

ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް، ޝަރުތުތަކާ އެކު މާފު ދެއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 09, 2016 56
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ: ރައީސް

‎ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
ސާކުން ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއްކިބާކޮށް، މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން އިސްކަން ދޭން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

December 08, 2016 25
ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަކިކުރާ ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް: މުއާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވުމުގައި ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 9
މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އަބުރުގެ މައްސަލަ ނުބެލި

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދިން ހަބަރެއްގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން...

December 07, 2016 35
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 3
އާބިޓްރޭޝަނަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާގެ އެހީ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2016 56
ޖުޑިޝަރީ އާއި ބޭންކުތަކަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ!

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ނެތް ކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހައްލު ނުކޮށް ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ދާން ބޭނުންވާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 40
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އަޅާނުލާތީ ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔެއިން އަޅާނުލާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 14
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2016 8
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ އަދި އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭން (އުމްނޯ)ގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް،...

November 30, 2016 19
އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އެރިޔަ ނުދޭން ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 29, 2016 8
ބިލު ތަސްދީގުކޮށް، ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަން، ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު...

November 29, 2016 66
ރައީސް ޔާމީނަށް ގައުމު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަން "ޓެސްޓު" ކުރަން ކެރިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ގައުމު ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 20
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތައް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ...

November 26, 2016 6
"އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ"

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 82
ރައީސް ވަހީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ކުރު ގޮތަކަށް

މި ޖީލު ދުށް، ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ބައެއް މީހުން ކުރާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި ވެރިކަމުގައި ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ލިއެފައި ވަނީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 31
މިއީ ޒުވާނުންގެ ގައުމެއް: ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ ޒުވާން އާބާދީއެއް އޮތް ޒުވާން ގައުމެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަބަދު ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ ޒުވާނުންގެ ހިއްސާއާ އެކު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"މި ފެންނަނީ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް"

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ފެންނަނީ، ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.