17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 77
"އެހެން ދީނެއް އޮތުމުގެ ފިކުރު އުފެދުނަކަ ނުދޭނަން"

އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް އޮތުމުގެ ވިސްނުން އުފެދުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 154
ނަޝީދަށް ކުޑަ ވެސް ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ވާދަ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 3
ކައުންސިލަރުންގެ ޝަރުތު ލުއިކުރި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ކައުންސިލަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް ލުއިތަކެއް ގެނެސް، ބައެއް ބާވަތުގެ ކުށްތައް ސާބިތުވާ މީހުންނަށް ވެސް ކައުންސިލަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 33
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފާއި ފާޑުކިއުން!

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް ކުރިއަރުވަން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެެހެން ބޭފުޅަކު ނެތެވެ؛ މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ. ހުރިހާ ޝުކުރަކާއި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 73
ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ ކަމަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ސަރުކާރާ ތޮޅުމަކީ އާރުލާ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 50
ޕީޕީއެމަށް އެއް ދުވަހުން 11،000 ސޮއި ހޯދައިދީފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން މާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި ހަރަކާތުން 11،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 12, 2017 20
ތިން ރައީސުން ތިއްބެވި އުތީމުގެ "ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު"

ފޮޓޯ އިން ފެންނަ މި ގެއަކީ، އެހާ ޚާއްސަ ތަނެއްހެން ހީވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުރި ގެއެކެވެ. މިއީ އުތީމުގެ "ރިޔާސީ ގަނޑުވަރެ"ވެ. ރާއްޖޭގެ ތިން...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 60
ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ހުދުމުހުތާރުވުން: ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކުށަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަކީ އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް...

February 09, 2017 54
ޕީޕީއެމަކީ ފަރުދެއް ނޫން، ރޮކެޓް ސްޕީޑުގަ ކުރި އަރާނެ

ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރަކީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފިކުރާ އެކު ޕާޓީ މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ރޮކެޓް ސްޕީޑުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 65
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ނެތްކަމުގެ އިޝާރާތް ރައީސްގެ ފަރާތުން

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މެސެޖެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 25
ހީނާ ވަލީދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް

ޓީވީއެމްގައި 17 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އެ ތަނުން އިސްތިއުފާދެއްވި ހީނާ ވަލީދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް...

February 07, 2017 9
ޖީއެމްއާރު މައްސަލައިގެ ވަކީލުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރި ބޭރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ އިސް ދެ ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 5
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަސް ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު މަދުކުރަން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަސް ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

February 06, 2017 8
މި އަހަރު 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 39
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ އެމްޑީޕީން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް ކްލާހެއްގައި ކިޔެވުން ދަތިވެ އެވެ. އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެން ކިޔެވުނަސް، ވަޒީފާއެއް ލިބުމަކީ ވެސް ގިނަ ފަހަރު ނާދިރު ކަމެކެވެ. ނުވި ތާކަށް، އެފަދަ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 21
އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯޑިންއަށް 1000 މީހުން އުފައްދަނީ

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯޑިން ޕްރޮފެޝަނަލްސް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1،000 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 01, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ ނުކުރައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
މިއަހަރުގެ ޝިއާރު: އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ހަމަޖެހުން

އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން އަމާޒު ހިފައި ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ހާއްސަ ޝިއާރެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 29
ރައީސް ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކަނޑުއަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

January 30, 2017 23
އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުން ޕީޕީއެމަށް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 41
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ގެއަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ސިޔާދަތާ ބެހި، ބޭރުގެ އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އަތްތިލަބަޑި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 2
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 5
ސިޔާސީ ބަޔަކު ނިހާނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން: ވަކީލު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ހެދި މައްސަލައިގައި 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ހެކިބަސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިހާންގެ...

January 26, 2017 14
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ތޯރިގު އދ. އަތޮޅަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 26, 2017 111
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
ތަރައްގީ އެކަންޏެއް ނޫން، ހަމަޖެހުން ވެސް ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުން ތަރައްގީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ފ....

January 24, 2017 82
ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކޮބާ؟

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވަން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 50
އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށާއި އެ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އާންމުން ހިތްހަަޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 51
މެމްބަރު ސައުދުﷲ އަލުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރެއްވި، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 22, 2017 14
ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް...