05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 3
އާބިޓްރޭޝަނަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާގެ އެހީ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2016 56
ޖުޑިޝަރީ އާއި ބޭންކުތަކަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ!

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ނެތް ކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހައްލު ނުކޮށް ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ދާން ބޭނުންވާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 40
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އަޅާނުލާތީ ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔެއިން އަޅާނުލާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 14
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2016 8
ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ އަދި އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭން (އުމްނޯ)ގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް،...

November 30, 2016 19
އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އެރިޔަ ނުދޭން ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 29, 2016 8
ބިލު ތަސްދީގުކޮށް، ބަނދަރު ކުލި ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަކަށް ވަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން ބަނދަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަން، ބަނދަރު ކުލި ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު...

November 29, 2016 66
ރައީސް ޔާމީނަށް ގައުމު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަން "ޓެސްޓު" ކުރަން ކެރިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ގައުމު ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 20
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތައް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 160
12 ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރީ ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެން!

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ...

November 26, 2016 6
"އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ"

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 82
ރައީސް ވަހީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ކުރު ގޮތަކަށް

މި ޖީލު ދުށް، ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ބައެއް މީހުން ކުރާ އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތާއި ވެރިކަމުގައި ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ލިއެފައި ވަނީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 31
މިއީ ޒުވާނުންގެ ގައުމެއް: ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ ޒުވާން އާބާދީއެއް އޮތް ޒުވާން ގައުމެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަބަދު ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ ޒުވާނުންގެ ހިއްސާއާ އެކު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"މި ފެންނަނީ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް"

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ފެންނަނީ، ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާނެ އުސޫލު ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 19
ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޕްރިމަރީތަކުގައި ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ދެ ފަޅިވެފައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 33
އެއާޕޯޓު އަނބުރާ ހޯދަން ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

November 17, 2016 14
"ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ގިނަ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްދޭނެ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަަމަ ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަން، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ހާސިލް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 10
މައުމޫން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

‎ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

November 15, 2016 8
ފަތުވާދޭ މަޖިލިސް އައްޔަންކުރާ ގޮތް ބަދަލު ކުރަނީ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި ރައީސަށް ދޭ ގޮތަށް ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ...

November 15, 2016 19
އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 12
ފުލުހުން ސުވާލުކުރީ ހާޑް ޑްރައިވާ ގުޅޭ ގޮތުން: ނާދިރާ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑްރައިވެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މައްސަލާގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް...

November 14, 2016 7
ރައީސްގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އައްޑުއަށް ކުރައްވަން އޮތް ދަތުރުފުޅު އެހެން ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. އަދި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ އާއި ގަމުގެ ސީ ޕްލޭން ބޭސް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 27
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ ކުންފުނި ރެޑް ވޭވް އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި އިމާރާތުގައި ހެދި "ރެޑް ވޭވް ކެފޭ" މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

November 13, 2016 33
"ސަލީމާއި ސުޖާ ކޮޅު ބަދަލުކުރީ ގޮތެއް ނެތިގެން"

ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރެއްވުނު ކަންކަމަށް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނިންމެވުމަށް ފަހު އެނބުރި...