14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 9
މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 32
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާ ބިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ދިވެހި 40 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 40 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނި މީގެ ތެރެއިން އެކި މާއްދާތަކުން ދިވެހި ފަސް ދަރިވަރަކު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 21
މަޖިލިހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ!

މެހެމާނުންގެ ކާޑު އަޅުވާލުމަށް ފަހު، އަންހެން މުވައްޒަފަކު ދެއްކި މަގަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ފެނުނީ ބޮޑެތި މާބުލް ޖަހާފައި ހުރި، ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ފެންޑާއެކެވެ. ހިމޭންކަމުގައި، އަމިއްލަ ފިޔަވަޅުގެ އަޑު ވެސް ސާފުކޮށް އިވެ އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރި އަށް އެރިއިރު، އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި ވަރުގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 116
ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫނާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ވޯޓު ނުދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މައުމޫނަށް މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އިވިއްޖެ: މުޓުންގާ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެނގިއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް، ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް...

August 05, 2016 75
ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން(އެމްޔޫއޯ) ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި އޮތަސް އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި އެ މީހާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

August 04, 2016 3
ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
ރާއްޖޭން ހޮވި ކުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އެ ކުންފުނިން...

August 03, 2016 3
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 14
އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާއަކަށް ޒުހޫރު ހަމަޖައްސައިފި

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލްގެ ޗެއާމަނަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު އަދި ވައިސް ޗެއާއަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ހަމަޖައްސަވައި، ސޯޝަލް ކައުންސިލް ނައިބު ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 46
"ރައީސް ވިދާޅުވި ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ދެމިހުންނާނަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެ ޔަގީންކަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ދެއްވާފައި ވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން މިއަދު ވަކިކުރައްވައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ ބޮޑު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ، މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދު ޔާމީން އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި...

July 31, 2016 13
މައުމޫން ފުރަނީ، ކައުންސިލް ނުބާއްވަން އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މާދަމާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައި ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 28
"ގައުމު ވިއްކާލަނީ، ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިން ތެދުވޭ"

ސަރުކާރުން އޮތީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވެ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

July 28, 2016 94
"ކީއް ކުރާނީ، އަހަރެމެންނަށް މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ރަން ޔޫބީލްގެ އަހަރު ބަނަވާނެކަމުގެ ކުޑަކުޑަ ނިޝާންތަކެއް 2014 ގެ ފަހުކޮޅު ފެންނަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު 2015 ގައި މުޅި ގައުމު އެހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 7
ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާތޯ އަންގައިދޭން އެދެފި

ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަސް މެމްބަރެއްގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފުކޮށްދޭން އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު...

July 27, 2016 49
ހުޅަނގު ބައެއް ގައުމުތަކުން ހަފުލާގައި ބައިވެރިއެއްނުވޭ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތް (ޔޫކޭ) އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 86
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މައުމޫން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 25, 2016 28
ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 37
ވައުދުތައް ފުއްދުން ހަލުވިކުރަން ރައީސް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުރި އަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން، ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި ކަންކަން އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނަށް...

July 24, 2016 21
ބާރުތައް ރައީސްގެ މުށުތެރޭ، ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ލައި އަސާސީ އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 33
"ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާގައެއް ނެތް"

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރާ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ...