04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 21
ރާއްޖެ-ސައޫދީގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ...

October 04, 2016 43
ސައޫދީން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300އަށް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 65
ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސައުދީ އަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 94
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ދެކޮޅު ހެދި މެމްބަރުން ތާއީދުކުރަނީ

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް ބައެއް މެމްބަރުން،...

October 02, 2016 57
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި މައުމޫން: މި ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދީ

ކާޑުގެ އަގު ދެ ގުނަ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ކުއްލި ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ނުގެން އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 101
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުން ރަތަށް!

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހުއްޓާލައި، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާފަށަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން މިއަދު ރުޅިގަދަވެއްޖެ...

October 01, 2016 33
ތަރައްގީ އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމުގެ ތަރައްގީ އާއި ލުއި ފަސޭހަ އަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 10
މުސްހަފް މާލްދީފްގެ 50،000 ފޮތް ޗާޕުކޮށްފި

ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްހަފެއް ހަދިޔާކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "މުސްހަފް މާލްދީފް"ގެ 50،000 ހަތިމެއް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޗާޕުކޮށްފި އެވެ.

September 27, 2016 25
މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމްގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށާނަން

މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 70
މުންޑޫ ފަޅުކުރި ގަރާރު ބާތިލުކޮށް، މާފަށް އެދެފި

ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ދިރިއުޅެނިކޮށް، އެއީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރޭ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 40
އދ.އަށް ރައީސް ވަޑައިނުގަންނަވާ ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަގުގީރުކުރައްވަން މި އަހަރު ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވަނީ ވަކި ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު...

September 21, 2016 40
"ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަނީ ބަޔަކު އަންގައިގެނެއް ނޫން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރަނީ ވަކި ގައުމަކުން ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކުން އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް އުމަރު އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތް ނަމަ، އެ އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

September 19, 2016 11
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި ފަޒީލާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ މީހަކު "އެއް ޝޮޓުން އެކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ ނިމުނީހޭ" ބުނި ކަމަށް...

September 19, 2016 51
މަކަރެއް ނުހެދޭނެ، ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި މަކަރުހެދުމުގެ ފުރުސަތެއް މިފަހަރު ނުދޭނެ ކަމަށާއި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 2
ސްނައިޕަރަށް ސިންހަޅަ ބަހުގެ ތަރުޖާމަނެއް ހޯދައިދެނީ

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރެއް ކަމަށްވާ ލަހިރު މަޑިޝަންކަރަށް ސިންހަޅަ ބަހުގެ...

September 11, 2016 49
ފިއްތުން ކުރިމަތި ކުރިޔަސް، މަޝްރޫއުތައް މަޑެއްނުޖެހޭނެ

ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކިތަންމެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަސް، އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް މަޑުޖެހުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 16
ދިވެހި ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 11
ރައީސަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަދާލަތުން ވެސް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އަދާލަތު ޕާޓީން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 08, 2016 37
އަދީބަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝިކާރައަކަށްވި ބޭފުޅެއް:ނަޝީދު

ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން ވައްކަން ކުރެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

September 08, 2016 140
ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް: ޖޯކު ޖަހާނީތަ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް، ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސާހަކަށް މިނެޓަށް ކުރުކޮށްލައިގެން އިއްޔެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އަލްޖަޒީރާއިން ދެއްކުމުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 66
"ބޭނުމަކީ ބަދުނާމްކުރުން، ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުން"

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ޑޮކިއުމެންޓަރީގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ބަދުނާމްކޮށް، ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން...

September 07, 2016 61
މިއީ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު: އުމަރު

މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު ކަމަށް މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 29
އަލް ޖަޒީރާ އަށް މައުލޫމާތެއް ނުދެން: ޖިހާދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާގެ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަށް ސަރުކާރުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު އެމަނިކުފާނު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

September 04, 2016 44
އަލްޖަޒީރާ އަށް ދިނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ރާއްޖެ އާއި...

September 04, 2016 6
މައުމޫން ބީޖޭޕީގެ އިސްބޭފުޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ ނެޝަނަލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ރާމް މާދަވްއާ މިއަދު ސިންގަޕޫރުގައި...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 73
"ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސްގެ"ގެ ޓީޒާ އާއްމުކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާއިން ތައްޔާރުކުރި ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް"ގެ ޓީޒާ...

September 03, 2016 6
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު މިއަދު ސިންގަޕޫރުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 66
"ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް" ރިޕޯޓަރަކަށް އިންޒާރު!

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް" ތައްޔާރުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރިޕޯޓަރަކަށް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އިންޒާރު ދިނުމާ ގުޅިގެން އެކަން، ލަންޑަންގެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ސައުދީ ރަސްގެފާނުުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ރާއްޖޭގައި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު ޑރ.ފާއިޒް އަލް އަބީދީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

September 01, 2016 21
ޝައިނީގެ ވާހަކަތަކަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް: އަދާލަތު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވުމަށް ލޭ އޮހޮރުވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވުމުން އަދާލަތު ޕާޓީން އެކަން މިއަދު...

September 01, 2016 33
ޝައިނީގެ ރައްދު: ދުންޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ފޭލްވުމުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުކުރެއްވި ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވި ފޭލްވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ އަށް ފިޝަރީޒް...