17 ޖުލައި

July 17, 2016 33
"ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ޖާގައެއް ނެތް"

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް އަމަލުކުރާ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 72
ރައީސް ބޭނުންވަނީ އެމަނިކުފާނާ އެކު ރައްޔިތުން ތިބުން

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭފުޅުވަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުން ތިބުން ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 18
ޕީޕީއެމްގެ ގަވާއިދު ހިފަހައްޓަނީ ކޮން ފެކްޝަނަކުން؟

ޕީޕީއެމްގައި އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަން ވަކިވަކިން މިހާރު ވަނީ ޕާޓީ ހިންގަން ފަށައިފަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ކޯޅުން ބޮޑުވެ ޕާޓީގެ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައިވާއިރު، ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރަނީ ކޮން ފެކްޝަނަކުން ކަން މިހާރު ވަނީ އާއްމު މެމްބަރުންނަށް އޮޅޭ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
"ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 35
ޕީޖީ ގްރޫޕް އިމުގެތެރޭ އޮންނަން މައުމޫން އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ގަވާއިދުގައި ދީފައިވާ އިހްތިސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް އެކަނި ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އަހްމަދު ނިހާނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 30
ދުއާ ނުކުރެވުމުން ރައީސްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައިފި

ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އީދު ނަމާދަށް ފަހު ދުއާ ކުރަން އުޅުމުން ފުލުހުން ދެންމެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އެއާ އެކު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 23
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 12
އިސްލާހީ އެޖެންޑާގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނެތް: މައުމޫން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ އެޖެންޑާއެއް އެކުލަވައިލީ ނަމަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 30
ކޮލަމް: ޓިކެޓަކާ ހެދި ޕީޕީއެމަށް މިވަރު ވަނީ ކީއްވެ؟

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުން އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް އޮންނާނެހެން، ޕާޓީގެ އެކި ލީޑަރުންނަށް ތަބާވާ ފެކްޝަންތައް ޕީޕީއެމްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު...

July 01, 2016 34
30 އަހަރު ފުދިއްޖެ: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ "30 އަހަރު ފުދިއްޖެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ، މައުމޫނަށް ބަހުގެ...

July 01, 2016 22
މި ހަފުތާގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ބައްޓަން ކުރާނެ: އުމަރު

މިހަފުތާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އަލުން "ޝޭޕްކުރާނެ" ހަފުތާއެއް ކަމަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އުމަރު ނަސީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ޕީޕީއެމްގެ ކޮމިޓީތައް ހުއްދަ ނެތި ނުބާއްވަން އަންގަވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ ޕާޓީގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

June 29, 2016 60
ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫންގެ ކޯޅުން ފޯރިގަދަ ހިސާބެއްގައި

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަމަޟާން މަސް އިހުޔާކުރުމުގެ ފޯރަމްގެ ތެރެއިން އެއް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އޭގެ ކުރީ ރޭ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ...

28 ޖޫން

June 28, 2016 53
ރަށްތަކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނަށް ބަހުގެ ހަމަލާ!

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، އިއުލާންކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަށް ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓު ނުދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ އެދިވަޑައިގަތުމުން، ޕާޓީ ތެރެއިން އެ މަނިކުފާނަށް...

22 ޖޫން

June 22, 2016 85
ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޖިހާދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދު ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންމެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 22, 2016 1
މުހުތާޒާއި ނިހާންގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިނާއި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު...

21 ޖޫން

June 21, 2016 8
ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން އުޅޭ މީހަކަށް ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ: ޖަމީލް

ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2016 6
ކިނބިދޫ ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ތ. ކިނބިދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާއިރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ގޭގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަށް އެގެއެއްގެ ވެރިޔަކު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

20 ޖޫން

June 20, 2016 26
ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިދޭން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން...

June 20, 2016 37
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފަހު ބާރު ވާރިސުންނަށް

ރާއްޖޭގައި މަރަން މަރުހިފާނެ ކަމާއި އެކަން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހިލުންވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެގޮތަށް...