21 ޖޫން

June 21, 2016 8
ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން އުޅޭ މީހަކަށް ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ: ޖަމީލް

ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2016 6
ކިނބިދޫ ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ތ. ކިނބިދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާއިރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ގޭގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަށް އެގެއެއްގެ ވެރިޔަކު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

20 ޖޫން

June 20, 2016 26
ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލަ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށް ބަލައިދޭން އެދެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ، އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްގެން...

June 20, 2016 37
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފަހު ބާރު ވާރިސުންނަށް

ރާއްޖޭގައި މަރަން މަރުހިފާނެ ކަމާއި އެކަން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހިލުންވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެގޮތަށް...

17 ޖޫން

June 17, 2016 47
އުމަރަކީ ރާއްޖޭގެ ސިރިސޭނާ އަށް ވެދާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި އުޅޭ ޚިލާފުގެ ވާހަކަ ފަށާނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ ހިސާބުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ވެރިކަން ގެއްލުނީ ވަފާތެރި ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި މައިތިރްޕަލާ ސިރިސޭނާ ކުއްލިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައި...

16 ޖޫން

June 16, 2016 10
"ދިން ވޯޓާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ވެރިކަމެއް ނުކުރައްވާ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އިންތިހާބުތަކަށް ވޯޓު ހޯއްދަވަން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 43
ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން މައުމޫނަށް އެދުމެއް

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދެއްވަން އެދި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ލިއުމަކުން ދަންނަވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 97
ފަސް މިނެޓް: މި ފަހަރު ވެސް އަދީބުތޯ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަން ކަމުގައި ބުނެވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަންނަން ޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް، ބައެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައި މިހާރު ވަނީ...

10 ޖޫން

June 10, 2016 24
ގޮނޑިކޮއްކޮ ޝަރީއަތްތަކުން ޝަރުއީ ނިޒާމް ކިލަނބުވެއްޖެ

ގޮނޑިކޮއްކޮ ޝަރީއަތްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމް ކިލަނބުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 25
އަދީބަށް 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް، ޖުމްލަ 25 އަހަރު

އަދީބު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި. އަދީބަށް ކުރިން 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ މިހާރު އޭނާގެ...

June 09, 2016 18
މަރުކަޒުގައި މާބުލް ޖެހި ސަރަހައްދު ހުޅުވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 20،000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް، މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މާބުލް ޖަހައި ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު އެތަން މިރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ...

08 ޖޫން

June 08, 2016 11
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ޓެރަރިޒަމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރާ ކަރުދާހެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައި މެމްބަރުންގެ ހިޔާލަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 27
"އަދީބަށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން"

ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރީ ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

June 06, 2016 11
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދެނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހައުސިން ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 23
މީހުން މަރާތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން: ރައީސް

ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ އެކަކު އަނެކުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާތަން ބައްލަވަން ނުހުންނަވާނެ ކަމަށާއި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

June 05, 2016 13
އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރާއެކު އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
މުހުތާޒާއި ނިހާންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިނާއި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު...

June 04, 2016 16
ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިގެން އަމުރެއް ނެރެފައިވާކަން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން އާއި ފުލުހަކު ސިއްރުން ދިން ހެކި ބަހުން ސާބިތުވާ...

03 ޖޫން

June 03, 2016 25
ރައްދެއް ނެތް، ރައީސްގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީ: މުއާޒް

ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ގައުމުން ބޭރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ރައްދެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމާޒުހިއްޕަވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވާފައިވާ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...

June 03, 2016 31
ހަތުރުން މިތުރުންނަށްވީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: މަހްލޫފް

ސިޔާސީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިން ތިބި ގިނަ ބަޔަކު "މިތުރުންނަށް" ވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

June 03, 2016 4
ރައީސް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކޯޓުގައި ފުލުހުން އެދުނު: މުހުތާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދުނު ކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އަށް އެކަން...

31 މެއި

May 31, 2016 5
މެލޭޝިއާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 4
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މެލޭޝިޔާ އަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 19
ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ: ރައީސް

ހަމަނުޖެހުންތައް އުފައްދައިގެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ "އޮއިވަރު ހިނގާ ގޮތާ މެދު" ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 25
"ރައީސް ރައްދު ދެއްވީ ޔަހޫދީންނާއި ނަސޯރާއިންނަށް"

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ" ޖަލްސާގައި، އަހަރެމެންނަކީ ﷲގެ ދެ ވަނަ ދަރިން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔަހޫދިންނަށާއި ނަސޯރާއިންނަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.