20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 13
"ލީޑަރުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ތަހަންމަލެއް ނުވޭ"

އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ކަންކަން ތަހަންމަލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 63
މައުމޫނާ އެކު ހުރި ޒައިދު ރައީސް ޔާމީންގެ ފަޅިިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގައި ހުންނެވި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މައުމޫނަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ޝަރީއަތް އިންސާފު ނަމަ ފާރިސް މިނިވަންވާނެ: މައުމޫން

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 10
މައުމޫން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 28
ފާރިސް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުން ރައީސަށް މައުމޫންގެ ޝުކުރު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުުކުރުނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 53
މައުމޫންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސްގެ ތައުރީފް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ތިން ރައީސަކު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 22
ފާރިސް އަށް އަނިޔާ ދޭއިރު ޒިންމާއެއްނުއުފުލާ: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ނުހައްގުން ބަންދުކޮށް އަނިޔާދެމުންދާއިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާނުއުފުލާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 41
އަބްދުއްރަހީމް ޖަލަށް ލި ސަބަބެއް ނޭނގޭ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ބަންދުކޮށް އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް އަރުވާލި ސަބަބު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ...

September 28, 2017 63
އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް މައުމޫނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ހައްގަކާ ނުލައި ބަންދުކޮށް އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
މާލޭން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް ޝަރުތުކޮށް ޒައިދު ދޫކޮށްލައިފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން، މާލޭން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 18
ލީޑަރުންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވަން: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަންވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށާއި އެ މަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރު ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 149
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 15
އދ.ގެ ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ އދ. ގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް އދ. ގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިނުވުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 17
މުއައްސަސާތައް ހުރީ ހައިޖެކްކޮށްފައި: މައޫމޫން

މާދަމާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ނިޒާމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް ހުރީ ހައިޖެކް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައުޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، އެމްޑީޕީ އަށް މިއަދު ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 25
މައުމޫނަކީ އަދިވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް: މައުމޫން އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަލްސާއިން ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ އެމަނިކުފާނަކީ އަދި ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް، މައުމޫންގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 21
ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔާން ނެރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނަން ހިމަނާފައިވާތީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުު މިއަދު އެ ޕާޓީން ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2017 20
ފެންނަމުން މިދަނީ ފެއިލްވެފައިވާ ދައުލަތެއް: މައުމޫން

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހާރު ފެންނަނީ ފެއިލް ވެފައިވާ ދައުލަތެއްގެ އަލާމާތްތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ފާރިސް މިނިވަންކޮށްދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދެފި

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަގުތުން މިނިވަންކޮށްދޭން އޭނާގެ ވަކީލު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 30
ފާރިސްގެ ބަންދަށް 50 ދުވަސް، މައުމޫން ކޯފާވެއްޖެ!

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރިތާ 50 ދުވަސްވިއިރު ވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.