22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 15
ވަކީލު ޝަމީމް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2018 11
ޖަލުގައި ހުންނެވި މައުމޫނާ އޭސީސީން ސުވާލުކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، އޭރުގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި އަންނަ ހަފްތާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ނާދިރާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

February 18, 2018 11
ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ދުންޔާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ކޮއްކޯފުޅު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ބަންދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް، ހެލްތު...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 33
އެކަނިވިޔަސް، މައުމޫން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: ވަކީލް

ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިޔަސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އެކަނި ހުންނަވަން ޖެހުނަސް އެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 11
މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތިން ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަނެއްކާ ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިރޭ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

February 15, 2018 24
"މައުމޫން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކަމަށް"

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ އިންތިޒާމުތައް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 36
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާ މުއިއްޒު ބައްދަލުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ، ރައީސްގެ މަނއދޫބެްްގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 14, 2018 31
ފޮށި ފެންނާނެ ކަން އޮތީ "އިލްހާމްވެފައި": ވަކީލުން

ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނާ ކަޅު ފޮއްޓެއް ފުލުހުންނަށް ފެނުނީ، ގެއަކުން އެ ފޮށި...

February 14, 2018 7
މައުމޫން، ފާރިސް އަދި ނަދީމަށް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން، ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏަސް، އެ މައްސަލާގައި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 35
ރައީސް އަޒުލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 12, 2018 86
ބަޣާވާތުގައި މުހިންމު އެއްޗަކީ ކަޅުފޮށި: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ ކަޅު ފޮށި...

February 12, 2018 66
މައުމޫން ދޫކޮށްލަން ދުންޔާ ގޮވާލުމުން ޝައިނީ ރަތަށް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދޫކޮށްލުމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 172
"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2018 9
މައުމޫނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވޭނެ ގޮތް...

February 11, 2018 13
ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު މައުމޫނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެ:ވަކީލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމް، ދޫނިދޫ ޖަލުން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން އެމަނިކުފާނަށް "ވީގޮތެއް ނޭނގޭ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވަކީލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައިފި...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 32
ރައީސް މައުމޫންގެ ހަޔާތްޕުޅުން ޖަލުގެ ދުވަސްތައް

މިސްރުން ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން 1971 ގައި މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ، މީރު ވަހެއް ފަތުރުއްވަމުންނެވެ. އާއްމުންނާ ގުޅޭ ހިތްތިރި، ޒުވާން އިލްމުވެރިއެކެވެ. މާފަތްގޭ ދޮން ސީދީގެ ދަރިކަލުން މައުމޫން ވެގެންދިޔައީ ބައްޕާފުޅު ފަދައިން ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭ، ހޯއްދެވި ބޭފުޅަކަށެވެ. އަމިއްލަ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 47
"މައުމޫން ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ހުން އައިސްފައި ހުއްޓާ"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މާފުށީ ޖަލަށް ރޭ ބަދަލުކުރީ އެމަނިކުފާނު ގަދައަށް ހުން އައިސްފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 14
މައުމޫން ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ދޫނިދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިރޭ މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުން ވަނީ "ފްރޭމްކޮށްފައި":އިދިކޮޅު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު...

February 07, 2018
ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް މައުމޫން އިންކާރު ކުރައްވާ: ވަކީލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އެމަނިކުފާނު އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 6
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އަދިވެސް ބައްދަލު ނުކުރެވޭ: ހިސާން

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރޭ ހައްޔަރުކުރި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް އެބޭފުޅުން މިއަދު...

February 06, 2018 18
ހައްޔަރުކުރިއަސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުމޫން

ހައްޔަރު ކުރިއަސް އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 17
ރުޅިވެރިކަމާއި ޒާތީ ކަންކަން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ރުޅިވެރިކަމާއި ޒާތީ ކަންކަން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، ގައުމުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 05, 2018 10
"ތަހުގީގަށް ދިއުމުން މައުމޫންއާ ސުވާލެއް ނުކުރެވުނު"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރަން އެންދެރިމާގެ އަށް ދިއުމުން، އެމަނިކުފާނު ފުރުސަތު ނުދެއްވި ކަމަށް...

February 05, 2018 4
މައުމޫނަށް ބިރު ދެއްކުމުން ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ

ވަޅި ހިފައިގެން ތިބި ގްރޫޕަކުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިރިއުޅުއްވާ އެންދެރިމާގެ ކައިރިއަށް ރޭ ދަންވަރު ގޮސް ބިރުދެއްކުމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަން...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 4
ނާދިރާ ދޫކޮށްލުމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ގޮވާލައިިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އާމިނަތު ނާދިރާ ދޫކޮށްލުމަށް އެ...

February 04, 2018 18
އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ: ޕީޕީއެމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ޕީޕީއެމުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 4
ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްނުލައިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އިދިކޮޅު ތިން ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޖަލުގައި ތިބި އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ކުރި ހުކުމް އަދިވެސް ތަންފީޒް ކޮށްފައި ނުވާތީ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 70
ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތަށް 3ގެ ފާސްކޮށް 3މީހުން ހައްޔަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ނަޖުމާ ދިރިއުޅޭ ގެ އަށް ފުލުހުން ވަދެ އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގޮސްފި އެވެ....

January 31, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ: އާޒިމާ

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއީ، އެ ކޯޓަށް އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
ޕީޕީއެމާ ގުޅޭގޮތުން މައުމޫނަށް ބަސް ވިދާޅެއް ނުވެވޭނެ

ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2018 34
ފާރިސް، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ބިރެއްތަ؟

ހެއްކެއް ނުފެނުނެވެ؛ އެކަމަކު ވެސް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އެ އޮންނެވީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަލު ގޮޅީގަ އެވެ. މިފަހަރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންނަށް...

January 30, 2018 12
އިމްތިޔާޒު ލިބުނަސް ގާނޫނު މުގުރައެއް ނުލެވޭނޭ: ރައީސް

ގައުމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ގާނޫނު...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 20
ފާރިސް ދެކެ ރައީސް ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަންނަވާ: އަދީބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2018 9
އެންދެރިމާގެ ދޮށުގައި ފުލުހުން އަދިވެސް ފޯރިމަރަނީ!

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު، މ. އެންދެރިމާގެ ކައިރީގައި...

January 29, 2018 48
ގާނޫނުން ބޭރުން އަމަލުކުރާކަށް ނުބުނަން: މައުމޫން

ގާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ބައެއް މީހުން ރައްދު ދޭ ކަމަށާއި ގާނޫނުން ބޭރުން އަމަލުކުރަން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ...