09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 69
އަދާލަތުން ވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވެއްޖެ ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
އެމެރިކާގެ ނިންމުމުން ސުލްހައަށް ހުރަސް އެޅޭނެ:މައުމޫން

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ބޭ އިންސާފާއި ހަމަނުޖެހުމަށް ކުރެވޭ ތާއީދެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 25
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ: މައުމޫން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 31
މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް އެޅުމާ މައުމޫން ދެކޮޅު

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް އެޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުންނާއި ތާރީހީ ގޮތުން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 26, 2017 19
ދެ ލީޑަރުން އެއްވެގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ

ދެ ފިކުރުގެ އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ދެ ރައީސުންނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 27
ދެ މިލިއަން ދައްކަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު، ދެން އޮތީ ފޯމިއުލާ!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކިން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 61
"ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދިދާނެ"

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަަށާއި އެފަދަ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދަން ސިކުންތުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 27
"ރާއްޖެ-ލަންކާ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް ނެތް"

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުމަށް ބުރޫއެރުވުމުގެ ހައްގެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
މައުމޫނަށް ފުރައްސާރަކުރުން މައްސަލައަކަށް ނުވި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ލަވައެއް ދެއްކުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި އެވެ.

November 07, 2017 43
ކެންޑިޑޭޓާ ބެހޭ ގޮތުން މައުމޫން ފިނި ޖަވާބެއް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ދެއްވި "ފިނި ޖަވާބު"ން، އެކަން...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 17
ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނަކީ ގައުމަށް ގޮންޖެހުމެއް: މައުމޫން

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ ހަރުދަނާ، ގައުމީ އަދި ދީނީ މިސްރާބު ގެއްލި ސަރުކާރުގައި ހީނުކުރާ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފައި އޮތުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 153
ރައީސްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދާއި އިލްމުވެރިންނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "ބަދަލެއްގެ" ނަމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މުޅި ނިޒާމުވީ ހަލާކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދަށާއި އިލްމުވެރިންނަށް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 32
"ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުންދޭން އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން"

ތިމާވެއްޓަކީ ގެއްލުން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް،...

October 28, 2017 28
"ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވި ދުވަހު"

ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ، 2013 ވަނަ އަހަރު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު އޮޅުވާލި ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމަށާއި މިއަދު މި...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 14
ދުންޔާގެ މެސެޖް ފާރިސް އަށް: ކެތްތެރިވެ، ހިތްވަރުކުރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ޖަލަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
"ލީޑަރުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ތަހަންމަލެއް ނުވޭ"

އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ކަންކަން ތަހަންމަލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 63
މައުމޫނާ އެކު ހުރި ޒައިދު ރައީސް ޔާމީންގެ ފަޅިިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގައި ހުންނެވި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މައުމޫނަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ޝަރީއަތް އިންސާފު ނަމަ ފާރިސް މިނިވަންވާނެ: މައުމޫން

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 10
މައުމޫން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން ބޭސްފަރުވާއަކަށް މެލޭޝިއާއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.