15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 53
މަކުނުދޫގައި މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު މަސް

އެ ރަށުގައި ހުންނަ އެ ގެ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް 1996 ގައި، އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެގޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރެއްވީ، އެހެން އެންމެން ބޭރުގައި ބޭތިއްބެވުމަށް ފަހު، ގިނިކަންޏާ އެވެ. އޭގެ 23 އަހަރު ކުރިން އެ ގޭގައި އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ސިޔާސީ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 24
"މިނިވަން އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭ ނަމަ އިސްތިއުފާދީ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލު ކަން ނަގަހައްޓައި، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނުކުޅެދިފައިވާ ނަމަ، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

January 12, 2017 13
ހާޑް ޑިސްކުގެ މައްސަލައިގައި މައުމޫނާ ސުވާލުކޮށްފި

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ހާޑް ޑިސްކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

January 12, 2017 22
އާދަމް ނައީމާއި އިސްމާއިލް ފާއިޒް ވަކިކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އޮފީހަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ބައެއް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން، އެ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސް ދެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި އާދަމް ނައީމާއި...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 7
ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެ: ޔުމްނާ

ހ. ތެމާގައި ހިންގި ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީހުން ތަކެތި ގެންދިޔައީ، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުން ތިއްބައި ކަމަށާއި، އެ ތަނުން ހާޑް ޑްރައިވްތައް މަދުވި ކަމަށް ވިއަސް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނަށް އެ ޒިންމާ ނެގެން ނެތް ކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 13
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ ލިޔުން ހޯދަން މުރާޖައާ ކޮމެޓީ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުދިނުމުން، އެކަން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަންގެ މުރާޖައާ ކޮމެޓީ އަށް އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 69
މޫސަގެ ކޮލަމް: ދުންޔާގެ އުނބަށް ޖެހުން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން ދުންޔާ މައުމޫން، މިދިއަ ޖުލައި މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށްޓަކައި ހެއްޔެވެ؟ އާއިލާއަށް ޓަކައި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބޮޑުބޭބޭފުޅު، އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އުޅުއްވުމަށް ވުރެ ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ފައިދާއެއް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 26
ދުންޔާގެ ނިންމުމުން ހައިރާންކަން، ފާޑުކިޔުން މައުމޫނަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް މަގާމު ކަމަށް ވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ދުންޔާ މައުމޫން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކާ މެދު ހިތަޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވެ. އޭގެ ހަ މަސް ފަހުން، ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ގަބޫލުކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ދުންޔާ މި ވަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

January 05, 2017 17
ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ދުންޔާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރެއްވި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ...

January 05, 2017 25
ދުންޔާގެ ނިންމުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން އަލުން ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 36
ފޭދޫފިނޮޅު އާއްމުންނަށް ބާއްވަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލި ފޭދޫފިނޮޅު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 7
2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވެސް ބޮޑެތި ސުރުޚީތަކެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކުން ގޯސް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަކީ ފަހުން އޭގެ ގެއްލުން ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 23
އީސީގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މައުމޫން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 21
މައުމޫންގެ އެދިވަޑައިގަތުން، ޕީޕީއެމްގެ ލެޓަހެޑްގައި

ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހޯދަން އެދިވަޑައިގެން ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެންމެ ފަހުން ޕާޓީގެ ލެޓަހެޑްގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް...

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 30
މައުލޫމާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް...

December 14, 2016 26
"ޕީޕީއެމް ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު ތިބީ ރަޖާލައިގެން"

ޕީޕީއެމް އަލަށް އުފައްދައި، ޕާޓީ ހަރުދަނާ ކުރަން ބެލިއިރު އޭރު ވެސް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ "ރަޖާލައިގެން ގޭގައި" ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ....

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 23
މަސްވެރިންނަށް ވައުދުވި ގިނަ ކަންތައް ނުވޭ: މައުމޫން

ޕީޕީއެމުން ވެރިކަމަށް އައީ މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ކަންތައްތައް، މި ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް ހާސިލް ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 9
މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އަބުރުގެ މައްސަލަ ނުބެލި

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދިން ހަބަރެއްގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބަލަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 10
މައުމޫނަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް ލިއުން އަދި ނުލިބޭ!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ވެސް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 30
މިއަދުގެ ހުތުބާއަކީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް: މައުމޫން

ރިޝްވަތަކީ މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ ވަބާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ތަރައްގީ އަށް ވެސް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 40
ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ: މައުމޫން

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 14
އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިނަމަ ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ: އީސީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 8
މައުލޫމާތު ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުދިނުމުން، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.