24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 30
ދޮގު ބަޔާނެއް ހޯދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މެދުވެރިކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އެމަނިކުފާނު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 71
މައުމޫންގެ ތަރައްގީ ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ތަރައްގީކުރެއްވި ގޮތަށް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް...

February 23, 2017 10
ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން: ޕޮލިސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭން ފުލުހުން އެދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، މިހާރު ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ފަރާތުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 18
ހޯދަން އުޅެނީ މައުމޫން ހައްޔަރުކުރާނެ ބަޔާނެއް: ޒައިދު

އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން އުޅެނީ އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަދަ ބަޔާނެއް ހޯދުން ކަމަށް...

February 22, 2017 38
ފ. އަތޮޅު މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ޖެހޭ: މައުމޫން

ފ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެތީ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސަރުކާރަށް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 23
ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރަން، އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ދަށް

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) އިން ހެދި އިމާރާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، އެ އިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 167
އެކަންޏެއް ނުވާނެ، ފަހަތުގައި އެތައް ބައެއް: އުމަރު

ދެހާސް އަށްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 2،472 ވޯޓާ އެކު އުމަރަށް ނާކާމިޔާބުވި އެވެ. އަދި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި އަނެއްކާ ވެސް ފެއިލް ވުމުން އުމަރު ނަސީރަކީ ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 16
ދެ މިލިއަން ހޯދަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 13
މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ އަޑު ކަޑުވާލަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 21
ވައްޑެއަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ވަފާތެރިއެއް: މައުމޫން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އަކީ ގައުމަށާއި ޕީޕީއެމަށް ނުހަނު ވަފާތެރި، އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 33
މަޖުބޫރުން ޕީޕީއެމަށް މީހުން އެބަ ވައްދާ: މައުމޫން

މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މީހުން ވައްދަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 21
ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާ މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ގައުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެކަން ކަމަށް ހައްލު ހޯއްދެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް ހިމަނުއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ ހިނގި ގޮތް ބަލަން އީސީއަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅަން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 13
ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދީ: މައުމޫން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 9
އިނާޔަތްތަކަށް ސަރުކާރަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ: ސުއޫދު

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް ކުޑަކޮށް، ސަރުކާރުން އުސޫލެއް ހެދިޔަސް އެގޮތަށް އިނާޔަތްތައް ކުޑަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 11
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ފަސްޓް ލޭޑީ ނުކުރައްވާ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 23
ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ޕާޓީއެއް ނުހިންގޭނެ: މައުމޫން

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ދީފައިވާ "ފަސްޓް ލޭޑީ"ގެ މަގާމަކީ ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަ މަގާމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އެ ކަމަނާ އަށް ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ވަކި ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުވައެއް ނުލަން: ޕީޕީއެމް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ދިނުމުގައި ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 34
ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން މައުމޫނާއި ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

އދ.ގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 20
ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ބައެއްގެ ނުފޫޒުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓު ދިނީ ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

January 26, 2017 108
އިދިކޮޅު ހަމައެކަނި ކެންޑިޑޭޓަކީ "ތިމަން މަނިކުފާނު"

ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު، އެންމެން ވެސް ދައްކަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަނީ މިހާރު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
އާއްމު މެމްބަރުންނާ މައުމޫން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި ނަމަވެސް، ރޭ އެ މަނިކުފާނު އާއްމު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
މައުމޫންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިިދިޔަ ބުދަދުވަހު ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.