27 މެއި

May 27, 2018 14
ރައީސް ޔާމީން ދަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް: ގާސިމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

May 27, 2018 46
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

24 މެއި

May 24, 2018 18
ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

May 24, 2018 3
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާو އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް...

23 މެއި

May 23, 2018 31
"ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ޚުދުމުހުތާރުކޮށް"

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ހުދުމުހުތާރުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލާކަށް ނުޖެހޭ: ކޯޓު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދޭން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ މަޑުޖައްސާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި އެ ދައުވާ ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 6
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދެއްވަން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 21, 2018 17
މައުމޫންގެ އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް ނެތުމުން ބޮޑު ފަޅުކަމެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ވޭތުވެދިޔަ 39 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އައި އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ނުބާއްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން...

May 21, 2018 6
ފާރިސް ޖަލުގައި 10 މަސް، އަޒުމް ގުޑުވައެއްނުލެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ...

17 މެއި

May 17, 2018 10
މައުމޫން ޖަލުގައި ބަހައްޓަނީ ޒާތީ ހަސަދައެއްގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ޒާތީ ހަސަދައެއްގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2018 20
މައުމޫން، ރޯދަ މަހަށް ގެއަށް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މި ރޯދަ މަހަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި...

15 މެއި

May 15, 2018 24
"ގިޔާމަތް ދުވަސް އަންނާނެކަން ހަނދާން ކުރަންވާނެ!"

އަޅުގަނޑުގެ އޮތީ ދެ ފިކުރެކެވެ. މި މައުލޫއުގެ މައްޗަށް ލިޔާނެތޯ އެވެ؟ ނުވަތަ ނުލިޔާނެތޯ އެވެ؟ އަޅުގަނޑު ނިންމީ ލިޔާށެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހާރު އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ފިކުރަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާފަ އެވެ. މިސާލަކަށް ނޯތު ކޮރެއާ ނަގަމާތޯ އެވެ. މުސްލިމުން ދެކެ ކޯފާވާ، އިސްލާމްދީން ދެކެ ބިރުފުޅު ގަންނަ...

14 މެއި

May 14, 2018 14
މައުމޫންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އަލުން ހުއްދަ ދީފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯން ކޯލްތައް ހުއްޓުވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުލުހުން އަލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 14, 2018 23
މައުމޫންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ހުއްޓުވައިފި: ވަކީލް

އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބއދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ...

May 14, 2018 13
ޔުމްނާގެ އަތުލިއުމުގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ އަތުލިއުމުގެ ސާމްޕަލްއެއް ނަގަން، މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 3
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ދޭން ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ...

May 13, 2018 9
ޖަލުގައި މައުމޫނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބޭ: ވަކީލް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު އިއްޔެ ވެސް ގޯސްވެ، ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ކަމަށާއި ޖަލުގައި އެމަނިކުފާނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ...

12 މެއި

May 12, 2018 8
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް...

May 12, 2018 58
މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދީ، އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

11 މެއި

May 11, 2018 29
ފަރުވާ އަށް ފަހު މައުމޫން ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި، ދޫނިދޫގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އަނބުރާ ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 9
ކާފަބޭފުޅުންނަށް މައުމޫނާ ބައްދަލުވެވޭގޮތް ހަދަން އެދެފި

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކާފަބޭފުޅުންނަށް، އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 10, 2018 12
ރޭ ވެސް ނަސްރީނާ ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާތީ ރޭ ވެސް އެ...

May 10, 2018 53
މެލޭޝިއާގެ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެއަށް ފިލާވަޅެއް: ވަހީދު

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން، އުމުރަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދީފި ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފިލާވަޅެއް ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

09 މެއި

May 09, 2018 51
ފައިސާ ބެހި ކަމަށް ދިން ބަޔާން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ބެހި ކަމަށާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެގެން އެ ފައިސާ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ...

May 09, 2018 5
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތް އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކެންސަލް...

06 މެއި

May 06, 2018 26
މައުމޫންގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ބަހައްޓަވާ: ނަސްރީނާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ވަންދެން، އެމަނިކުފާނުގައި އަރިހުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުންނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މައުމޫންގެ...

May 06, 2018 24
ޔުމްނާ މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މާދަމާ ފުލުސް...

04 މެއި

May 04, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅޭ ޝަރީއަތެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 45
ބައްޕަ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ދުންޔާ އިންޑިއާގެ އެހީއަށް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ދުންޔާ މައުމޫން އިންޑިއާގެ އެހީ އަށް...

May 01, 2018 29
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ފެންނަ ތަފާތު މަންޒަރެއް!

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އެންމެން ވަދެ ހަމަޖެހިލުމާ އެކު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ނަޖުމާ އާއި އަޒްމީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފު ނަޖުމާ އިބްރާހީމާއި މައުމޫންގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޒްމީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.