18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 11
ފާރިސް ޖަލުގައި އެއް މަސް، މައުމޫން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޮންނަވަން ޖެހުމުން އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ކަމާގުޅޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް މިރޭ ކުރިމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 9
"ޕީޕީއެމްގެ ދިދަަ ބޭނުންކުރީ މައުމޫންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެއްވީ އެ ޕާޓީގެ އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހުއްދަ ލިބިވަޑައިގެން ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 35
މައުމޫންގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ޒަމީރަށް ދެއްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކަމެތިވި ދުވަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތީ، އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...

August 15, 2017 53
"މިތިބީ ބަތަލުންގެ ގޮތުގައި، ހަނގުރާމައިން މޮޅުވާނެ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ތިއްބެވީ "ބަތަލުންގެ" ގޮތުގައި ކަމަށާއި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ "ހަނގުރާމަ" އިން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 49
"އަމާންކަން ގާއިމްކޮށެއް ނުދެވުނު، އިސްތިއުފާ ދެއްވާ"

ގުރޫޕް މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 104
އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން އެބަހިނގާ

ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ ކަންކަން ފެނިވަޑައިގަނެ، ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ހިލާފަށް ސިކުނޑި ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 11
މައުމޫންގެ ބަޔާން އޭސީސީން ނަގައިފި

ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، ތީމުގެ އަށް ކުރި ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ބަޔާން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

August 01, 2017 63
މަރުތަކާ ގުޅިގެން ޝައިނީ ތުހުމަތު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް

މާލޭގައި ދެ ޒުވާނަކު ވަޅި ހަރާ މަރާލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ބޮލުގައި މިއަދު އަޅުވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 6
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތަށް ބައެއް މީހުން ނުވެއްދި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތަށް ބައެއް މީހުން ވަނުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2017 23
ގާނޫނުއަސާސީ އޮތީ ތަޅުއެޅުވިފައެއް ނޫން: މައުމޫން

ގާނޫނުއަސާސީ އޮތީ ތަޅުއެޅުވިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް އެ ގާނޫނުއަސާސީ އޮތީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 26
އިދިކޮޅުހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ގާނޫނީ އިމުގައި: މައުމޫން

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 45
މައުމޫންގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ކޯޓުތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިވީމަތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 16
ހަގީގީ މިނިވަން ކަމަކީ ގައުމު އިސްކުރުން: މައުމޫން

ހަގީގީ މިނިވަންކަމަކީ އަމިއްލަ އެދުމާއި ދަހިވެތި ކަމުން ދުރުވެ، ގައުމު އިސްކުރުން ކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 100
ޑިކްޓޭޓަރު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނެތް: ޝައިނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ ޑިކްޓޭޓަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އިހުތިރާމެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް...

July 23, 2017 120
މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުނީތީ، އެކަމާ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 66
މައުމޫންގެ ސުވާލު: ގާނޫނުއަސާސީ އުވުނީކަމަށް ދެކެނީތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން 2008 ގައި އެމަނިކުފާނު ތަސްދީގުކުރެއްވި ގާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އުވިފައި ވަނީ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބަލަނީތޯ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 42
ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލް ކުރަން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2017 40
ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވިކަން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 5
މައުމޫން އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ރިޔާސަތުގައި

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ކުނޫޒުގައި މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

July 18, 2017 17
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމުން ދުންޔާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު...

13 ޖުލައި

July 13, 2017 45
މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް: މައުމޫން

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 25
އިދިކޮޅު މީހުން އަރާ "ގާ" އޮތީ ފަޅިވެފައި: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްގަލަަކަށް އަރާ ތިބި ކަމަށް ބުނާއިރު، އެ ބުނާ "ގާ" މިހާރު ވެސް އޮތީ ފަޅިފަޅިވެފައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 15
މެމްބަރުން ވަކިވުމަށް އިތުރު ތަރުޖަމާއެއް ނެތް:މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަކިވުމަށް އިތުރު ތަރުޖަމާއެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

July 11, 2017 12
"ބަޣާވާތެއް ނޫން، ގާސިމް ކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް"

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ "ބަޣާވާތެއް" ގެންނަވަން ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 56
މައުމޫނަށް ހުތުރު ފުރައްސާރަތަކެއް؛ ގިނަ ބަޔަކު ރަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ރޭ ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 37
މުންދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ދެއްކެވީ...

July 09, 2017 7
މައުމޫން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.