23 ޖޫން

June 23, 2017 3
މައުމޫނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 22
މައުމޫން އޭސީސީ އަށް ހާޒިރެއް ނުކުރާނެ: ލުތުފީ

ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރު ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ޓީމު ދާނީ މައުމޫންގެ އަރިހަށް ކަމަށް އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2017 21
މައުމޫން އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ތީމުގޭގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުވެ...

June 22, 2017 30
މައުމޫނުގެ ޖަލްސާއިން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގުޅުން

ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެކެވެ....

19 ޖޫން

June 19, 2017 6
މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހުޔާ ޖަލްސާ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ

ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހުޔާ ކުރުމަށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުންް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މި އަހަރުގެ ހަމައެކަނި ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ނުވަތަ އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 50
މައުމޫނަށް ޕީޕީއެމް އިސް ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ރޭ އެއާޕޯޓްގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފޮޓޯތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑުކިއުން އޮއްސާލި އެވެ.

June 15, 2017 30
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫން

ގަތަރާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބާއްވަމުން އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް އެ ގައުމުން ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

June 15, 2017 25
އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: މައުމޫން

ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަނީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމާއި އެއީ ގައުމީ މަސައްކަތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

14 ޖޫން

June 14, 2017 8
މައުމޫން ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ގާސިމް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލީ ބޭނުންފުޅެއްގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

June 14, 2017 57
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މައުމޫނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އުޅުއްވުމަށް ފަހު، މިރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

13 ޖޫން

June 13, 2017 28
މައުމޫން މާދަމާ ރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާދަމާ ރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 74
ވަރަށް އަވަހަށް މާލެ ދާނަން: މައުމޫން

ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެ މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ އެއްވެސް ބިރުފުޅެއް ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް...

June 11, 2017 3
އާޒިމަށް ކުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް:މައުމޫން

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ޝެޑޯ މިނިސްޓަރު އާދަމް އާޒިމަށް ކުރަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު...

10 ޖޫން

June 10, 2017 41
އިސްލާހީ އެޖެންޑާ އިން ލިބުނު ކުރިއެރުން ދަނީ ފަހަތަށް

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު އިއުލާން ކުރެއްވި އިސްލާހީ އެޖެންޑާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް މަގު ކޮށައިދިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ޑިމޮކްރެސީގެ މަގުގައި ހޯދުނު ކުރިއެރުންތައް ފަހަތަށް ދާ ތަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 29
އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެން ޖެހޭ: މައުމޫން

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 11
ސޮފްވާން ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާކުރާނަން: ޕޮލިސް

ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ފުލުހުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
މައުމޫން ފެކްޝަނުުގެ އެކްޓިވިސްޓު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ...

June 06, 2017 28
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މާލެއިން އިއްޔެ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 28
ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުންގެ ފާޑު ކިއުން

ގަތަރާއެކު ރާއްޖޭން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ގާއިމު ކޮށްފައި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ރާއްޖޭން ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު...

June 05, 2017 34
މައުމޫން ފައި މަގުގައި ހަތް ގަޑިއިރު!

މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން މިއަދު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު ތަޖުރިބާއެކެވެ. ފައިމަގުގައި މެދުނުކެނޑި ހަތް ގަޑިއިރު...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން 20 ދާއިރާއަކުން ހުޅުވާލި 80 ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

June 01, 2017 52
ސަރުކާރަށް ޝަކުވާ: "އަނިޔާވެރިވިއަސް ބޮޑުވަރު"

ސިންގަޕޫރުގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ، ބޮޑުދައިތަ ފަރީޝާ އިބްރާހިމް ދެކިލަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ފާރިސް މައުމޫން ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރުގައި އާދޭސް...

June 01, 2017 14
ފާރިސްއާ މެދު އަމަލުކުރީ ރަހުމްކުޑަކޮށް: އެމްޑީޕީ

ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނަށް ނުދީ އޭނާއާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ ވަރަށް ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ކަމަށް...

31 މެއި

May 31, 2017 59
ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާގެ ކޮއްކޯފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ފަރީޝާ އިބްރާހީމް މިރޭ ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

May 31, 2017 129
ރައީސް މައުމޫން ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއެއްގައި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިންގަޕޫރުގައި ޓެކްސީއަކަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެ، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން...

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ...

May 30, 2017 70
ބޮޑުދައިތަގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް...

28 މެއި

May 28, 2017 27
38 އަހަރަށް ފަހު "އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް" މެދުކެނޑިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މީގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަވަމުން ގެންދެވި، ރޯދަމަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި ރޯދަ މަހު ނޯންނާނެ ކަމަށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 18
ޝަކުވާގެ ބޭނުމެއް ނެތް، ކޯޓުން ލޯބި ނުހޯދޭނެ: އަމީތު

މި މަހުގެ ހަވަނަދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭގެ ކޯލިޝަނުން ފެށި ޖަގަހަ ޖަލްސާތަކަށް އާއްމު މެމްބަރުން ނުގޮސްގެން ޝަކުވާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ނުހޯދޭނެ ކަން އެ ޖަލްސާތަކުން މިހާރު ސާފުވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ...

23 މެއި

May 23, 2017 79
މައުމޫންގެ ޓްވީޓްތަކަށް ނިހާން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ފަހަކަށް އައިސް ކުރައްވާ ޓްވީޓުތަކުން، ރާއްޖެއަށް "މުސީބާތް" ޖައްސަން އުޅޭ މީހުންނާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓްތަކަށް ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 24
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ބޮޑު މަންޒަރު

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެކި ފަރާތްތަކުން މާނަކުރަމުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަތީޖާތައް މުޅިން ސާފުނުވަނީސް، މައި ދެ ޕާޓީން ވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމަށް ދައުވާކުރި އެވެ. ކަމުގެ އަސްލަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި، އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރަމުން ދާއިރު، އެވާހަކަތަކުގައި...

18 މެއި

May 18, 2017 100
މައުމޫނަށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ހިމާޔަތް ލިބޭނެ: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް، މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހިމާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ...

May 18, 2017 48
ފާރިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ...