21 މެއި

May 21, 2017 24
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ބޮޑު މަންޒަރު

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެކި ފަރާތްތަކުން މާނަކުރަމުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަތީޖާތައް މުޅިން ސާފުނުވަނީސް، މައި ދެ ޕާޓީން ވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމަށް ދައުވާކުރި އެވެ. ކަމުގެ އަސްލަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި، އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރަމުން ދާއިރު، އެވާހަކަތަކުގައި...

18 މެއި

May 18, 2017 100
މައުމޫނަށް، ރައީސް ޔާމީންގެ ހިމާޔަތް ލިބޭނެ: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް، މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހިމާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ...

May 18, 2017 48
ފާރިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ...

16 މެއި

May 16, 2017 46
އިދިކޮޅުގައި ތިބީ ވެރިކަމުގެ ތަހުތު ފެންނަ ބައެއް:ޝުޖާ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވީ ވެރިކަމުގެ "ތަހުތު" މާބޮޑަށް ފެންނަ ބައެއް ކަމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 86
ބައްޔަށް ފަހު ޕީޕީއެމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް

ޕީޕީއެމުން ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ދައްކާ އެއް ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. އެ ޕާޓީ އުފެދުނު ފަހުން ފުލުފުލުގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތައް "ކިހިލި" ޖަހައިގެން ނެގި ވާހަކަ އެވެ....

May 13, 2017 68
ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް އަބްދުއްރަހީމް ރައްދު ދެއްވައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރައްވަން މަސައްކަތް...

12 މެއި

May 12, 2017 160
ރައީސް ޔާމީނަށް ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 35
އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުމޫންގެ އިލްތިމާސެއް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދައުރު ގައުމު އިސްލާހުގެ މަގަށް އެޅުވުމަށް އިންތިހާ އަށް މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 19
ގާސިމްގެ ހިތްވަރަށް ސެލިއުޓްކުރަން: މައުމޫން

ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެއްކެވި ހިތްވަރަށް...

May 10, 2017 139
ފައިނަލުގައި ކުޅެން އޮތީ ޑިސްކޮލިފައި ޓީމެއް: ޝައިނީ

ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2018 ގައި އިންތިހާބުކުރަން، ފައިނަލްގައި ކުޅެން އޮތީ ޑިސްކޮލިފައި ވެފައި އޮތް ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ މެޗު ފަސޭހަކަމާ އެކު ވެރިކަން...

09 މެއި

May 09, 2017 52
ނަޝީދު-ޔުމްނާ އެކުގައި، އާންމުންގެ ތަފާތު ހިޔާލު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ވާދަވެރި ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ހިނގާފާނެ އެވެ؛ އޭގެ އެއް މިސާލަކީ، އެއްއިރެއްގައި ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު ދެ ހަތުރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކުގައި ފެއްޓެވި އިސްލާހި މަސައްކަތްޕުޅެވެ. މި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް...

08 މެއި

May 08, 2017 49
ޔުމްނާ މައުމޫން، ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މިއަދު ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 08, 2017 27
އަލީމަށް ކުރި ޖޫރިމަނާ ކޯޓަށް ދައްކައިފި

ކޯޓު ހުރުމަތް ކެނޑިކަން ސާބިތުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް 85،000ރ. އިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ، ވަކިލާރިން ދައްކަން ދިއުމުން...

May 08, 2017 53
އަލީމް 85،000ރ ގެ ވަކިލާރި ހިފައިގެން ކޯޓަށް!

ކޯޓު ހުރުމަތް ކެނޑިކަން ސާބިތުވެގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް 85،000ރ. އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ ވަކިލާރިން ދައްކަން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް...

07 މެއި

May 07, 2017 36
މިއީ ލިބުނު ނަސްރެއް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: މައުމޫން

އިއްޔެ އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު މަތިވެރި ނަސްރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 29
އާދޭސް ނުކުރިޔަސް ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ރައްޔިތުން ވަކިވަކިން އާދޭސް ނުކުރިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އިންސާފުން އަމަލުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
އިމްރާން މައްސަލާގައި މައުމޫނާއި ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިއުމުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 16
ގާސިމް ބަންދުކުރިއަސް ގާނޫނީ އިމަށް ވެރިކަން އެނބުރޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުކޮށްގެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވިޔަސް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނެތް ކަމަށާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެ އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެނބުރެން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 13
މީހަކު އިންތިހާބުކުރަން އުޅުމަކީ ވެސް ކުށެއް: މައުމޫން

ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ އުސޫލުން މީހަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން އުޅުމަކީ ކުށެއް ނަމަ، މީހަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ވެސް ވާނީ ކުށަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 21, 2017 28
ރައީސް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ބިރުފުޅުން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން އެ ގެންދަނީ ބިރުފުޅުން ކަމަށް އިދިކޮޅު...

April 21, 2017 32
"ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ސިޔާސީ މަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއިކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މި...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 14
ނަދީމްގެ ދަރަނި އަދާކޮށް މައްސަލަ ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމަށް ދައުވާލިބޭ ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބަންދު ކޮށްގެން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރިއިރު އެ ދަރަނި އަދާކޮށްފައި އޮތުމުން އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބަލަން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 3
ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޝަރުތުކޮށް، ނަދީމް ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު މާދަމާ ހެނދުނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޝަރުތުކޮށް، ފުލުހުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

April 19, 2017 11
ސޮފްވާން ހޯދަން އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް އަހުމަދު ސޮފްވާން ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 9
ޔުމްނާގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ހޯދަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 13
އެޗްއާރުސީއެމަށް ހިމާޔަތްކުރެވެނީ ކޮން އިންސާނީ ހައްގެއް

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އޭނާގެ އަންހެނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ނުބަލަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 45
މެމްބަރުންގެ ހަމަބުއްދި ކޮބައިތޯ މައުމޫން އައްސަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ބަދަލު ކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރި އިރު، އެ މެމްބަރުންގެ ހަމަބުއްދި ކޮބައިތޯ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

April 11, 2017 86
މައުމޫންގެ އާއިލާ އަށް އަލީ ވަހީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާއިރު، ސަރުކާރުގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ...

April 11, 2017 32
ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި: މުއާޒު

ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ 33 އަހަރު "ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި" އޮތް ތަރައްގީ ތިން އަހަރުން ބާރު ސްޕީޑަށް ބަދަލުކޮށްލިއިރު، އެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 26
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް މައުމޫންގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ހޯދަން މިރޭ އިއުލާން ކޮށްފި...

April 10, 2017 61
ސަރުކާރުގެ ބަލިފައި ހޯދިއްޖެ، މިކަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން

ސަރުކާރުގެ ބަލިފައި ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ކޯޓުގެ ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލެއް ނުކުރަން: އަލީމް

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ޚިލާފަށް އަމަލްކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.