16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 4
ކޯޓުން ބަހެއް ނުބުނެ ތިބެގެން ނުވާނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު ނުދީ އެ...

January 16, 2018 7
ގިނަ ކަންކަމުގައި މައުމޫނާއެކު މަޝްވަރާކުރަން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ވަރަށް ގިނައިން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 19
އީޔޫ ވަފުދުން މައުމޫނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 21
އިދިކޮޅުން ވަނީ އއ. އާއި އދ. އަށް އިހުމާލުވެފައި

އއ. އާއި އދ. އަތޮޅު ތަރައްގީ ވިޔަނުދީ ބޭއްވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 6
ގައުމު ހަމައަކަށް އެޅޭނީ މަޖިލީހަށް ހަރަކާތްތެރިވެވިގެން

ގައުމުގައި މިހާރު އޮތް ހަލަބޮލިކަމުން އަރައިގަނެ، ކަންކަން އިސްލާހު ކުރެވެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަންވެ ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 35
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

January 09, 2018 42
މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 51
ލީޑަރުންނަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް: އިބޫ

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެއްބަސް ނުވެވޭ ވަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހިންވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 29
އެއް ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް "ސިއްރު"!

ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ޝައުގުވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނިންމާނެ ނިންމުމަކަށެވެ. އެއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނެރޭނީ އެއް...

January 04, 2018 53
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނީ ކޮން އިރަކުން؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30-120 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ރިއާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު،...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 43
އެއް ކެންޑިޑޭޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަދި ވައިސް ޗެއާމަނަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 34
އެންމެ އިސްކަންދޭނީ މަޖިލިސް މިނިވަންކުރަން: މައުމޫން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަން ކުރަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 40
ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ މަޝްވަރާއަށް މަންދޫބުން ނަގައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގެ މަޝްވަރާއަށް، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ދެ މަންދޫބަކު ކަނޑައަޅައި ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނަށް އެ ނަންނަތައް ފޮނުވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 25
މި ސިޔާސީ ކާރިސާ އިން ސަލާމަތްވާނީ އެންމެން ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ކާރިސާއެއް ކަމަށާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވާން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ...

December 26, 2017 13
މަޝްވަރާކުރުމަކީ އިސްރާފެއް ނޫން: މައުމޫން

މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އިސްރާފެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ ވަރުގަަދަ ތަނބު ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 33
އިންސާފުވެރި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދެވޭނީ ކިހިނެއް؟

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަން އެ ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގާސިމް އިބްރާހީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އެ ވިދާޅުވީ، އެއް ބަޔަކަށް، ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ އިދިކޮޅު...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 14
އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެހެން ދީންތަކާ ދުރުވާން

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ސަރުކާރުން އަލުން ފާހަގަ ކުރަން ނިންމީ، ރާއްޖޭގައި ނަސޯރާ ދީނާއި އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާތީ، އެ ފިކުރުތަކުން ދިވެހިން ދުރުކުރުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދުު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 69
އަދާލަތުން ވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވެއްޖެ ނަމަ، އެ އިންތިޚާބަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
އެމެރިކާގެ ނިންމުމުން ސުލްހައަށް ހުރަސް އެޅޭނެ:މައުމޫން

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަކީ ބޭ އިންސާފާއި ހަމަނުޖެހުމަށް ކުރެވޭ ތާއީދެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 25
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ: މައުމޫން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 31
މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް އެޅުމާ މައުމޫން ދެކޮޅު

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް އެޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުންނާއި ތާރީހީ ގޮތުން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 26, 2017 19
ދެ ލީޑަރުން އެއްވެގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ

ދެ ފިކުރުގެ އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ދެ ރައީސުންނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 27
ދެ މިލިއަން ދައްކަން މައުމޫންގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...