03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 13
ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އެނގިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން، ހިދުމަތްތައް ރަށްރަށުގައި ދިނުން ނުވަތަ ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ މުުހިއްމުކަން އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 38
ރައީސް މަރާލަން ގޮވި މުޒަހާރާގެ ބައިވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދަންޖައްސައި މަރަން ގޮވާލި މުޒާހަރާއެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 15
އަސްކަރިއްޔާގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ސުލްހަގާއިމްކުރުން:ރައީސް

އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތުމުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ހަނގުރާމަތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކުން ދުރުވެ، ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 96
ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސަށް ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ޕްލޭނެއް، މާލޭގެ ގޯތި ހަރަކާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އިއްޔެ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 14
އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 33
ސަރުކާރާއެކު ދެމިއޮންނާނަން: އެމްއާރްއެމް

ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރިމަގުގައި މި ސަރުކާރާ އެކު، ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް...

November 20, 2020 37
އެއްބަސްވިގޮތް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ތިބޭނަން: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހެދި އިރު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން އިސްވެ، ކޯލިޝަނުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 40
އެއާޕޯޓަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްގީގެ ފެށުން: ރައީސް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެއާޕޯޓަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރަން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެށުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 18
ކުންފުނިތައް ގިނަކުރަނީ ފައްޔާޒަށް ބާރު ދިނުމަށް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ގިނަ ކުރަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލަށް އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރުތައް ދޭން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 15
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 123 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ދެ އަހަރު ފުރުނުއިރު މިހާތަނަށް 123 މަޝްރޫއެއް ނިންމާފައިވާ ކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 26
އިދިކޮޅުން "ސީ"އެކޭ ބުނި ނަމަ ވިސްނާނަން: ފައްޔާޒު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުވި މިންވަރު ރަނގަޅަށް ބަލައި އިދިކޮޅުން "ސީ" ރިޕޯޓެއް ދިން ނަމަ އެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިއަސްކޮށް މި ސަރުކާރަށް ވިސްނުނީސް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 48
ޔާމީނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުމުން: ރައީސް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެއްވެސް ޑީލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާތައް ނިމުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 11, 2020 75
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށަނީ

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށުމަކީ އަންނަ އަހަރު މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދީގެން ކުރާނެ އެއް މަސައްކަތް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އަންނަ މަހު 3،000...

November 11, 2020 40
ކުރިއަށް އޮތީ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަހަރު: ރައީސް

ގައުމުގައި އޮތް ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމާއި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މި އަހަރު ދިމާވި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރޭވުންތަކަކާ އެކު ކުރިއަށް އޮތީ މީހުން...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 19
ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރަށް ދޭނީ އެފް ރިޕޯޓެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދެވި، މި ސަރުކާރު ދެ އަހަރުން ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 46
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފުލުހުން ދެނެއް ނުނިކުންނާނެ: ސީޕީ

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވެ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނުކުތުމަކީ މިހާރު އޮތް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 15
މިއަދު ލިބެނީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވުމުގެ ފިލާވަޅު: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއްގެ ބަޔަކު ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ވި ގުރުބާނީން ދިވެހިން ލިބިގަތް އެއް ފިލާވަޅަކީ ގައުމު ދެކެ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ލޯބިވުމުގެ މުހިއްމުކަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި

އެހެން ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނިތައް ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ރިޕޯޓެއް...

October 27, 2020 15
އިމްރާންގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަން ނިންމައިފި

ހޯމް މިިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 117
ރައީސް އިސްކަންދެއްވީ ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ ބޭފުޅަކަށް

އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމުގައި ޕާޓީތަކުގެ ސްލޮޓަށް ވުރެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިސްކަންދެއްވީ ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުން އަރައިގަނެ، ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަތް ވައުދުތައް ފުއްދެވުމުގައި، ގާބިލް، ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅަކު...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކަށް ވީ އެކަންކަން ބަލައި، ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ މިނިވަންކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް: ރައީސް

ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން އަންނާނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 13
ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު ޓީޗަރުންނަށް ހައްގު: ރައީސް

ދެމެހެއްޓިވި ހެޔޮ އަސަރެއް ކުރުވި ބަޔަކީ މައިންބަފައިންނަށް ފަހު ޓީޗަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 19
ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

September 30, 2020 57
ކަމާލުއްދީނާއި ޑރ.ސައްތާރުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

ކޮވިޑް-19ގެ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތާ ގުޅޭ މުހިއްމު ފަސް ކަންބޮޑުވުމަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތުގައި ވަރަށް ސީނިއަ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ...