24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 93
ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް: އިބޫ

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެން އަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ކުރިމަތިވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހުރިހާ އުނދަގުލެއްގެ ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 52
"އިސްލާހަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ، މުޒާހަރާކުރާނަން"

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 24
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ބިލާ ދެކޮޅު ހަދާނަން: އެމްޑީޕީ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ދެކޮޅަށް ކުރެވެން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް، އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
އިބޫ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ ކަރެކްޝަންގެ ސިޓީ މައްސަލާގައި

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ އަހަރު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދިން ލިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 15
އިބޫ އާއި ކެރަފާ ނަސީމް ވެސް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.