02 ޖުލައި

July 02, 2020 14
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްް ކުރަންް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 20
އޮފީސްތައް ހުޅުވާ ގަޑި އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ!

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަން ނިންމި އިރު، އޮފީހަށް ދާން ޖެހޭ ގަޑި އާއި އޮފީސް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓާ ވަގުތާ ބެހޭ އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

June 30, 2020 17
މާދަމާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ތިން މަހަށް ފަހު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020 39
މާދަމާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ރައްކާތެރިވެ ތިބުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

21 މެއި

May 21, 2020 21
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ކެބިނެޓުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެބިނެޓުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 42
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކު ތިބެދާނެ، ފިޔަވަޅުތައް ކާމިޔާބު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިތާ އެންމެ ދޮޅު މަސް ވެސް ނުވަނީސް މިކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވެން ފެށީ، ދުރާލައި މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން...

May 20, 2020 66
ލުއިތައް ދޭނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން: ރައީސް

މި ލުއިތަކާއެކު ކޮވިޑް-19 ގެހާލަތު ގޯސް ވާނަމަ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން އަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.

18 މެއި

May 18, 2020 200
އަޅުގަނޑަށް ވެސް ކެތްވާނީ ވަކި މިންވަރަކަށް: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީ، ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ކެތް ކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 27
މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވަން ރައީސް އިބްްރާހިމް...

May 04, 2020 22
ކޮވިޑް ފެތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާތެރޭ އިތުރުވެދާނެ

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި މައްޗަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 10
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީ ޑިއުޓީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ މާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 9
ކަރަންޓީންގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައީސް ގާތުން ބައްލަވާ

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 9
ރައީސް، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު މިއަދު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 70
އެއްބާރުލުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ކީރިތި ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވަމުން ކީރިތިކުރައްވައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް...

April 15, 2020 66
އެއްބާރުލުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ކީރިތިކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލޭން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ. ރައީސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާއިރު މީގެ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 26
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ހިތްވަރު އެބަ ފެނޭ: ރައީސް

ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ދުވަސްވަރަކާ މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ދިމާވެފައި ވާއިރު މިއީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދިި ސިއްހީ އެހެން ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ހިތްވަރުގަދަކަން ފުރިހަމައަށް ފެންނަ ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 20
ރާއްޖެ މިއޮތީ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއްގައި: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ މިހާރު ވެސް އޮތީ "ފުލް ލޮކްޑައުން" އެއްގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

March 25, 2020 24
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ނާންނާނެ، އަގު ހިފެހެއްޓޭނެ:ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމަކަށް އަޔަސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާކަށް...