13 ޖޫން

June 13, 2018 20
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހު ކުރުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް...

June 13, 2018 55
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އިދިކޮޅުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2018 75
ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 94
އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

އެންމެން ވެސް ކުރީ މި ސުވާލެވެ؛ ތަފާތު ފިކުރުގެ ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން "އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކުގައި" ކަމަށް ޖޯޝާއި ފޯރީގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނަމުން އައީ ހަގީގަތް ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 24
ކުށްވެރިން ބައިވެރިވާ ކޮންގްރެސްތައް ބަލައިނުގަންނާނެ

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ އެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2018 21
ޕާޓީއެއް އުވާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 67
އިބޫ ރަނގަޅު، އެއީ އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭފުޅެއް: އިދިކޮޅު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުންނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 45
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އިބޫ: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނަމަ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

June 03, 2018 47
ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށްއުޅުނު މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެން އިލެކްޝަންސް...

02 ޖޫން

June 02, 2018 44
ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ވެދާނެ: ޖޭޕީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 02, 2018 45
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވުމުގެ ޓިކެޓު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

June 02, 2018 5
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި އެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ދޫކުރުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި...

31 މެއި

May 31, 2018 83
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބަލައެއް ނުގަންނަން: އިލެކްޝަންސް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅަން އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

May 31, 2018 136
ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 43،922 ވޯޓު

ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްޓާލަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް، އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ހަމައެކަނި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 43،922...

30 މެއި

May 30, 2018 25
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަފުރަތާއިރުޅިވެރިކަމުގެ ދުވަހެއް

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. އެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ހަމައެކަނި...

May 30, 2018 90
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާ...

29 މެއި

May 29, 2018 48
ގައިދީންގެ އިންޓަވިއު ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރަން އަންގައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަން އަންގައި، މި އެންގުމާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 12
އިލެކްޝަންސްއިން ރަތް ރޮނގު ހުރަސްކޮށްފި: ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވާން ހުރަސްއަޅައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަތް ރޮނގު ހުރަސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 82
ކޯލިޝަންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ބަހުގެ ހަމަލާ!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނާ ހަމައަށް ތިލަވެއްޖެ އެވެ.

May 27, 2018 57
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

26 މެއި

May 26, 2018 23
ނަޝީދުގެ މެސެޖް: އެކަނި އުޅެން ޖެހޭތީ ދެރަވޭ

އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް މީހުންނާ ދުރުގައި އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީ ދެރަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު "ދުލެއް" ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

May 26, 2018 74
ރަނިން މޭޓަކަށް މާލޭ ބޭފުޅަކު ނުނަގާނަން: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މާލޭ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖައްސަވާނެ ކަމަށާއި އެ މަގާމު ދޭނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު...

25 މެއި

May 25, 2018 53
ނަޝީދުގެ ހަޔާތްޕުޅުން އަންވަރު ފިލާވަޅު ހޯއްދެވި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބު އަންވަރު އިބްރާހިމް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުން ފިލާވަޅުތަކެއް ހޯދެއްވި ކަމަށް އަންވަރުގެ ދަރިކަނބަލުން ނޫރުލް އިއްޒާ އަންވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 28
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް...

May 24, 2018 21
ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ހުދުމުހުތާރުގެ ދެ ވަނަ މާނަތޯ؟

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު ބިނާކޮށް ގާނޫނީ ނިޒާމު އެކަށައަޅާފައިވާ، އޭޝިޔާގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ގުނިގެންދާނެ...

23 މެއި

May 23, 2018 17
ނަޝީދަށް އީސީން ހުރަސްއަޅަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުރަސްއަޅަމުން ދަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި...

May 23, 2018 36
އެމްޑީޕީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް...

22 މެއި

May 22, 2018 27
ކެމްޕޭން ކުރޭ، އީސީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށާއި އީސީން އަދި...

May 22, 2018 139
ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ޕާޓީ އުވާލަން ހުށަހަޅާނަން

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، އެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކޮށް، ޕާޓީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

21 މެއި

May 21, 2018 21
ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮތް ނުކިޔޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުންތަކަށް ގޮތް ނިންމައި ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ބާރެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 21, 2018 58
ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ދެއްކީ ކޮމްޕިއުޓަ ގްރެފިކްސްތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ނިގުޅައިގަނެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކީ ކޮމްޕިއުޓަ ގްރެފިކްސްގެ...

19 މެއި

May 19, 2018 79
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ނަޝީދު އެކަނި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ނުކުންނާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވިއިރު، ކުރިމަތިލެއްވި ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2018 51
ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަޝީދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި...

May 19, 2018 54
ރާއްޖެ އޮތީ ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި: ނަޝީދު

ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ "ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި" ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އެތައް ގޮތަކުން ހީނަރުވަމުން ދާއިރު މިހާރު އޮތީ "ކަޅުބަނދަރެއްގެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި" ކަމަށް...