20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 29
ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނުބެހި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ: ޕީޕީއެމް

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ބަހާނެ ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 54
ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" ވެއްޖެ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ "ސަރަހައްދީ މުސީބާތަކަށް" މިއަދު ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެމަނިކުފާނަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 25
ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ހަތް ރަށް: ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަނީ ހަތް ރަށް ކަމަށް ބުނެ، ޗައިނާ އިން ގިނަ ރަށްތަކެއް "ހިފާފައިވާ" ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 35
ރައީސް އަޒުލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

February 12, 2018 49
ހުކުރުދުވަހުގެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް އިންޒާރު ދީފި

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު މާލެއަށް އެކި ރަށްރަށުން މީހުން އެއްވެ" ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނަގާލަން" އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެފަދަ ހަރަތާކްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު...

February 12, 2018 74
"މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ހެއްލި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއްކޮށްފި ނަމަ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 16
ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެހީއަކަަށް ނޭދޭ: ޑިފެންސް

ބޭރު ގައުމެއްގެ އަސްކަރީ އެހީއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިފައި ނުވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 22
ސިފައިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުދައްކަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2018 27
ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިން، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އުޅޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި...

February 10, 2018 88
"ނަޝީދާއި ޝާހިދު އިންސާނުންތެރޭ ގެންގުޅޭކަށް ނުވާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 32
ބައްޕަ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނީ ނަޝީދުގެ ސަބަބުން: ދުންޔާ

ބައްޕާފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދަރިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ފޮރިން...

February 08, 2018 9
ނަޝީދާއި އިންތިއަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

ޓްވީޓާ މެދުވެރިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ފުލުހަށް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 33
ނަޝީދުގެ ޓްވީޓެއް ވަހީދު ރީޓްވީޓް ކުރައްވައިފި!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު މިއަދު...

February 04, 2018 108
މިއީ، ކަލޭމެންގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

"މިއީ، ކަލޭމެންގެ އެކަނި ގައުމެއް ނޫން، ބޭނުން ގޮތެއް ނުހެދޭނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 4
ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ބޭނުން:ރަނިލް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރެކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ: އާޒިމާ

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއީ، އެ ކޯޓަށް އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 19
ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިސްލާހުކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިތުރު އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ކޯޓުން އަންގާފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން...

January 30, 2018 40
ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ހުރީ ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު މަގުން ކައްސާލާ ނަމަ، އެ ކޯޓު ހިނގާކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ހުރި މީހަކީ އެ އިރަކު ހުންނަވާ ރައީސަކު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 60
އެއީ ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަ، ދުރެއް ނުކުރެވޭނެ

ގައުމުން ބޭރުގައި ފިއްލަވައިގެން ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވަނީ "ސައިޒަށް ވުރެން ބޮޑެތި ވާހަކަތަކެއް"...

January 28, 2018 149
ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 56
ރައީސް ޔާމީން ގެންދަނީ ގައުމު ލޫޓުވަމުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކުރުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ލޫޓުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 48
ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި: ޝައިނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 32
އިއްތިހާދު ރޫޅުމުން ސަރުކާރު ރޫޅެން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ކޯލިޝަނުން ވެރިކަމަށް އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި، އުފެދޭ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެ ނަމަ ސަރުކާރު ވެސް ރޫޅޭގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ...

January 22, 2018 61
"ވާދަނުކުރެވޭ ނަމަ ހުންނާނީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓާއެކު"

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އދ. އިން ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 5
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އީސީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނޭ ސިޓީއެއް އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 4
ބޭނުމަކީ ގާސިމަށް ބިރުދައްކައި ފުރައްސާރަކުރަން:އިދިކޮޅު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކަށް އެއްފަހަރާ ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލުން ފޮނުވައިގެން ފާސްކުރީ އޭނާ އަށް ޖެއްސުންކޮށް ބިރުދައްކަން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 4
ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިމި...

January 17, 2018 8
މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 11
ގިނަ ކަންކަމުގައި މައުމޫނާއެކު މަޝްވަރާކުރަން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ގުޅޭ އެކި ކަންކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ވަރަށް ގިނައިން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.