19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 69
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު: ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތް

ގަލޮޅު ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތާއި އެތަނުގައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ތަޅާލުމުގެ ވަހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ހުރި އެބާވަތުގެ...

November 19, 2017 54
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 61
"ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދިދާނެ"

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަަށާއި އެފަދަ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދަން ސިކުންތުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 23
އިންތިގާލީ ރައީސާ ހެދި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ:ޕީޕީއެމް

އިންތިގާލީ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 43
ކެންޑިޑޭޓާ ބެހޭ ގޮތުން މައުމޫން ފިނި ޖަވާބެއް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ދެއްވި "ފިނި ޖަވާބު"ން، އެކަން ކާމިޔާބުވެދާނެތޯ ސުވާލުއުފެދިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 49
ލަންކާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ނޫން: މުންދު

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެން ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ އާއްމު...

October 31, 2017 37
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެމްއައިބީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސެއް އަޅައިނުދީގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ތުލުސްދޫ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 153
ރައީސްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދާއި އިލްމުވެރިންނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "ބަދަލެއްގެ" ނަމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މުޅި ނިޒާމުވީ ހަލާކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދަށާއި އިލްމުވެރިންނަށް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 93
ކުޅި ނެތިއްޔާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ކުޅި ނައްތާލައިފި ނަމަ އެއީ "އެހެން ރަށެއް" ކަމަށާއި ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވުރެ އެ ރަށަށް މުހިންމީ ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް...

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 73
އިންތިގާލީ ރައީސަކީ މާސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ނޫން: މަހުލޫފް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މާ ބޮޑަށް ނޫޅުއްވާ އެކަމަކު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ ބޭފުޅަކަށް ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 28
ދިވެހިން އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަދުރޭ

ދިވެހިން އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޕީޕީއެމް ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2017 11
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ޖޭޕީ ތައްޔާރު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް...

October 21, 2017 127
2018 ގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ވެރިއެއް: ނަޝީދު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 26
އައްޑު އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިން:ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 17
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އީޔޫގެ މަންދޫބުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މަންދޫބުންނަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 33
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 32
ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 149
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 9
ފާއިޒް ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް: ނަޝީދު

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 18, 2017 131
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 110
ނަޝީދަށް ފޮނުވާލި ތީރު މުންދުގެ ލޮލަށް!

ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ، ލަންކާގެ މަގުމައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެގެން ވިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވުމުން އޭނާ އަށް ޑިޕްލޮމެސީ އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 57
"ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަން ގާނޫނު ތަނެއް ނުދޭ"

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނެވުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވެސް ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ބޭރުގެ ވަކީލު، އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.