23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް...

July 23, 2017 32
ގައިދީންގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އާންމު ނުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުތަކުގެ ބޭރުން ހޯދާ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އިން އާންމު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 5
ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ވެސް ވެރިކަން ނުދެމެހެއްޓުނު

ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް ގެއްލުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް...

July 18, 2017 22
ފާރިސް ވަރުގަދަ، ބިރެއް ނުގަންނާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން، ފާރިސް މައުމޫނަކީ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ބިރެއް...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 3
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމާއި ނުފޫޒުން ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ހެކި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ނައިބު...

July 17, 2017 16
އަދީބަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބޮޑު ތިންކުށެއްގައި 33 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިހާރު އާއްމު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށް ނުރައްކަލެއް...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 20
ނަޝީދުގެ ހުކުމް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހޭ: ވަކީލުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް އިއްވި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ލިއުއްވި ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ...

July 16, 2017 74
އަދީބުގެ ސިޓީ: ނަޝީދުގެ ހުކުމް ލިޔުނީ ފަނޑިޔާރެއްނޫން

ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ދިގު...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 34
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް ބޭރުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތަކާއި މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި އެހެނިހެން ކުށްތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 35
މައުމޫނާއި ނަޝީދު، މެމްބަރުންގެ ހައްގުގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ އިއްވި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ތިއްބަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 25
އިދިކޮޅު މީހުން އަރާ "ގާ" އޮތީ ފަޅިވެފައި: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްގަލަަކަށް އަރާ ތިބި ކަމަށް ބުނާއިރު، އެ ބުނާ "ގާ" މިހާރު ވެސް އޮތީ ފަޅިފަޅިވެފައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 43
ރައީސް ޔާމީން ވަކި ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގޯސް ފިޔަވަޅުތަކުން އެ މަނިކުފާނު މަގާމު ވަކި ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 36
ދޮގު ހަބަރަކުން މަސީހުގެ ވޯޓެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައިގެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 139
ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މައުމޫނާއި ނަޝީދަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

July 07, 2017 89
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 37
މެމްބަރު މުހައްމާގެ ސާބިތުކަން އެނގިއްޖެ: ނަޝީދު

ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އޭނާގެ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 75
"ގައުމަށް ފައިދާ ބޮޑީ ނަޝީދާ އެކުގައި ހުރުން"

ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މިވަގުތު އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ...

July 04, 2017 9
މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ގާނޫނީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 56
ރައީސް ޔާމީނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 52
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...

29 ޖޫން

June 29, 2017 107
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނަޝީދު ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާނެ:ހަސަން

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 250
ރައީސް ނަޝީދު އޮތީ އެމްޑީޕީ ހިސޯރުކޮށްފައި: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އޮތީ "ލާދީނީ ފިކުރުގެ މަދު ބަޔަކު" ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 29
އެމްޑީޕީގެ އަހަރީދުވަހަށް މައުމޫން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މިނާސަބަތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު އެ ޕާޓީ އަށް މިއަދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

June 26, 2017 71
އަމާޒަކީ މިވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށް ޕާޓީގެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ގިނަ ވަގުތު ދިނުމަށް، ކުރީގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ހަކަތައިގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީން ތަރައްގީ ހޯދޭނެ: ނަޝީދު

އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އާއި އަލަށް ތައާރަފްވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިގެން އިގްތިސާދު ބައްޓަން ކުރާ ނަމަ، ރައްޔިތުން...

June 19, 2017 26
ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަދީބާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިއްޖެ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 29
މަހްލޫފް، ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 21
މަސީހު ދެއްވި ރޯދަ ވީއްލުމުން އެނގެނީ ރައީސްގެ ތާއީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެއްވި ރޯދަ ވީއްލުމަށް މެމްބަރުން ވަޑައިގަތް އަދަދުން އެނގެނީ، މަޖިލީހުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.