10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
އެޗްއާރުސީއެމުން ޒިންމާ އަދައެއް ނުކުރޭ: ނަޝީދު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2017 93
އުމަރަކީ "ތޫފާނެއް"؟

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް މި ހަފުތާގައި ސޮއިކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު، އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް، ޚާއްސަކޮށް އެ ޕާޓީ އަށް ވަނީ "ތޫފާނެއް"...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 13
އެމެރިކާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެދާނެ

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 06, 2017 21
ނަޝީދު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެ ގައުމުގެ ޔުނައިޓެޑް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

December 06, 2017 21
ފ. މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ، މަޝްރޫއު ގެންނާނެ:އަލީ އާރިފް

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އިއުލާން ކުރި ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 39
ނިހާނުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ތިޔަ ހަޖޫ ޖަހަނީ ޗައިނާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޗައިނާ އަށް "ހަޖޫ ޖަހަމުން" ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން، ހޫނު ރައްދެއް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 62
އެފްޓީއޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވާނީ ޗައިނާގެ މުދާ

ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ދެން ގިނަވާނީ އެ ގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 95
އިތުރު ވެގެން އުޅެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ނުޖެހުން ނަމަ، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މިހާރު އުޅޭނީ 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 46
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 19
ދެ ލީޑަރުން އެއްވެގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ

ދެ ފިކުރުގެ އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ގުޅިވަޑައިގެން ތަރައްގީގެ ފޯމިއުލާއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ދެ ރައީސުންނަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 70
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު: ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތް

ގަލޮޅު ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތާއި އެތަނުގައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ތަޅާލުމުގެ ވަހަކަތަކެއް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ހުރި އެބާވަތުގެ...

November 19, 2017 57
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 61
"ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދިދާނެ"

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅުން ނެރެން ޖެހޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަަށާއި އެފަދަ ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޯދަން ސިކުންތުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 23
އިންތިގާލީ ރައީސާ ހެދި އިދިކޮޅު ބައިބައިވެއްޖެ:ޕީޕީއެމް

އިންތިގާލީ ވެރިއަކު ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބައިބައިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 43
ކެންޑިޑޭޓާ ބެހޭ ގޮތުން މައުމޫން ފިނި ޖަވާބެއް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ދެއްވި "ފިނި ޖަވާބު"ން، އެކަން ކާމިޔާބުވެދާނެތޯ ސުވާލުއުފެދިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 49
ލަންކާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ނޫން: މުންދު

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެން ވެސް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ބާރުގަދަ ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ "ކިއްލާއެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ޕާޓީގެ އާއްމު...

October 31, 2017 37
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެމްއައިބީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސެއް އަޅައިނުދީގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ތުލުސްދޫ ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 153
ރައީސްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދާއި އިލްމުވެރިންނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "ބަދަލެއްގެ" ނަމުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މުޅި ނިޒާމުވީ ހަލާކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދަށާއި އިލްމުވެރިންނަށް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 93
ކުޅި ނެތިއްޔާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނަ ކުޅި ނައްތާލައިފި ނަމަ އެއީ "އެހެން ރަށެއް" ކަމަށާއި ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވުރެ އެ ރަށަށް މުހިންމީ ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް...

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 73
އިންތިގާލީ ރައީސަކީ މާސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ނޫން: މަހުލޫފް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މާ ބޮޑަށް ނޫޅުއްވާ އެކަމަކު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ ބޭފުޅަކަށް ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 28
ދިވެހިން އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަދުރޭ

ދިވެހިން އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޕީޕީއެމް ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2017 11
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ޖޭޕީ ތައްޔާރު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް...

October 21, 2017 127
2018 ގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ވެރިއެއް: ނަޝީދު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަންޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 26
އައްޑު އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިން:ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 17
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އީޔޫގެ މަންދޫބުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މަންދޫބުންނަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 33
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.