20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 19
ކުޑަ ރަށަކުން އެ ފެނުނީ ވޯޓުގައި ވާނެ ގޮތް: ނަޝީދު

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އިއްޔެ ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 37
ވައްކަމުގެ ތަހުގީގަށް އަޒީމާ ބަޔާން ދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާއާ ބެހޭ މިނިވަން ތަހުގީގަށް ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 34
"ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށް ވަނީ ހުދުމުހުތާރުވުމުން"

ދިވެހިންނަށް އެތައް ހައްގުތަކެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށްވެ، އެއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހުމުން ބޯގޮވަނީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނިޔަތްގަންނަ ވެރިންނަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 43
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 16
މެމްބަރުން ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތެއް ނުކުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ރޫޅާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 49
މެމްބަރުންގެ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އެދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގުތައް ހުއްޓުވައިދޭން، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ތިބި ވަފާތެރި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 30
އަނިޔާވެރި ފުލުހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ނަޝީދު

އާންމުންނަށް "އަނިޔާވެރި ފުލުހުންނާ" މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 3
"ހާރިޖީ ބާރުތައް އޮތީ ޗައިނާ-ސައުދީއަށް ދޫކޮށްލާފައި"

މިނިވަންކަމާ އެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބުނުތާ 52 އަހަރު އަހަރު ފުރުނުއިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެ ބާރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޗައިނާ އަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް...

July 23, 2017 32
ގައިދީންގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އާންމު ނުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުތަކުގެ ބޭރުން ހޯދާ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އިން އާންމު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 5
ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ވެސް ވެރިކަން ނުދެމެހެއްޓުނު

ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް ގެއްލުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުޅުއްވީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް...

July 18, 2017 22
ފާރިސް ވަރުގަދަ، ބިރެއް ނުގަންނާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން، ފާރިސް މައުމޫނަކީ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ބިރެއް...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 3
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމާއި ނުފޫޒުން ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ހެކި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ނައިބު...

July 17, 2017 17
އަދީބަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބޮޑު ތިންކުށެއްގައި 33 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިހާރު އާއްމު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށް ނުރައްކަލެއް...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 20
ނަޝީދުގެ ހުކުމް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހޭ: ވަކީލުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަަށް އިއްވި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ލިއުއްވި ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ހުކުމް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވީ ސަރުކާރުގެ...

July 16, 2017 75
އަދީބުގެ ސިޓީ: ނަޝީދުގެ ހުކުމް ލިޔުނީ ފަނޑިޔާރެއްނޫން

ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ދިގު...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 34
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް ބޭރުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ އަމަލުތަކާއި މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި އެހެނިހެން ކުށްތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 35
މައުމޫނާއި ނަޝީދު، މެމްބަރުންގެ ހައްގުގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ އިއްވި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ތިއްބަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 25
އިދިކޮޅު މީހުން އަރާ "ގާ" އޮތީ ފަޅިވެފައި: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްގަލަަކަށް އަރާ ތިބި ކަމަށް ބުނާއިރު، އެ ބުނާ "ގާ" މިހާރު ވެސް އޮތީ ފަޅިފަޅިވެފައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 43
ރައީސް ޔާމީން ވަކި ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގޯސް ފިޔަވަޅުތަކުން އެ މަނިކުފާނު މަގާމު ވަކި ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 36
ދޮގު ހަބަރަކުން މަސީހުގެ ވޯޓެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ނަގަން އުޅޭ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދޮގު ހަބަރު ފަތުރައިގެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 139
ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް މައުމޫނާއި ނަޝީދަށް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

July 07, 2017 90
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 37
މެމްބަރު މުހައްމާގެ ސާބިތުކަން އެނގިއްޖެ: ނަޝީދު

ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އޭނާގެ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 75
"ގައުމަށް ފައިދާ ބޮޑީ ނަޝީދާ އެކުގައި ހުރުން"

ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އެކު މިވަގުތު އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ...

July 04, 2017 9
މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ގާނޫނީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...