19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 21
އައްޑު އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިން:ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 17
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އީޔޫގެ މަންދޫބުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މަންދޫބުންނަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 33
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 32
ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...

October 09, 2017 48
ފެނުގެ އަގު ދަށްކުރެވޭނީ ހިއްސާ ބަދަލުކޮށްގެން: ޒަމީރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ޕްލާންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، މާލޭގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 149
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރައްވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 9
ފާއިޒް ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް: ނަޝީދު

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިން ތެދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 18, 2017 131
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 110
ނަޝީދަށް ފޮނުވާލި ތީރު މުންދުގެ ލޮލަށް!

ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ، ލަންކާގެ މަގުމައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެގެން ވިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވުމުން އޭނާ އަށް ޑިޕްލޮމެސީ އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 57
"ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަން ގާނޫނު ތަނެއް ނުދޭ"

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނެވުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވެސް ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ބޭރުގެ ވަކީލު، އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 4
ބޭނުންވަނީ ބިރުވެރިކަން ނެތް މާހައުލެއް: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ބިރުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެ މާހައުލު ނައްތާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 20
ރާއްޖެ-ލަންކާގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް: މުންދު

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 15
ރޮހިންޖާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ: ނަޝީދު

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 17
"ހުކުމް އަވަސްކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެދެންޖެހޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ކުރުން އަވަސްކޮށްދޭން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ކޯޓުގައި އެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ...

August 27, 2017 46
"ނިންމީ ރައީސަކަށް އިބޫ، ނައިބަކަށް ފާރިސް ގެންނަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކޮށް، އެ މަގާމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު،...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ސިފައިން ބާރުއަޅަން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބާރު...

August 26, 2017 104
އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޭރުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހެއްދެވުނު ގޯހެއް ކަމަށް ނަޝީދު އެއްބަސްވެ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 6
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް: ނަޝީދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 17
ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ގޯސްވެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 19
ކުޑަ ރަށަކުން އެ ފެނުނީ ވޯޓުގައި ވާނެ ގޮތް: ނަޝީދު

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އިއްޔެ ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 37
ވައްކަމުގެ ތަހުގީގަށް އަޒީމާ ބަޔާން ދޭން ޖެހޭ: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާއާ ބެހޭ މިނިވަން ތަހުގީގަށް ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 34
"ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށް ވަނީ ހުދުމުހުތާރުވުމުން"

ދިވެހިންނަށް އެތައް ހައްގުތަކެއް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގާނޫނުއަސާސީ ދަންތުރައަކަށްވެ، އެއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހުމުން ބޯގޮވަނީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނިޔަތްގަންނަ ވެރިންނަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 44
ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް، ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.