19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 20
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ދިޔަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 25
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ގެންދިޔަގޮތް ބަލަން ކޮމެޓީއެއް

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހިންގި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތް ބަލަން ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ނިންމަވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ތިން މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ތިން މިނިސްޓްރީއަކަށް އިތުރު ތިން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 19
ވަޒީފާ ގެއްލުވާލި މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން 30 ދުވަސް

ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނުހައްގުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ރައީސް އޮފީހުން ފޯމެއް ތައާރަފުކޮށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 12
ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ރައީސް އޮފީހުން ހުއްޓާލައިފި

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށް އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭނުން ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

December 02, 2018 4
ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 18
އިތުރު ފަސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިތުރު ފަސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 19
ރައީސްއޮފީހުގެ މަސައްކަތު ގަޑި 3:00އަށް އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތު ގަޑި އަކީ ހެނދުނު 8 އިން މެންދުރުފަހު 3 އަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 18
"ވަޒީރުން، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް ހަދާނެ"

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުން، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، އަލީ ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 50
ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް ބަދަލުވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ހަމަވާތީ، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ހިލާލީގެ އިން އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް މާދަމާ ބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 4
ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާނުލަން އަންގައިފި

ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އަދި ރިކޯޑެއް ވެސް ނައްތާނުލަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 7
އިދިކޮޅާ ގުޅުނު ޒިޔާދު މަގާމުން ވަކި ކުރައްވައިފި

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔާދު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 27
އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުން ކެނޑިގެންނުވާނެ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ނަމަވެސް އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކަމާއި އުހުއްވަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންތަކަށް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 67
ރިޓަޔާކުރާ އުމުރު މަތިކުރުމުން އިނާޔަތް ބޮޑުވާނެ:ރައީސް

ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރިޓަޔާ ކުރާ އުމުރަކީ 74 އަހަރު ނުވަތަ 75 އަހަރު ކަމަށް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ، މަޖުބޫރުން ރިޓަޔާ ކުރުވަން ނޫން ކަމަށާއި އެ ބަދަލު ގެނައުމުން ރިޓަޔާ ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތް ބޮޑު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތ. ވޭމަންޑޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 10
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. ސުނީނާ

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހެއްދެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި، ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 133
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ސިއްރު ފެންފުށީގެ "ގެލެރީ" ގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ނަޝާތު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަލީ ނަޝާތު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 3
ގައުމީ އިނާމު މި ފަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް

ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް ދިނުމަށް، ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 21
ވޯޓުލާ ދުވަސް ބަންދުކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އަންނަ ސެޕްޓެމަބަރު 23 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އެ ދުވަސް ބަންދުކުރުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 40
މަޝްވަރާގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 14, 2018 5
އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.