14 ޖުލައި

July 14, 2018 40
މަޝްވަރާގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރަން ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ދީފައިވާ ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 14, 2018 5
އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 15
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޝަފީގު އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ތ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި، އަހުމަދު ޝަފީގު (ސައްޕެ)، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން...

July 12, 2018 25
މުހައްމަދު ދީދީ އަނެއްކާވެސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝައިހް މުހައްމަދު ދީދީ އަނެއްކާވެސް އައްޔަންކުރައްވަައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 32
އައިޔޫއެމް ހިންގުމަށް ވައިސް ޗާންސެލާއެއް ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހަމަޖެއްސުމުން، އެ ޔުނިވާސިޓީ ހިންގުމަށް ވައިސް ޗާންސެލާ އެއް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 29
"ފްލެޓްތަކުގެ މީހުންނަށް ކައުންސިލުން އިހުމާލުވެއްޖެ"

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން އައި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެ، ނިކަމެތި ހާލަތުގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 19
ކޮންމެ އޮފީހަކަށް އެންމެ ފިކްސްޑްް ލައިނެއް ހަމަޖައްސަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެލެފޯން ފިކްސްޑް ލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެއް ލައިން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ދެން ހުރިހާ ފިކްސްޑް ލައިންތައް ކަނޑާލުމަށާއި އަދި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ފެކްސްގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 25
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 13
ކުރީގެ ޑީސީޕީ ސައުދީއަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ސައުދީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 10
ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 12
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މަމްދޫހް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު މަމްދޫހް (މަންޑޭ) މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 17
ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެއްބައިވަންތަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 9
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018
ޖަޕާން ސަފީރަކަށް އުވައިސް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް އުވައިސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 46
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ބޭނުންކުރީ ރާއްޖޭގެ ނަންބަރެއް ނޫން

މެރިޓައިމް މޯބައިލް ސާވިސް އައިޑެންޓިޓީ (އެމްއެމްއެސްއައި) އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 455 އިން ފެށޭ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި މުވާސަލާތު ކުރަން ބޭނުންކުރީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 41
އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 49
"އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ބޭނުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 54
ރައީސްގެ މަންދޫބަށް އިންޑިޔާ އިން ފުރުސަތެއް ނުދިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެއްސި މަންޒިލަކީ އިންޑިޔާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ބައްދަލުކުރެވެން ނެތުމުން އިންޑިޔާ އަށް ނުދާން ނިންމީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 14
އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލެއިމާން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 81
އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އެންގެވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން މިނިވަންކުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ރޭ ފަތިހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން...