27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 81
އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އެންގެވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން މިނިވަންކުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ރޭ ފަތިހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
އެންއައިސީ މެމްބަރުކަމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 7
މަތީ ވަނަތަކަށް އިނާމު ދޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހާއްސަ އިނާމާބެހޭ ފަންނީ ކޮމެޓީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަލުން އެކުލަވާލައްވައި މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ގައުމީ އިނާމު ދިނުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު، މިނިވަން ދުވަހު ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 1
އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ރައީސް އޮފީހުން އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 11
ޖުމްހޫރީ ރަންޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެ މުނާސަބަތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

November 12, 2017 15
ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދެ ބޭފުޅަކަށް ދީފި

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 24 ބޭފުޅަކަށް މިރޭ ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 25
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ބޭފުޅަކު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިއްޔެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 22
އެޑިއުކޭޝަނަށް އާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 16
ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ އެކުގައި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، އެއް ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 16
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަސްކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރެއްވުން ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 12
500 ހައްޖު ކޯޓާ އަށް ހަދާ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދިން 1،000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 500 ކޯޓާ ބަހާނެ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން އަދިވެސް އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 16
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މުހްސިން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ޑރ. އަބްދުލްމުހްސިން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރު ލިޔުންތަކުގައި ޖަހަނީ

ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ތަރިކަ މަޝްރޫއުގެ ލޯގޯ ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި ޖެހުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިފަ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 16
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 9
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އިންޑިއާ އަށް!

ސާކް ސަމިޓް މިދިޔަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ނުބޭއްވުނީ އިންޑިއާ އިން ހުރަސްއެޅުން ކަަމަށް ވިދާޅުވެ، މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 33
ރައީސް ޚިތާބު ދެއްވާ ވަގުތަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލު

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވާ ތަގުރީރުގެ ވަގުތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 14
ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަބީބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ހަބީބު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 8
ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 38
ދައުލަތަށް ގެއްލުނު އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.