17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 149
ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ" އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިން ވަަރަށް ސާފުކޮށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ސާފުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 40
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީސް ހުޅުވައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލޭ ކެމްޕޭން އޮފީސް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 4
ރައީސްގެ ބައްދަލުވުމެއް ޗައިނާ ޕާލަމެންޓުގެ ވެރިޔަކާއެކު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޗައިނާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް (އެންޕީސީ) ގެ ސްޓޭންޑިން ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން ޖަން ދާ ޖިއާންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

December 08, 2017 4
ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޭންކުތައް ޝައުގުވެރިވޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ...

December 08, 2017 18
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަންއެދެފި

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރިމިއާ އޮފް ދި ސްޓޭޓް ކައުންސިލް ކީކްޔަންގް އިއްޔެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 4
ޗައިނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2017
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ޖާފަތެއް

ފުރަމާނަ ދަތުރުޅެއްގައި މިހާރު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ޝަރަފްގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 57
ރައީސަށް އިތުރު 5 އަހަރުދީ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިތުރު ފަސް އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަން ކުރައްވަން ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ، ތަރައްގީ ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު...

December 04, 2017 17
ރައީސް ޔާމީން ބުދަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 12
ގަވަރުނަރުގެ ނުކިއްސަރުކަމެއް ބަޖެޓާ މެދު ނެތް: ރައީސް

ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެއީ އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން...

December 03, 2017 95
އިތުރު ވެގެން އުޅެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ނުޖެހުން ނަމަ، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މިހާރު އުޅޭނީ 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 8
ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް، މިދަނީ އެހީތެރިވަމުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި، ރަށް ރަށަށް ލިބެމުން ދާ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 36
ކުރި އަރާނީ އިސްލާމީ އުސޫލުގައި ހިފަހައްޓައިގެން:ރައީސް

ކުރިއެރުން އޮތީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގައި ދެމިތިބެ، އިސްލާމީ ރިސާލަތު ފަތުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިން ވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 32
ރައީސް ޔާމީނާ ރުހޭތޯ ދިރާސާގައި ސުވާލު ކުރި!

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތާ މެދު ރުހެންތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 27
"އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް އަތުލާ ތަންތަން ހޯދައިދޭނަން"

ސަރުކާރުން ގާނޫނުތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފަށް އެކި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އަތުލާ ތަންތަން، ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި އަލުން ރުޖޫއަކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި...

November 27, 2017 15
ޒުވާނުންނަށް ޖަލުތަކެއް އަޅާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް

ޒުވާނުންނަކީ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ޖަލުތަކެއް އަޅަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 65
ލޯނު ނުނަގައި ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ލޯނު ނުނަގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ތަރައްގީ އާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައި...

November 26, 2017 5
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު މި އަހަރު 8 މީހަކަށް

މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު، އަށް މީހަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 60
ތިނަދު އަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގަައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ފަހުން، އެ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 30
ބިރުދެއްކިއަސް ތިނަދޫ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: ރިޔާޒް

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިއަސް ގދ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހެން ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިރޭ ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 43
ނިހާނަށް ރައްދު: "ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުހުއްޓުވޭނެ"

ގދ. ތިނަދު އަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮށްދެއްވި ކަންކަމާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ނަމަ، "ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ...

November 22, 2017 53
"ޕީޕީއެމްގެ ބިޔަ ލަޝްކަރު ފޫއެޅުވޭނެ ހަމަލާއެއް ނެތް"

ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ ބިޔަ ލަޝްކަރު ފޫއަޅުވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ހަމަލާއެއް ނެތް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2017 75
ނިހާން ތިނަދޫ މީހުންނަށް:ރައީސްގެ ގާތްކަން ކޮބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވި އެއް ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.