23 މާޗް

March 23, 2018 15
ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްނެތް

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ހައްލެއް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 38
ރައީސް ޔާމީން މަގާމަށް ފިޓުކަން ދައްކައިދީފި: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވަލިއްޔުލްއަމްރުގެ މަގާމަށް 100 ޕަސެންޓް "ފިޓް" ބޭފުޅެއްކަން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ދައްކައިދީފި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 10
ރައީސް ޔާމިންގެ މަރުހަބާ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީއަށް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 27
ރައްޔިތުންގެ އަޑު ރައީސަށް މިރޭ އިއްވާނެ: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ "ބޮޑު މުޒާހަރާ"ގައި، ރައްޔިތުންގެ އަޑު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އަމްޖަދު ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޗެނަލް 13 ގެ ނިއުސްހެޑް އަމްޖަދު ވަހީދު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 15, 2018
ޖަޕާން ސަފީރަކަށް އުވައިސް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް އުވައިސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 60
1 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަކު ނެތް!

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެ ފައިސާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނެތް ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 26
ފާރިސް ވިދާޅުވީ "ނިމެނީ، މި ނިމެނީ" ކަމަށް!

"މި ނިމެނީ، މި ނިމެނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

March 12, 2018 37
ހޯރަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް

ހއ. ހޯރަފުއްޓާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަ ދިރާސާ (އީއައިއޭ) ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން...

08 މާޗް

March 08, 2018 37
ބަޑި ޖަހާކަށް މި ސަރުކާރުން ނާންގާނެ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން ނާންގާނެ ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 08, 2018 4
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ބަލައިގެންފައި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި އަންހެނުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބައެއް ގައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

March 08, 2018 39
ރައީސް އަޒުލުކުރަން 57 ވޯޓު ހަމައެއް ނުވާނެ:ޕީޕީއެމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނު އަަޒުލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވާ 57 ވޯޓު ހަމަނުވާނެ ކަމަށް...

07 މާޗް

March 07, 2018 53
"ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ލިބުމުން ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހަތަރު ބިލިއަނަށް ވުރެ މަތި

ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

March 06, 2018 6
ގައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަކީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 06, 2018 15
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަރީފް ދެންމެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 25
އޭލެވެލްގެ މޮޅު ދަރިވަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ތިން ދަރިވަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 24
ރައީސް ޔާމީނަށް ކާފަ ދަރިކަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުން މިއަދު ހަވީރު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 15
ސުލައިމާން، އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމާއި ރައީސްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 23
ފުލުހުންނަށް ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ގައުމުގެ ސުލްހަ އާއި އަމާންކަމަށް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ފުލުސް އޮފީހުގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 28, 2018 34
ސަރުކާރުގެ މޫނުމަތި ރީތިކުރަން މަހަކު 50،000ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުކޮށް، ސަރުކާރަށް ފަހިވާ ގޮތަށް މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަން އެމެރިކާގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކުންފުންޏެއް...

February 28, 2018 48
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލަން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހިތްވަރަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 70
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ"!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ފ. ނިލަންދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ވާހަކަ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީވެ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 14
"ގާސިމް ވިދާޅުވީ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެއްވި ވާހަކަ"

މި މަހު 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ގޮތަކަށް ހުކުމެއް އައުމުން ތަންފީޒު ނުކުރެއްވި ވާހަކަ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 103
"އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް މެޑަމްއާ ވެސް ވާދަނުކޮށްލެވޭނެ"

އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމާ އެކަނި ވެސް ވާދަކޮށްނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.