27 ޖުލައި

July 27, 2017 16
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

July 27, 2017 36
އިންޑިއާއަށް ފާޑުކިޔުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އިއްޔެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވިއިރު ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެމްޑީޕީން...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 15
މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ކުޅިވަރުތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

July 26, 2017 7
މިއީ އެންމެ ކަޅު އަނދިރި މިނިވަން ދުވަސް: ޖަމީލް

މިއަދަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ކަޅު އަނދިރި މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 11
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ރަސްމީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވުމަށް ޓަކައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހަންމަދު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

July 25, 2017 19
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ދެންމެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

July 25, 2017 33
ރައީސް ޚިތާބު ދެއްވާ ވަގުތަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލު

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވާ ތަގުރީރުގެ ވަގުތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 47
ޖުލައި 26 އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ އަށް

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 13
މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން 27 ގައި

މި އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 28
"ގައުމު ވިއްކާލަނީ، ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިން ތެދުވޭ"

ސަރުކާރުން އޮތީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވެ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

July 28, 2016 94
"ކީއް ކުރާނީ، އަހަރެމެންނަށް މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ރަން ޔޫބީލްގެ އަހަރު ބަނަވާނެކަމުގެ ކުޑަކުޑަ ނިޝާންތަކެއް 2014 ގެ ފަހުކޮޅު ފެންނަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު 2015 ގައި މުޅި ގައުމު އެހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 49
ހުޅަނގު ބައެއް ގައުމުތަކުން ހަފުލާގައި ބައިވެރިއެއްނުވޭ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމީ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތް (ޔޫކޭ) އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ބައިވެރި ނުވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 24
މިރޭގެ ހަފުލާއަށް ހުރަސްނާޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 26, 2016 41
އިގްތިސާދީ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ސަލާން ނުޖަހާ އުޅެވިގެން ނޫނީ ގައުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

July 26, 2016 36
މިނިވަންކަމަކީ އެމީހަކު ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުމެއް ނޫން

މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާނަމަ، އިގްތިސާދާއި ކުރިއެރުމަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 86
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މައުމޫން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

July 25, 2016 28
ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.