28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ޖަރީމާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 64
ވަކި އާއިލާއަކަށް ވީތީ ގާނޫނަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ނުވެވޭނެ

ވަކި އާއިލީއަކަށް ނިސްބަތް ވީތީ ގާނޫނަށް ވުރެ ބާރު ގަދަ ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނުގެ ބާރު މި ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

January 27, 2018 81
އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އެންގެވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން މިނިވަންކުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ރޭ ފަތިހު...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 17
އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 26, 2018 56
ރައީސް ޔާމީން ގެންދަނީ ގައުމު ލޫޓުވަމުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކުރުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ލޫޓުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 27
ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ރާއްޖޭގައި، ބޮޑު ޝަރަފެއް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަސްމީ ތަށި ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑަށް ގެނެވިދާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެކަކު ވެސް ހިއެއްނުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކާ އެކު މިއަދު އެ ޝަރަފު...

January 24, 2018 55
ބަލިކުރާނީ ވާދަކޮށްގެން، އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެ:ޝައިނީ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަލިކުރާނީ ވާދަވެރި އިންތިހާބަކުން ކަމަށާއި އެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ވެސް ވާނެ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 48
ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި: ޝައިނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 14
ކުޅުދުއްފުށީހޮސްޕިޓަލް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޝާރާތެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމޭ ހިސާބުން، އެތަން ތަރައްގީކުރަން...

January 22, 2018 5
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ބޯޑެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޯޑެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 36
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ވެސް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ރަށްތަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 12
ރިއާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ދަރުބާރުގޭގައި

ރިއާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 22
ޕްރައިމަރީއާ ނުލައި ރައީސަށް ޓިކެޓް ނުދެވޭނެ: އިދިކޮޅު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން އެ ޕާޓީން ވިސްނި ނަމަވެސް އެއީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 6
ގައުމު ހަމައަކަށް އެޅޭނީ މަޖިލީހަށް ހަރަކާތްތެރިވެވިގެން

ގައުމުގައި މިހާރު އޮތް ހަލަބޮލިކަމުން އަރައިގަނެ، ކަންކަން އިސްލާހު ކުރެވެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިނިވަންވެ ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 11, 2018 10
ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުވަތު މޯދީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދިން ދައުވަތު އެމަނިކުފާނު މިއަދު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

January 11, 2018 25
ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތައް އިތުރު ކުރާނަން: މޯދީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ދެމެދުގައި ރަހުމަތްތެރިކަން އަބަދު ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 67
"މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް، އަދިވެސް ހުންނާނީ ރައީސާ އެކު"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ހުންނަވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ހުންނަވާނީ އެމަނިކުފާނާ އެކުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް...

January 10, 2018 17
"ރައީސް ލިޔެދެއްވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ އާ ސަފުހާއެއް"

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވައި އެ ދާއިރާގެ އާ ސަފުހާއެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލިޔެދެއްވާފައިވާ ކަމަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 12
ރައީސް ޔާމީންގެ މަންދޫބެއް އިންޑިއާއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

January 09, 2018 67
ނިހާނާއި ރިޔާޒުގެ ޒުވާބުން ސިއްރުތައް ބޭޒާރު!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ގިނަ ބަޔަކު ރޭ ޝައުގުވެރި ވީ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ ހޫނު ޒުވާބަށެވެ....

January 09, 2018 42
މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 69
ޕީޕީއެމްގެ ވިސްނުމަކީީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނުން

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި "ހުޅުފަޅައިގެން" ދިޔައީ، ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ހިސާބުންނެވެ. އެ އުދާސްގަނޑު މައިތިރިކުރީ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދެއްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

January 08, 2018 32
ރައީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން:ނިހާން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއް ބުރުން ކަމަށާއި ތަފާތު ގޮތްގޮތުން "ދިމާކޮށްގެން" އެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް...

January 08, 2018 29
ގައިދީންނަށް ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ މީހުން، ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކައިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރު އޮންނާނީ "ނިކަން ރަނގަޅަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 27
ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތުގެ ބަތަލަކީ ރައީސް ޔާމީން: މުންދު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތުގެ ބަތަލަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި ގައުމާ މެދު ވިސްނާ ވިސްނުން ބަދަލުކުރެއްވި ލީޑަރަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު...

January 07, 2018 9
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި އަށް ޖަޕާންގެ ތާއީދު ހޯދަނީ

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 53
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާނީ ކޮން އިރަކުން؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ރިއާސީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30-120 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ރިއާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، އަދި ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގެ ފަސް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނަމަ، މި އަހަރުގެ ޖުލައި 12 އާއި 21 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު ރިއާސީ އިންތިޚާބު...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 10
ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އާލާކުރާ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަނީ

ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރާ ދުވަހެއް، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 35
ރައީސްގެ ފޯމިއުލާއިން ވެސް ކުރިލިބެނީ ނަޝީދަށް: ޝާހިދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާއިރު، ވެރިއަކު ހޮވަން ފަސޭހަ ތިން ގޮތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ފޯމިއުލާގައި ވެސް ކުރި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް...

January 02, 2018 33
ނަޝީދަށް ވުރެ ގާސިމް ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނެ: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވުރެ، ދިވެހި ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 9
ރައީސް ޔާމީން "ސާސްކަފުގެ 17" ނެރެދެއްވައިފި

ވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ފޮތް، "ސާސްކަފުގެ 17" ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ނެރެދެއްވައިފި އެވެ.

December 31, 2017 45
އާ އަހަރާ މިކުރިމަތިލަނީ ކާމިޔާބީގެ އަޒުމްގައި: ރައީސް

އާ އަހަރަކާ އެމަނިކުފާނު ކުރިމަތިލައްވަނީ ގައުމު ހިންގުމުގައި މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ކުރެއްވި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، އެއިން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައަކުން ކާމިޔާބީ އާއި...