31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 70
ބްރިޖްގައި ކައިވެނިކުރަން ބައެއް މީހުން ނަން ނޯޓްކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމުމުން އެ ތަނުގައި ކައިވެނިކުރަން ނުވަތަ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވެސް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 63
ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އެމަނިކުފާނު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 28
"ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވި ދުވަހު"

ޕީޕީއެމް ހަލާކުވީ، 2013 ވަނަ އަހަރު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާނެ މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު އޮޅުވާލި ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމަށާއި މިއަދު މި ފެންނަނީ އޭގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ޕްރައިމަރީގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 53
މިއީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް:އާޒިމާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު...

October 26, 2017 25
ރައީސް ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކެއް އެކި ރަށްރަށުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 42
ފުރަތަމަ "ބަޣާވާތް" ކުރީ ރައީސް ޔާމީން: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"ގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ...

October 25, 2017 57
ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ގެންދިއުމަކީ ބަޣާވާތެއް: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެއްފަހަރާ ގެންދިޔަ "ޚިޔާނާތްތެރި" އަމަލަކީ ބަޣާވާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 61
"ރ. އަތޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އަޅާނަން"

ރ. އަތޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓު އެޅޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

October 24, 2017 8
މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ރ. މީދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 73
އިންތިގާލީ ރައީސަކީ މާސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ނޫން: މަހުލޫފް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މާ ބޮޑަށް ނޫޅުއްވާ އެކަމަކު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ ބޭފުޅަކަށް ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
"ލީޑަރުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ތަހަންމަލެއް ނުވޭ"

އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ކަންކަން ތަހަންމަލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ...

October 20, 2017 37
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ގައި ބަދަލު ނުކުރި ނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް އޮންނާނީ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރާފައި ކަމަށާއި އޭރުން މި ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާނީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 26
އައްޑު އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިން:ރައީސް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 15
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އައްޑު އަށް ވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު...

October 19, 2017 91
އެއްލާ ކޮންމެ ގަލަކީ ހަދިޔާއެއް: ރައީސް ޔާމީން

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީ އަށް ފާޑުކިޔައި އެމަނިކުފާނާ ދިމާލަށް އެއްލާ ކޮންމެ ގަލަކީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އިމާރާތްތައް އުސްކުރައްވަން އެ ގާތައް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 6
ޔޫއޭއީގެ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާ ލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 18, 2017 220
ޖަލްސާއަށް ނުދާ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ

މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ނުދާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ޖަލްސާ އަށް ދިއުން މަޖުބޫރު ކުރުވުން ނޫން...

October 18, 2017 13
ޔޫއޭއީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 33
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 17, 2017 15
ލޯނުތަކާ ހެދި ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި: އިދިކޮޅު

އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން "ލޯނުގެ މައްޗަށް ލޯނު ނަގާއިރު" ގައުމު މިހާރު ވަނީ އެތައް ޖީލަކާ ހިސާބަށް ދަރަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 63
މައުމޫނާ އެކު ހުރި ޒައިދު ރައީސް ޔާމީންގެ ފަޅިިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި މައުމޫންގެ ފެކްޝަންގައި ހުންނެވި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީން މައުމޫނަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސް، ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 16, 2017 50
ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ...

October 16, 2017 72
ރައީސް ޔާމީން އެމިރޭޓްސް އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 12
ޗައިނާއާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ވިޔަފާރިއާ އިގުތިސާދީ ދާއިރާއިން ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ހަރުދަނާވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 19
އަހަރުތަކެއް ފަހުން ނާޒިމްގެ ނަސޭހަތުގެ ޓުވީޓެއް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން މާނަ ފުން ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ޅެމެއް ޓުވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 144
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ފްލެޓް ދެނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 1،000 ފްލެޓް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 28
ފާރިސް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުން ރައީސަށް މައުމޫންގެ ޝުކުރު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުުކުރުނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 25
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުނުކުރެވެނީ އިޖުރާއަތުތައް ނުނިމޭތީ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ލަސްވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބައެއް އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ނުވެގެން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 53
މައުމޫންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސްގެ ތައުރީފް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ތިން ރައީސަކު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

October 09, 2017 42
ހަމަނުޖެހުމަށް ގޮވުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫން: ރައީސް

ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 09, 2017 49
ނަޝީދުގެ ޓީމުން އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް: ނިހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޓީމުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި އިތުރަށް ހަދާނެ ދޮގެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ހަދާ ދޮގުތައް އެއްވެސް ގައުމަކުން ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށް...