20 މެއި

May 20, 2018 58
މިތިބީ އުފަލުން، ރައީސާ ވާދަކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް:މޫސަ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުނަސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ ޕީޕީއެމް އޮތީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2018 27
ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ރޯދަމަހު ރަށްރަށަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ފަރާތުން މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭ ފަސް އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 20, 2018 66
އަޅުގަނޑާ ވާދަކޮށް ޔާމީން މާބޮޑުތަނުން ބަލިވާނެ:ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާނެ ކަމަށާއި ވާދަކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ޔާމީން "މާ ބޮޑުތަނުން...

19 މެއި

May 19, 2018 54
ރާއްޖެ އޮތީ ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި: ނަޝީދު

ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ "ރޭޒަރު ތިލައެއްގެ މިޔަމަތީގައި" ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު އެތައް ގޮތަކުން ހީނަރުވަމުން ދާއިރު މިހާރު އޮތީ "ކަޅުބަނދަރެއްގެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 72
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތިއްޔާ ދެ ސަރުކާރު އުފެދިދާނެ

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ނުލައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވައިފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި ދެ ސަރުކާރެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 18, 2018 23
ޔުނިވާސަލުން އިމާރާތްކުރި ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ފަހު ޔުނިވާސަލް އެންޓާޕްރައިސަސްގެ ހިލޭ އެހީގައި އެޅި ތިން ބުރީގެ ރީތި މިސްކިތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 12
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ކުވެއިތަށް

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ކުވެއިތުން ވާދަކުރި އަބްދުﷲ ހައްޔާތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 32
ރީތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 15, 2018 40
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ނޫން، މައްސަލައަކީ މިއީ!

ތިން ބާރުގެ ތަޅާފޮޅުމެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ، މިނިވަން ކަމަށް އަރައިގަތީ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކާއި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ...

14 މެއި

May 14, 2018 16
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަކަށް ޝިފާއު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމާއި އެތަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރޭއަލިވާގޭ އަހުމަދު ޝިފާއު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 11
ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 76
ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯއަކީ ސަޕްރައިޒެއް: ރައީސް

ރިޔާސީ އާ ދައުރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާ މެނިފެސްޓޯ އަކީ "ސަޕްރައިޒެއް" ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2018 58
މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދީ، އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑެތި މުޖުރިމުންނަށް ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

11 މެއި

May 11, 2018 45
އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅުގައި: ރައީސް

މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަޑުހަރުކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 30
މަހާތިރުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ގައުމު ބިނާކުރުން: ރައީސް

މެލޭޝިޔާގެ އާއްމު އިންތިހާބު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުޗީ ގައުމު ބިނާކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 10, 2018 18
"ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ވޯޓު ދިނުމުން އުފާވޭ"

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

May 10, 2018 51
މެލޭޝިއާއިން އެނގުނީ ތަރައްގީ ބޭނުންވާކަން: ޚަލީލް

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބު ކުރުމުން އަންގައި ދެނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދިން ލީޑަރަށް...

08 މެއި

May 08, 2018 4
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ޔުމްނާ އަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން، ރިޝްވަތު ދީގެން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން...

May 08, 2018 6
ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން ޔުމްނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނެތް

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން، ރިޝްވަތު ދީގެން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ، ޔުމްނާ މައުމޫން ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ...

07 މެއި

May 07, 2018 88
ފަސްޓް ލޭޑީ، މާލޭގެ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 24
ޔުމްނާ މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މާދަމާ ފުލުސް...

May 06, 2018 24
ރައީސް ޔާމީނަށް މައުމޫނަށް ދޫދެއްވޭނެ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދޫދެއްވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 45
"ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ގެންނަން ޖެހޭ"

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހޮއްވަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ...

May 05, 2018 67
ރައީސް ޔާމީނަކީ ނަމޫނާއެއް، ތަރައްގީ އަށް ޝުކުރިއްޔާ

އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެންނަމުން އަންނަ ތަރައްގީތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން...

04 މެއި

May 04, 2018 23
ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ވިސްނުން ތޫނު: މަސީހް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ޕޮލިޓިކަލް ޖީނިއަސް" ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ތޫނު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 53
ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު: ޕީޕީއެމް

މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރާނީ ތަރައްގީ ނޫން ކަމަށާއި ގެނެސްދީފައިވާ ނުފެންނަ ތަރައްގީ މާ އިތުރު ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

May 03, 2018 34
އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު!

"... ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް އައި ނަމަވެސް އެ އަމުރަކީ ސައްހަ...

02 މެއި

May 02, 2018 26
ވިސްނައިދީފައި އޮތީ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން: ސައީދު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ވާތީ ފަގީރުކަން އޮންނާނެ ކަމާއި ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން މީގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ވިސްނައިދެމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 02, 2018 58
"ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށް އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ"

ދިވެހިންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް އަހަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ތަރިކަ އިން އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް...

May 02, 2018 93
ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ގެއަށް ނުފޮނުވަނީ ހެކިނުދޭތީ

ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މައްސަލާގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގެ އަށް ނުފޮނުވިގެން އުޅެނީ އެ ބޭފުޅުން ހެކި ދެއްވަން ބޭނުން ނުވާތީ...

01 މެއި

May 01, 2018 21
ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ކުރިއަރައި ނުދާނެ: ސައީދު

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްގު އުޖޫރަ ލިބިގެން ނޫނީ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރައިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2018 37
މުޅި ފޯކަސް މިއޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް: ޒަމީރު

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު އޮތީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކަމަށާއި ޕާޓީގެ އެހެން ހަރަކާތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ...

May 01, 2018 39
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 12 ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ދޫކުރަން ފަށަނީ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 12 ކެޓަގަރީ އަކަށް ފްލެޓުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދޫކުރުމަށް ހައުސިން...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 26
ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފިކުރު:ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ދެން ހިނގާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފިކުރު ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިންގެ ފިކުރު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 128
"2023ގެ ފަހުން ވެސް ރައީސަށް ޖާގަ ދޭން ވިސްނަން"

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ދެ ވަނަ ދައުރު 2023 ގައި ނިމުމުން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓާނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމުގެ ވިސްނުން...

April 26, 2018 52
"ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށެއް ނުދެވޭނެ"

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ފަސް އަހަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ ކަން ގަބޫލުކުރަން...