06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަލާމަތަކުން ނޫން، ޖަލުގައި:މައުމޫން

އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިއަސް، ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 46
މެމްބަރު ތޯރިގް އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް!

ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަޅިއަށް އަރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 63
އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް މައުމޫނަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ހައްގަކާ ނުލައި ބަންދުކޮށް އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 27
މި ދައުރުގަ 50 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަކީ އުއްމީދެއް: ރައީސް

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި 50 ރިސޯޓެއް ހުޅުވައި، އެ ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 45
ސައުދު ލަދުގަނެ، މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ސައީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 64
ކަފުންކުރަންދެން މަޑުން ހުންނާނަމެކޭ ނުބުނަން: ރައީސް

ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ގޮނޑިން އެއްލާލައި، ކަފުން ކުރަންދެން މަޑުން...

September 26, 2017 13
ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 55
ތިން ރަށެއްގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 54
އަންނަ އަހަރު 8،000 ފްލެޓް އަޅަން ފަށާނެ: ރައީސް

ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވަން އަންނަ އަހަރު 8،000 ފުލެޓު އަޅަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

September 24, 2017 31
މަސައްކަތް ކުރަމުން ކިޔަވަން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ކިޔަވަން ދިވެހި ޒުވާނުން ދަސްކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 24
ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގެ ޓީމުތަކަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް، މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޖާޒީގެ އިތުރުން ފައިސާގެ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވެސް ދޭން ހަމަޖައްސައިފި...

September 21, 2017 64
ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ލިބޭނީ ޕީޕީއެމަށް: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 18
ލީޑަރުންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވަން: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަންވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށާއި އެ މަނިކުފާނަށް އޮތް...

September 20, 2017 63
ރައީސް ޔާމީން އުފަންވިކަން އެއީ ނަސީބެއް: ފަލާހު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އަށް އުފަންވެވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނާ މެދު އަޖައިބުވެއްޖެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 77
ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ ކުޅިވަރުގެ އީދުން: ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވާނީ ޕީޕީއެމުން ފަށަންް އުޅޭ ކުޅިވަރުގެ އީދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 95
އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ފްލެޓް ލިބޭނެ: ނިހާން

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުން މާޔޫސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރުން...

September 14, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ އެސްޖީ އަކީ ޚަލީލެއް ނޫން: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ކަމުގެ މަގާމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް،...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 11
"ލީޑަރުން މިނިވަންކޮށްފައި މަޝްވަރާގެ ވާހަކަ ދައްކާ"

ގައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ދައުވަތު ދެއްވަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 3
ރަނގަޅު ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބިރުގަނޭ: ފައިސަލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ރަނގަޅު ކަންކަން ކުރަން ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 20
ރާއްޖެ-ލަންކާގެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް: މުންދު

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ނުތަނަވަސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 8
ލަންކާގެ ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 24
މިގޮތަށް ގޮނޑި ގެއްލުވާލީމަ އަންނަނީ ހިނި: އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފަސް އަހަރަށް ހަވާލުކުރީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ މަގާމު ގެއްލުވާލުމުން އަންނަނީ ހިނި ކަމަށް މެމްބަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 28
އަޟްހާ އީދުން އެނގެނީ އަނެކުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން

އަޟްހާ އީދުން ދަސްކޮށްދެނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ އެހެން މީހުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމުގެ ފިލާވަޅު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 69
މައުމޫން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާއަށް ދައުވަތު ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޝަރުތަކާ ނުލައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކަށް މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 20
ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިއަދު ފޮނުއްވައި މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.