24 ޖުލައި

July 24, 2017 16
ނަވާޒްގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 24, 2017 34
ގާނޫނުއަސާސީ މިއަދު ބިންމަތީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެތެރޭގެ ކަމެއްގައި، އަދި މުހިންމު ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ނީންވި ނަމަ މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

July 24, 2017 15
މެމްބަރުންނަށް ހުރަސްނާޅާތި: މަހްލޫފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންނާ އެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް މިއަަދު މެންދުރު ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުރަސްނޭޅުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 14
އިދިކޮޅު މީހުން ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނު ނެގެހެއްޓުމެއްނޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅާ އިދިކޮޅު އެންމެން ޖަލު ގޮޅި އަށް ލުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ނާއިންސާފުން އަދަބު ދިނުން ކަމަށް އަދާލަތު...

July 23, 2017 20
ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕީއެމް ހައިޖެކްކުރި މީހުން: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ޝަހުސް އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހަގީގަތުގައި ޝަހުސް އޮޅުވާލީ ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް (ޕީއޭ) އިން އައިސް...

22 ޖުލައި

July 22, 2017 144
މޮޅުކަންތަ؟ ނުބައިކަންތަ؟ ފުނޑާލުންތަ؟

މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު އެއްފަހަރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފާނެ ކަމަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާކުރެއްވިފައެއް ނެތެވެ. ރައީސްގެ އަރިސް ބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހިސާބު ޖައްސަވައިގެން ވެސް، އިދިކޮޅަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ 38-39 މެމްބަރުންނެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 5
ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީއަކަށް ނުނިންމޭނެ:އެމްޑީޕީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަމަލުކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 94
4މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިވިކަން މަޖިލިހަށް އަަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުއްލި...

July 18, 2017 10
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އަދީބަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބޮޑު ތިންކުށެއްގައި 33 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިހާރު އާއްމު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެތީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 13
މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން 27 ގައި

މި އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 40
ރައީސް ޔާމީނާ އަދީބުގެ ވާހަކަވެސް ގަބޫލުކުރާކަށް ނުވާނެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ގެއްލުނު ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް...

July 13, 2017 9
"ރައީސް ޔާމީން މެޖޯރިޓީއާ ނުލާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ"

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަކާ އެކު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަސްފުޅުކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށް، މީދޫ ދާއިރާގެ ރޮޒައިނާ އާދަމް މިރޭ...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 98
މަދުވާ ފައިސާއަށް ވީ ގޮތް އެނގޭނީ ރައީސަށް: އަދީބު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ން ގެއްލުނު ފައިސާއަށް ވީ ގޮތް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު...

July 12, 2017 38
ރައީސްގެ ހުރިހާ އުންމީދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު: މެމްބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލި އަދި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ވެސް ނެތްކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ މީޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ސާފުވެއްޖެ ކަމަށާއި...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 59
އަދީބަށް ބޭރަށް ދެވޭނީ ފައިސާ ދައްކާފައި: ރައީސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ، ދައުލަތުން ނެގި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 94
ވަރުގަދަ ޕީޕީއެމް އަގުލަބިއްޔަތު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު ސޮއިކުރެއްވި އިރު ވެސް މިހާ އަވަހަށް އެ ޕާޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަކަށް، އެއްވެސް މީހަކު ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ފުލުފުލުގައި މެމްބަރުން ކެނޑެމުން ގޮސް، މިއަދު ހަވީރު 3:30 ވީ އިރު ރައްޔިތުންގެ...

July 10, 2017 34
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ "ހިމޭނަކުން" ނޫން: އެމްޑީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލައާ އެކު ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވެފައިވާ އިރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭ އޮތީ ހިމޭނުން ކަމަށް ކުރާ...

July 10, 2017 7
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކަށިވުމަކީ އިންސާފާ ގާތްވާނެ ކަމެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިކަށިވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 37
މުންދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަގާމުގެ ދިފާއުގައި: މައުމޫން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖަޕާނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 09, 2017 10
އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އަލީ ނަސީރު

އދ. ގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލީ ނަސީރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 09, 2017 39
މަސީހްގެ މައްސަލަ އުފަންވީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން: ރިޔާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އުފަންވީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 115
ސިޔާސީ މައިދާނަށް އައީވެސް، ދާނީވެސް ޔާމީނާއެކު:އަދުރޭ

ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތީ ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކުގައި ކަމަށާއި އަދި އެ މައިދާނުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް އެ މަނިކުފާނާ އެކުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 26
ހަގީގީ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ޕީޕީއެމަށް އަންނާނަން: ފާރިސް

ޕީޕީއެމް މިހާރު ހިންގަނީ ޕާޓީ އަށް އިހުލާސްތެރި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕާޓީ ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

July 06, 2017 34
45 ދަރަޖަ އަށް މަސްރަހު ހޫނުވުމަކީ، އިންޒާރެއް!

ޕާލަމެންޓުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރަކު ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ނުކުތުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވިޔަސް އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އަމުދުން...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 130
ވައިބަ ގްރޫޕުން ނެރެދޭން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް މެންބަރުން އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް...

July 05, 2017 27
ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރުން ނެންގެވީ ރިސްކެއް: ރިޔާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރުން ސޮއިކުރެއްވީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާތަކަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 56
ރައީސް ޔާމީނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 03, 2017 16
މަސީހު ވަކިކުރާނެ ހަކަތައެއް އިދިކޮޅުގައި ނެތް: ޚަލީލް

އިދިކޮޅު އެންމެން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަން މިހާރު ވެސް އޮތީ ބައިބައިވެފައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް ވަކިކުރާނެ ހަކަތަ އެ މީހުންގެ ކިބައިގައި...

July 03, 2017 11
މައުމޫންގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ:ވައްޑެ

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަކިކޮށް، ބާކީ ކުރި މީހުންނަށް އެ މަނިކުފާނުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޒާހިދު އައްޔަންކުރަނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒާހިދު، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.