22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 43
ނިހާނަށް ރައްދު: "ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުހުއްޓުވޭނެ"

ގދ. ތިނަދު އަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮށްދެއްވި ކަންކަމާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ނަމަ، "ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސެއިން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ...

November 22, 2017 49
"ޕީޕީއެމްގެ ބިޔަ ލަޝްކަރު ފޫއެޅުވޭނެ ހަމަލާއެއް ނެތް"

ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ ބިޔަ ލަޝްކަރު ފޫއަޅުވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ހަމަލާއެއް ނެތް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2017 72
ނިހާން ތިނަދޫ މީހުންނަށް:ރައީސްގެ ގާތްކަން ކޮބާ؟

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވި އެއް ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ ކަމަށާއި އެ ރަށަށް އެ މަނިކުފާނު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 30
ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެންމެ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 18
ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ ޖަލްސާ މާދަމާރޭ

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 7
ފްލެޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ހަފުލާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެ އަށް އެކަން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

November 15, 2017 85
ފްލެޓްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 21
20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަދަބު ލުއިކޮށް ދެއްވައިފި

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި 20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދަބު ލުއިކޮށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 6
ޕާޓީން ވަކިވުމަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން

ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަކީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފަ ކުރެއްވިޔަސް އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުން އަދާކުރީ ގާނޫނީ ޒިންމާ ކަމަށް، ޕާޓީ ބަދަލުކުރި މައްސަލާގައި މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2017 23
އަޅުގަނޑެއް ނުގެއްލޭ، މާލެ ދެވުނީމާ ފެންނާނެ: ފަލާހް

ޕީޕީއެމުން އޭނާ "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް...

November 13, 2017 28
ދެން ވެސް ގެއްލުމަކަށް ވާނީ މެމްބަރުން ގެއްލުން:ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަކިވުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 35
ހދ. އަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދު އެބަ އިތުރުވޭ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް 1500 ޓޫރިސްޓް އެނދާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 10
ވެރިކަމުގައި ވަނީ ރަސްކަމުގެ ސިފަޖެހިފައި: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރާ އިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ ރަސްކަމުގެ ސިފަ ޖެހިފައިވާ ވެރިކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 40
"ސިޔާސީ ވާދަ ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ"

ސިޔާސީ ވާދައިގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގައި ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 11, 2017 48
"1 މިލިއަން ޑޮލަރު މައްސަލަ ލަންޑަނުގައި ބަލަންޖެހޭ"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާކުރުމުގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަނުކޮށް،...

November 11, 2017 11
ބަނދަރު ހަދައިނުދީގެން ރޮއެ އާދޭސްކުރިން: އަމީތު

ރ. މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހަދައި ދިނުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާތޯ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ރޮއެ އާދޭސް ދެންނެވި ކަމަށް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 93
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ އަޑީގައި ލަންކާ: ރިޔާޒް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު އެ ގައުމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 23
ސައުދީއާ އެކު ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނަން: ރައީސް

ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެކު އަބަދުވެސް ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު...

November 07, 2017 40
އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްތަ؟ ނުވަތަ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަން ޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ މަހު އެމަނިކުފާނުގެ ހިޔާލުފުޅު ދޫކުރެއްވި ނަމަވެސް،...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 64
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 57
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އެމެރިކާ-އިންޑިއާ މަޝްވަރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވާރަކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 28
ތިލަދުންމަތިން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއްނެތް: ޝާހިދު

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭނެ ވޯޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ހަރު އަޑުން ގޮވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ...

November 03, 2017 27
މިހާރު ކުރިމަތިވާ އުދުވާންތައް ވެސް ނުރައްކާ: ރައީސް

ރާއްޖެއިންނާއި ބޭރުން މިހާރު ވެސް ކުރިމަތިކުރުވަމުން ގެންދަނީ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ އުދުވާންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އުދުވާނުތަކުގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 5
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އަހުމަދު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

November 02, 2017 20
"ރައީސަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަށް ވީގޮތް ހާމަކުރަން ޖެހޭ"

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15...

November 02, 2017 45
ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ދައުވާ ފުލުހަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 50
ރައީސް ޔާމީންގެ ފާޑުވިދާޅުވުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

އިނގިިރޭސި ވިލާތަކީ އެހެން ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ބަލައިގެން ދަސްކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ނަގައިދިން ފިލާވަޅުތައް ވެސް އެ ގައުމުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިނގިރޭސިންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 70
ބްރިޖްގައި ކައިވެނިކުރަން ބައެއް މީހުން ނަން ނޯޓްކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމުމުން އެ ތަނުގައި ކައިވެނިކުރަން ނުވަތަ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވެސް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.