19 ޖޫން

June 19, 2018 29
ނަމުގައި މިނިވަން، އީސީގައި ތިބީ އަޅުން: ރޮޒެއިނާ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ނަމުގައި "މިނިވަން" އެކަމަކު ކަމުގައި "އަޅުން" ތިބެގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 73
މިވެރިކަން މިފަހަރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ: ސުއޫދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ކޮންމެހެން ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފި ނަމަ، ދެން ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ހުސްނުއް ސުއޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 75
ވިންޓަ ތީމް ޕާކް ހުޅުވައިފި

ދިވެހިންނަށް ފިނި މޫސުމުގެ ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ރަސްރަނި ޕާކްގައި ސަރުކާރުން ހެދި "ވިންޓަ ތީމް ޕާކް" މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

June 15, 2018 54
ރައީސްއާ އީދު ސަލާމްކުރަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި އީދު ސަލާމްކުރަން މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 40
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ހަދިޔާ ބައްސަވަނީ

މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 25
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 26
ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު އޮތީ ރާއްޖެ އަށް

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށް ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ ގޮނޑި ލިބޭނެ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށާއި...

June 08, 2018 41
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ވަރުގަދަ، ދަރަނި އަދާކުރާނެ:ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ވަރުގަދަ ކަމަށާއި ޗައިނާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތައް ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް...

June 07, 2018 25
ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ:ޝައިނީ

ގައުމުތަކުގެ ތާއީދާ އެކު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އޮތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 11
"މައުމޫން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ، އަޒުމެއް ވެސް ނުގުޑާނެ"

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަޒުމަށް ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 20
ޖުނެއިދު އަނެއްކާ ވެސް ކަސްޓަމްސް އަށް

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް، އެމްޕީއެލްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު، ރައީސް އަބަދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 15
ރައީސް ވަޑައިގަތަސް މައުމޫންގެ ހާލަތު ބަދަލެއްނުވާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަރިހަށް، އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަތަސް ހާލަތު ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެެއްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ...

June 04, 2018 33
މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ރައީސްގެ މަންދޫބު...

03 ޖޫން

June 03, 2018 13
ކުރީގެ ޑީސީޕީ ސައުދީއަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުކަން

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ސައުދީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 44
ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ވެދާނެ: ޖޭޕީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބުނެފި...

June 02, 2018 16
ފްލެޓު ފޯމު ހުށަހަޅަން ނަމްބަރު ނެގުން ކިއުބީ އިން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި 7،000 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ނަމްބަރު ނަގަން ޖެހެނީ ކިއުބީ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 54
މި ބަލަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެވޭތޯ: އުއްޗު

އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދެއްވޭތޯ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 34
ޕީޕީއެމުން ކަނޑާލާ މީހުން ޕާޓީއަށް ވައްދަން އުސޫލެއް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކަނޑާލާފައިވާ މީހުން އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅެން ބޭނުންވާ ނަމަ، އެ ފަދަ މީހުން އަލުން ޕާޓީ އަށް ވައްދާނެ އުސޫލެއް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ރޭ އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

May 29, 2018 90
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މައާފެއް ނެތް: ރައީސް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ ކުރި ކަންކަމަކީ މާފު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

28 މެއި

May 28, 2018 10
ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި އެވެ.

May 28, 2018 15
ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ކެމްޕެއިނަށް ބޭނުންކުރޭ: ރިޕޯޓް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ރަނގަޅަށް: އީސީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 27, 2018 37
ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ރަނގަޅަށްތޯ އީސީން ބަލަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 27, 2018 19
ރައީސް ޔާމީން ދަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް: ގާސިމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

26 މެއި

May 26, 2018 23
ނަޝީދުގެ މެސެޖް: އެކަނި އުޅެން ޖެހޭތީ ދެރަވޭ

އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ގާތް މީހުންނާ ދުރުގައި އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީ ދެރަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު "ދުލެއް" ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 21
ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ހުދުމުހުތާރުގެ ދެ ވަނަ މާނަތޯ؟

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ ސިފަތަކާ އެއްގޮތަށް ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑު ބިނާކޮށް ގާނޫނީ ނިޒާމު އެކަށައަޅާފައިވާ، އޭޝިޔާގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ވެސް އެންމެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ގުނިގެންދާނެ އެވެ. އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން އޮތީ ގިނަ ޕާޓީތައް ވާދަކުރާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުމެ ވަނީ މިނިވަންވެ ވަކިވެފަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 32
"ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ޚުދުމުހުތާރުކޮށް"

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް، ހުދުމުހުތާރުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ...

May 23, 2018 104
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޔާމީނަށް ދޭން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 8
ޑރ. މަޖީދުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.