18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 56
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނަން

ކުރިއަށް އޮތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި 10،000އަށް ވުރެ ގިނަ ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް...

February 18, 2018 23
މަޖިލީސް "ހިސޯރުކުރީ" މެޖޯރިޓީ ލިބެންދެން: އިދިކޮޅު

ޖަލްސާތައް ނުބާއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް "ހިސޯރުކޮށްގެން" އުޅެނީ ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބެންދެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 44
އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 40
މަޝްވަރާ ނުފަށަނީސް އިދިކޮޅާއި ޕީޕީއެމުން ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ސަރުކާރުން ދިން ދައުވަތާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޮޑެތި ޝަރުތުތަކެއް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 87
މަގުމައްޗަށް މީހުންނެރެން ކޯޓުން ހަތަރު ފަހަރަށް އުޅުނު

އަމުރުތައް ނެރެގެން ހަތަރު ފަހަރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 14, 2018 36
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާ މުއިއްޒު ބައްދަލުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ،...

February 14, 2018 31
ފޮށި ފެންނާނެ ކަން އޮތީ "އިލްހާމްވެފައި": ވަކީލުން

ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނާ ކަޅު ފޮއްޓެއް ފުލުހުންނަށް ފެނުނީ، ގެއަކުން އެ ފޮށި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 74
ރައީސާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ނިންމުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެތައް ފާޑެއް ކިޔަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން، އިދިކޮޅު ގިނަ ލީޑަރުންތަކެއް "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި ގޮތުންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 35
ރައީސް އަޒުލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 57
"ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ އަދުލުވެރި ވެރިޔަކަށް ގާސިމް ވާނެތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އަދުލުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ބޭފުޅަކަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

February 10, 2018 67
އަޅުގަނޑަކީ ގޮތް ދޫކުރާ މީހެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

އެމަނިކުފާނަކީ ފަސޭހައިން ގޮތް ދޫކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 68
ރާއްޖެއަށް ބޭނުމީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ހައްލެއް: ޗައިނާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމުގައި، އދ. އިން އިސްނަގައިގެން ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ޗައިނާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

February 08, 2018 28
އީޔޫ ވަފުދު ފުރީ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފަހުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 45
ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މި މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2018 7
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ދައުވަތު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 7
އަނީސާ ސަރުކާރުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފި

ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޯޑާއި ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުން ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަނީސާ އަހުމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

February 06, 2018 18
މިއީ ޖުޑިޝަރީން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް: ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެގެން މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓުވާލައި ޖުޑިޝަރީން ބޭނުންވީ ބަޣާވާތެއް ގެންނަން ކަމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން ޖެހުނީ އެއީ...

February 06, 2018 18
ހައްޔަރުކުރިއަސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުމޫން

ހައްޔަރު ކުރިއަސް އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 8
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މިިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި މިއަދުން ފެށިގެން 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

February 05, 2018 6
ބާރުތައް ހަނި ނުކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މުއައްސަސާތައް ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންތައް ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް އެ ކޯޓަށް މިއަދު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 43
"ރައީސް އަޒުލްކުރުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން"

ދިވެހިން ބަލައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަމަށް...

February 04, 2018 13
މަރިޔަމް މަލަކުން ނަމަވެސް އަމުރު ވިއްސާނަން: ޝާހިދު

މަރިޔަމް މަލެއް ގެނެސް ބޯތައްޓަކަށް ލައިގެން އަދި މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔަވައިގެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިއްސާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 12
ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު: ޒަމީރު

ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލި ވެފައި ވިޔަސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ތިބީ ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 14
ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 17
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުކުމް ނުކުރެވެނީ ރައީސްގެ ނުފޫޒާ ހެދި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނުފޫޒު އޮތީމާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 31, 2018 22
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

January 31, 2018 15
ރައީސަށް ވަގަށް ގޮވައިގެން ޝިފާޒު ޕޮލިހަށް

އެއްވުން މަނާ ތަނަކަށް އެއްވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މޮޓޯކޭޑު ދާތަން ފެނުމުން ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަގަށް ގޮވި ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ޖަރީމާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 64
ވަކި އާއިލާއަކަށް ވީތީ ގާނޫނަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ނުވެވޭނެ

ވަކި އާއިލީއަކަށް ނިސްބަތް ވީތީ ގާނޫނަށް ވުރެ ބާރު ގަދަ ނުވެވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނުގެ ބާރު މި ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

January 27, 2018 81
އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް އެންގެވި

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން މިނިވަންކުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ރޭ ފަތިހު...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 17
އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 26, 2018 56
ރައީސް ޔާމީން ގެންދަނީ ގައުމު ލޫޓުވަމުން: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކުރުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ ލޫޓުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.