19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ފުލުހުން ދަމަހައްޓަން ޖެހެނީ ސަރުކާރެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ފުލުހުންނަކީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ޒިންމާއަކީ ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2018 16
"މައުމޫން އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރައްވަނީ ގައުމަށްޓަކައި"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި ޖަލުގެ އަނިޔާ ތަހައްމަލް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 28
ފުލުހުންގެ އިތުބާރު ވަނީ އާލާކުރަން ޖެހިފައި: ރައީސް

ބައެއް ފުލުހުން އަމަލު ކުރި ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018 56
ވެރިކަމަށް އަންނާނީ ކާކުތޯ ފުލުހުން ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ

ފުލުހުންނަކީ އަބަދު ސިޔާސީ މީހުންނަށް ތަބާވާންޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ދެން އަންނާނީ ކޮން ބައެއްތޯ ފުލުހުން ވިސްނަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 17
ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެއްބައިވަންތަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

April 15, 2018 98
ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ އެވޯޑެއް ރައީސް ޔާމީނަށް

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ކުރިއަރުވައި ސައްހަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް،...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސައުުދީގެ ވެރިރަށަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

April 12, 2018 30
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ދާނީ ފަނުފުލުން: ޚަލީލް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ކުރާ މަސައްކަތް ދާނީ ފަނުފުލުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ...

April 12, 2018 37
ރައީސް ޔާމީން، ހިޔާލު ހޯދަން ޓީމުތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމަށް، އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޓީމުތަކާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައި، ޚިޔާލު ހޯއްދަވަން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 63
ޔާމީނަށް ވޯޓުދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: އަނީސާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު އަމަލު ކުރައްވަނީ އުއްމީދު ކުރެއްވި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަނީސާ އަހުމަދު މިއަދު...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 93
25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް: "ފަރުވާއަކީ މިއީ،"!

"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނު ޚާއްސަ ހުއްދައާ އެކު، ދައުވަތު ދިން ގަޑިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގަ އެވެ. ކުރިމަތިން ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔައީ، މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތެވެ. މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން ހެދި އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމާރާތާ ގުޅުވާލާ، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 43
ރައީސްގެ ކެމްޕޭނަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޓީމާ އެކު ވޮލަންޓިއާކޮށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ހޯދުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ޕީޕީއެމުން ރޭ ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 29
ޔާމީނަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ދޭނީ ހައްދުންމަތިން: އަދުރޭ

ހައްދުން މައްޗަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ އަތޮޅެއް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ބޮޑު ޕަސަންޓެއްގެ ވޯޓު ރައީސަށް ހޯދައި ދޭނީ ހައްދުންމަތިން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 9
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

April 05, 2018 27
ޓެރަރިސްޓުން؟ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޓެރަރިސްޓުންތަ؟

އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމުތަކަށް...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ހަމަހަމަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ގައުމުތަކުގައި ތަފާތުތައް ހުންނާނެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގައުމުތަކާ މެދު އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަމާއެކުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 19
ފާރިސްގެ ދަރިފުޅުގެ އެދުން: އުފަންދުވަހު ބައްޕަ އައުން

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ އުފަން ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާ އިރު، ކައިރީގައި އޭނާ ނެތުމުން އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް އޮތީ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އިއްޒުއްދީން ފާރިސް މައުމޫން އަށެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 71
އިބޫ ކަމުދޭ، ރައީސް ޔާމީން ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ:ނިހާން

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެންމެ ހައްގީ، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 11
އިންތިހާބު މިނިވަންވާނީ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށްގެން:މުހައްމާ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން، މިނިވަންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުނުކޮށް، ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 36
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ އަލުން ފަށަނީ

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އަނެއްކާ ވެސް ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 25
މައުމޫން، ޖަލުގައި 50: "ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް؟"

ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 50 ދުވަސް ވީ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 36
ޕާކިން މައްސަލައަށް ސަރުކާރުން ހައްލު ހޯދާނެ: ނިހާން

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ޕާކިން މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައި ދޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 33
އިދިކޮޅަށް ކާމިޔާބު ނުލިބެނީ މިސްރާބެއް ނެތީމަ: ސައީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ނުލިބޭ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 23
ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްނެތް

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ހައްލެއް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.