19 މެއި

May 19, 2020
"ފެޝަން" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އުންމީދުކުރެވޭ: އަރްޖަން

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރް ބަންޑާކަރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ފެޝަން 2" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަރްޖަން ބަޖްވާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 1
ޝާހްރުކާއި ޕްރިޔަންކާ ދުރުދުރުން!

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޒީ ސިނެ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ޕާފޯމަންސްގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ އެެވެ. މިއީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޕާފޯމް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޕްރިޔަންކާގެ "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އަކީ އަންނަ އަހަރަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ލައިފްގާޑުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ބޭވޮޗް" ސީރީޒްގެ އާ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު މި ފަހަރު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 1
ޕްރިޔަންކާ ހަތަރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރަނީ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހިންދީ ފިލްމެއް ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޝޯ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ޝޫޓީންގައި އުޅެން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާގެ ފޭނުންނަށް މިހާރު ވަނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބިފަ އެވެ.