11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލާ ސާއީ މުކަރްޖީއާ އެކު ފިލްމުގެ ލޮކޭޝަނުން ނަފާގައިވާ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 9
ޕްރިޔަންކާގެ "މަލާމާތެއް" ސަލްމާންގެ "ބާރަތު" އަށް

މި މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ސަލްމާން ހާން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ އެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައި، ކުއްލި ގޮތަކަށް ޕްރިޔަންކާ ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ސަލްމާންގެ ޝަރުތެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހާމަކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 5
ސަލްމާންގެ ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައި ޝޫޓިން ފަށަން އެންމެ 10 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލުން ވެގެން ދިޔައީ ބޮޑު ޝޮކަކަށެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިިގެން ސަލްމާނާއި ޕްރިޔަންކާގެ ގުޅުން ވެސް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭރު އަޑުތައް އެރި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފްރާންސްގެ ފިލްމު "ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކްރިތީ ސެނަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 2
"ބާރަތު" ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ އަމިއްލަ އަށް: ސަލްމާން

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދޭން އެދުނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމްގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އަތުލް އަގްނިހޯތުރީގެ ފުރަތަމަ ހޮވުމަކަށް ވެސް ވީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
ސަލްމާންގެ "ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމްގެ ލީޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. އޭނާ ފިލްމް ދޫކޮށްލި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ތިއަރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "ބާރަތު" އިން ވަކިވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމް ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ބަތަލާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018
ނޯރާ ވެސް "ބާރަތު" އަށް

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
"ބާރަތު" އިން އަހަންނެއް ނުފެންނާނެ: ކެޓްރީނާ

ސަލްމާން ހާނާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"ބާރަތު" އިން ކެޓްރީނާ ވެސް ފެންނާނެ؟

ސަލްމާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމް "ބާރަތު" ގެ ރޯލަކުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
"ބާރަތު" ގައި ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ފެންނާނެ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ކާސްޓަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
"ބާރަތު" ގެ ރޯލަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ޕްރިޔަންކާ

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ގައި ކުޅެން ލިބުނު ރޯލާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 2
"ބާރަތު"ގެ ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ އާ ހިންދީ ފިލްމެއް، އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ކެޓްރީނާތަ؟

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރާ އެކު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އަށް އޭނާ ސޮއި ކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާ އަށް ކުރި ކުރު ދަތުރު ނިންމާލައި، ޕްރިޔަންކާ "ކްއަަންޓިކޯ" ސީޒަން ތިނެއްގެ ޝޫޓިން އަށް އަޔަލެންޑަށް ފުރުމާ އެކު، ވާހަކަ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
"ބާރަތު" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅޭނެ ހިންދީ ފިލްމެއް ނިންމަން މިހާރު ހުރީ އިންޑިއާ އަށް ގޮހެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމްތަކެއް މި ފަހަރު ކޮންމެހެން ވެސް ނިންމާނެ އެވެ.