06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 26
ސުނީ ނަށަމުން ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ!

ނެށުމުގެ ހުނަރުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ސުނީތާ (ސުނީ) އަލީ އޭނާގެ މަސައްކަތާ މާ ދުރުން، އެހެން ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެވެ. ކާށިތެޔޮ ވިއްކަނީ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 19
ޕްރިޔަންކާ އާއި ސުނީތާ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި

ޕްރިޔަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭނަކީ ސުނީތާ އަލީކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިހާރު ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރިއާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސުނީތާ ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވީމާ، ޕްރިޔަންކާގެ ޝަރަފުގައި ބާއްވާ ކުޑަ...

12 ޖޫން

June 12, 2017 36
މިހާރު އެނގިއްޖެ: ސުނީތާގެ އާމްދަނީ އާއި ހެދުންތައް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ، ސުނީތާ އަލީ ބުނާ ގޮތުން މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް އޭނާއަށް ވުރެ މަަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ރާއްޖެއަކު މިހާރު ނުހުންނާނެ އެވެ. އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ މުނިފޫހިފިލުވައިދީގެން އޭނާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 40
ބަލަ، ސުނީގެ ނަން މިއޮއް ދިޔައީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް!

ސުނީތާ އަލީ އަށް ތަފާތު ފާޑު ކިޔައި، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަލާމާތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ އިންޓަވިއުއެއް ބަައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޖީކިޔުގެ އިންޑިޔާގެ މަޖައްލާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ސުނީތާގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއް ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 13
ސުނީއަކީ މިހާރު ޕްރިޔަންކާގެ "ރޮކްސްޓާއެއް"

މިއަދަކީ މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ގެ އުފަން ދުވަހެވެ. އުފާވެރި އުފަން ދުވަކަށް އެދެމެވެ.