26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 19
ޕްރިޔަންކާ އާއި ސުނީތާ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި

ޕްރިޔަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭނަކީ ސުނީތާ އަލީކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިހާރު ރަނިކަން ކުރަމުން އަންނަ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަރިއާ ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ސުނީތާ ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވީމާ، ޕްރިޔަންކާގެ ޝަރަފުގައި ބާއްވާ ކުޑަ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 1
ޝާހްރުކާއި ޕްރިޔަންކާ ދުރުދުރުން!

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޒީ ސިނެ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ޕާފޯމަންސްގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ އެެވެ. މިއީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޕާފޯމް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 6
ކައިވެނި ކުރާނެ ރަނގަޅު މީހަކު އަދި ނެތް: ޕްރިޔަންކާ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މި ދުވަސްކޮޅު ހުރީ ޗުއްޓީއެއްގައި މުމްބައިގަ އެވެ. ދާދި ފަހުން މުމްބައިގައި އޮތް އެވޯޑް ހަފުލާއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ޕާފޯމް ކޮށްފަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 2
"ކުއަންޓިކޯ"ގެ އާ ސީޒަނަށް ޕްރިޔަންކާ ބޯ ކޮށާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ޝޫޓިންގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅެމުން ވެސް ޕްރިޔަންކާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުންނާ ގުޅުން ދަމަހައްޓަ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 6
ޑައިރެކްޓަރަކާ ހެދި ޕްރިޔަންކާއަށް 10 ފިލްމު ގެއްލުނު

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފިލުުމުގެ ދާއިރާގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަތަލާ އެކެވެ. ނަމަވެސް މި މަގާމަށް އޭނާއަށް ވާސިލު ވެވުނީ ވަރަށް ހިތްވަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
އާމިރު ޚާންގެ "ސެލިއުޓް"ގައި ޕްރިޔަންކާ އަކީ އެސްޓްރޮނޯޓެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބިޒީ އެއް އެކްޓަރަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް" ކުޅެފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އަންނަނީ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" އާއި "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމެންޓިކް" ކުޅެމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ އެމެރިކަން ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ" އާ ހެދި ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅޭނެ ފުރުސަތު ފާއިތުވީ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެސް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 5
"ނިއުޓަން" އޮސްކާއަށް ފޮނުވަން ޕްރިޔަންކާ ދެކޮޅު

ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ "ނިއުޓަން" އަކީ 2018 ގެ އޮސްކާ އެވޯޑަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެވެ. މި ނިންމުމަށް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
ދޮންވާ ކްރީމް އިޝްތިހާރު ކުރެވުނީތީ ދެރަވޭ: ޕްރިޔަންކާ

ބޮލީވުޑްގައި ހޯދި މަޝްހޫރުކަމަށް ފަހު ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ވިދާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވޯގް އާއި ޕޭޕާ މަޖައްލާގައި ވެސް ދާދިފަހުން ފީޗާކޮށްފައި ވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ހަންގަނޑު ދޮންކުރަން އިންޑިއާ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ފިލްމް އައިޝްވާރިޔާ އަށް

މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ސާހިރް ލޫދިއަންވީ އާއި ލިޔުންތެރިޔާ އަމްރިތާ ޕްރިތަމްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމް "ގުސްތާކިޔާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ އިރްފާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 3
ޕްރިޔަަންކާގެ ނިދި ގެއްލުނީ ކީއްވެ؟

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އޭނާ ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ދިމާވެގެން އުޅޭ ސަަަބަބެއް ޕްރިޔަންކާ އަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މާދުރީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ސީރީޒެއް ޕްރިޔަންކާ އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި އާ ހަރުފަތަކަށް އަރަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 36
މިހާރު އެނގިއްޖެ: ސުނީތާގެ އާމްދަނީ އާއި ހެދުންތައް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ، ސުނީތާ އަލީ ބުނާ ގޮތުން މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް އޭނާއަށް ވުރެ މަަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ރާއްޖެއަކު މިހާރު ނުހުންނާނެ އެވެ. އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ....

June 12, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދީތަ؟

ނޭފަތް ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަށް މަލާމާތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އެޅި ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ބައްދަލުކުރި އިރު ޕްރިޔަންކާ އަޅައިގެން ހުރި ހެދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
"ބޭވޮޗް" ވަރަށް މަޖާ ވާނެ: ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ސްކްރީން ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އަންނަނީ މިހާރު ވަރަށް ގަދަ އަށް އެ ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 14
މެޓް ގާލާގައި ޕްރިޔަންކާގެ ހެދުމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއެއް ނޫނެވެ. ހޮލީވުޑްގައި ވެސް އޭނާގެ ނަން މިހާރު ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް ގައި ވެސް އޭނާ ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ބޭއްވި މެޓް ގާލާ 2017 ގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާ އަކީ މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ ވެސް ރާނީ ކަން ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 7
ބޮލީވުޑްގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ދާދިފަހުން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން އެކި ތަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއީ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވެސް ދެއްކި ވާހަކަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
"ބޭވޮޗް" ގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެބާ؟

އަންނަ މަހު 25 ގައި "ބޭވޮޗް" ފިލްމް ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާތީ، އޭނާގެ އިންޑިއާ ފޭނުންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. އެއާ އެކު "ބޭވޮޗް" ޕްރިމިއާ ކުރަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމް އިންޑިއާ އަށް ދާނެތޯ މިހާރު އެބަ ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ.