13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
އަމިއްލަ ފިލްމުތަކެއް ނުބަލަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ ކިތަންމެ ކުޅަދާނަ އަދި މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ނަމަވެސް އޭނާ ފިލްމީ ރޮނގުން ކުރާ މަސައްކަތް ޓީވީން ބެލުމަކީ ޕްރިޔަންކާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ޓީވީ ބަތަލާއަކީ ސޯފިއާ

ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި. އޭނާ އަށް ލިބުނީ ލިސްޓްގެ އަށް ވަނަ. އާމްދަނީއަކީ 11 މިލިއަން ޑޮލަރު.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016
ޕްރިޔަންކާ އަށް ޕަރިނީތީގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ޑްރީމް ޓީމުގެ އެއް ބައިވެރިޔާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ މިހާރު ހުރީ އެމެރިކާގަ އެވެ. އިއްޔެ ރޭ ތެކްސަސްގެ ހިއުސްޓަންގައި މި ޓިމުން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލައިވް ޝޯއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ޝޯ ބަލަން އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ވަދެ މުޅި ތަން އޮތީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮލީވުޑް ހަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް މިހާރު ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ކުޅެމުންދާ އެމެރިކަން ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ 2" އަށެވެ. މި ސަބަބާ ހެދި އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑް ހަ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތަށް ވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ވެސް ޕްރިޔަންކާ އަށް ކުޅެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ޕްރިޔަންކާ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ދެން ކުޅޭނީ އަންނަ އަހަރު

ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅޭ ނުބައިބައި ރޯލުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އޭނާ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ކުޅެމުންދާ ހޮލީވުޑް ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

July 16, 2016
ދަރިފުޅުގެ ޖިންސެއް ނުބަލަން: ސައިފް، ކަރީނާ

ބޮލީވުޑް ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ފިރިމީހާ ސައިފް އަލީ ޚާން އަލަތު ދަރިފުޅަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާއިރު ދެ މީހުން ލަންޑަނަށް ގޮސް ކުއްޖާގެ ޖިންސު ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓު ހެދިކަމަށް ދެކެވޭ...

July 16, 2016 10
ވައްތަރު މީހަކު ފެނުމުން ޕްރިޔަންކާ ވެސް ހައިރާންވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާ ވަރަށް ވައްތަރު އަންހެނެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެ އެ ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޕްރިޔަންކާ ވެސް ހުރީ މި ފޮޓޯތައް ފެނި...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 2
"ކުއަންޓިކޯ" ސީޒަން 2ގެ ޝޫޓިން ޕްރިޔަންކާ ފަށައިފި

ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އޭނާގެ ހޮލީވުޑް ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ކުރީ ސީޒަނެކޭ އެއްގޮތަށް މި ސީޒަންގައި ވެސް ޕްރިޔަންކާ ކުޅެނީ އެފްބީއައި އެޖެންޓް އެލެކްސް ޕެރިޝްގެ ރޯލެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 3
ގެއެއް ގަނެ ޕްރިޔަންކާ އެކަނި ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

މޫދު ފެންނަ ބަންގްލޯއެއް މުމްބާއީގެ ޖޫހޫ ހިސާބުން ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ޕްރިޔަންކާ އުޅޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ގެއެއް ގަންނަން ލިބި ޕްރިޔަންކާގެ މި ހުވަފެން މިދިޔަ އަހަރު ނިމެން އުޅެނިކޮށް ވަނީ ހަގީގަތަކަށް ވެސް ވެފަ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ކާމިޔާބީއަކީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ކަމެއް: ޕްރިޔަަންކާ ޗޯޕްރާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑެކޭ އެއްގޮތަށް ހޮލީވުޑްގައި ވެސް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ބަތަލާ އެކެވެ. ބޮލީވުޑް ތަރިއެއްގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓާ އަކަށް ޕްރިޔަންކާއަށް ވެވުނީ އޭނާގެ ހުނަރާއި ކެރުމާއެކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
ޕްރިޔަންކާގެ މި ފޮޓޯއަށް ކުރަނީ މަލާމާތް

މަޝްހޫރު މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ "މެކްސިމް"ގެ ބޭރުގަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ފޮޓޯ ފެނިފައި އޭނާގެ ރީތިކަމާއި ސްޓައިލަށް ތައުރީފުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޖެހީ ޖޯކެވެ. އެއީ އެ ފޮޓޯގައި "ކިހިލިފަތި" ފޮޓޯޝޮޕްކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑްސް އަށް ޕްރިޔަންކާ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ކުޅޭ އެމެރިކާ ސީރިޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގައި އޭނާ އަދާކުރާ އެލެކްސް ޕެރިޝްގެ ރޯލުން 2016 ޓީން ޗޮއިސް އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ކުޅޭނެ ފިލްމުތަކެއް ނިންމަން ޕްރިޔަންކާ ރަށަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅެމުންދާ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް"ގެ ޝޫޓިން އާއި އެމެރިކާ ޓީވީ ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެނބުރި މުމްބައިއަށް ގޮސްފަ އެވެ. މިފަހަރު އޭނާ މުމްބާއީގައި 10 ދުވަހު ހުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

June 01, 2016 2
"ކްއަންޓިކޯ ގެ އޮޑިޝަން ހެދި އިރު ވަރަށް ބިރު ގަތް"

ބޮލީވުޑްގައި 50 ފިލްމް ކުޅެފައި ވެސް ހޮލީވުޑަަށް ގޮސް ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަަންޓިކޯ" އަށް އޮޑިޝަން ހަދަން ޖެހުމުން ވަރަށް ހާސްވެ، ބިރު ގަތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ...

June 01, 2016 2
ޕްރިޔަންކާ އަދިވެސް އޮޑިޝަން ދޭން ޖެހިލުންވޭ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ޓީވީ ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ"ގެ މަސައްކަތާއި ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު...

28 މެއި

May 28, 2016 13
ސުނީއަކީ މިހާރު ޕްރިޔަންކާގެ "ރޮކްސްޓާއެއް"

މިއަދަކީ މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ގެ އުފަން ދުވަހެވެ. އުފާވެރި އުފަން ދުވަކަށް އެދެމެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ޕްރިޔަންކާ ބޭނުމީ ބޮންޑްގެ ރޯލު ކުޅެން

ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިހާރު ދަނީ ހޮލީވުޑްގައި އޭނާގެ މަގާމު ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ހުޅަނގުގައި އޭނާގެ މަގްބޫލުކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ޕްރިޔަންކާ "ބޭވޮޗް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ" އިން ހޮލީވުޑް ފަތަހަ ކުރުމަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.