06 މެއި

May 06, 2020 6
އުގައިލްގެ ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމް 4 ސަރަހައްދަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ފިހާރަތަކުން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ބާރު އަޅާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އުފެއްދި އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ޕްލެޓްފޯމް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 12
އައްޑޫގެ ޑެލިވަރީ އަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދިމާކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ހާއްސަ ސިސްޓަމް ގާއިމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.