06 މެއި

May 06, 2020 6
އުގައިލްގެ ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމް 4 ސަރަހައްދަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ފިހާރަތަކުން ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ބާރު އަޅާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އުފެއްދި އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ޕްލެޓްފޯމް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 54
އުގެއިލްގެ އެ ސްޓޭޓަސް، ކިހިނެއް އައި ހިޔާލެއް؟

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް ދައްކަވާ ވާހަކައެއްގެ ބުރަދަން ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ދިވެހިން ގިނަވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގެ އަހުލުވެރިން މި ދެ ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އުގެއިލް ހޫނު ފެނަށް ލައިފި އެވެ.