25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 48
ހައްލެއް ނުފެނުމުން ޑިމޮކްރަސީގައި ދާނީ ކޯޓަށް: ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ކަމެއް ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް...

October 25, 2016 27
އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިދުމަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 35
ރައީސް ޔާމީން ފިނި މައިޒާންތަކެއް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނުގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރި ތިން ސަރަހައްދެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

October 23, 2016 6
ލޯނު ދޭން އިނގިރޭސި ކުންފުންޏަކުން ވާހަކަދައްކަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައެއް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ މަޝްރޫއުތަކަށް ލޯނު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

October 23, 2016 27
ރައީސް ޔާމީން ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅަށް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ހަފުތާގައި ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 17
ބްރިޖުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ހޮޅި ޖަހައި ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ޕައިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޕައިލް ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 10
ހުޅުލޭ ބިމުގެ %30 ނިމިއްޖެ، ދެ ޑްރެޖަރު ގެންނަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް އިތުރު ދެ ޑްރެޖަރު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 75
ބްރިޖާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކާއި ފެނުނު މަންޒަރުތައް!

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަލަމަތީގެ ކޮންމެވެސް މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ފެންނާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެއީ، ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބްރިޖްގެ ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނުން މަތީގައި ތަނބުތައް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 7
އޭދަފުށީ މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށައިފި

ބ. އޭދަފުށީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 7
ތާރުއަޅާ މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ: މިނިސްޓްރީ

ތާރުއަޅާ ނިމުމުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 27
ބްރިޖްގެ ތަނބުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 69
ބްރިޖު ބަލާ ޕްލެޓްފޯމް މަޝްރޫއުގެ އަގު 8 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އަޅާ ޕްލެޓްފޯމް ހިމެނޭ މަޝްރޫއު އަށް، އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި އެތަނުގައި އެއް ފަހަރާ 350 މީހުންނަށް ތިބެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އެ މަޝްރޫއަށް ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަނީ، މަޝްރޫއު...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 14
އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އަށް އޯޕެކުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

September 21, 2016 11
ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ 17 މަގެއް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް 54 މިލިއަންރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
އައިހަވަން މާސްޓަ ޕްލޭނަށް 10 ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފި

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމަށް 10 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 49
ފިއްތުން ކުރިމަތި ކުރިޔަސް، މަޝްރޫއުތައް މަޑެއްނުޖެހޭނެ

ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކިތަންމެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަސް، އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް މަޑުޖެހުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 9
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 117
ރާއްޖެ މިދަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމް ނުކުރެވުނަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވައި ދެއްވި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ރާއްޖެ ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 32
މި ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ސަރުކާރެއް ނެތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފިޔަވައި އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ސަރުކާރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

September 01, 2016 34
ބްރިޖް މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ދޮގުކުރައްވައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް އާއްމުން ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 17
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ. އާއި ހދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...