28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 41
ބްރިޖު ބަލަން އަޅާ ޕްލެޓްފޯމް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އަޅާ ޕްލެޓްފޯމް އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 17
އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އާއްމުންނަށް ކިޔައިދޭން ޕްރޮގްރާމެއް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓަށް ގެންނަމުން ދާ ތަރައްގީ އާއްމުންނަށް އަންގައި ދޭން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
ތަރައްގީ އެކަންޏެއް ނޫން، ހަމަޖެހުން ވެސް ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުން ތަރައްގީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ފ. މަގޫދޫގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 50
އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށާއި އެ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ އާންމުން ހިތްހަަޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް...

January 23, 2017 33
ޖަދަލުކުރިއަސް އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒު ސީދާ: ރައީސް

އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތެރެއިންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަދަލުކުރިއަސް އެމަނިކުފާނުގެ އަމާޒު ވަރަށް ސީދާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 14
ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާދަމާ އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 10
ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކަން ޑޮއިޗޭ ބޭންކަށް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި...

January 19, 2017 6
ދަރަނީގެ ބިރު އިގްތިސާދަށް އެބަ އޮތް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވޯލްޑް ބޭންކުން...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 24
އެމްޓީސީސީގެ "މަހާ ޖައްރާފް" ކަނޑަށް ބާލައިފި

ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ޗައިނާގައި ބަންނަމުން އަންނަ ޑްރެޖަރު (މަހާ ޖައްރާފް) ޓެސްޓްކުރަން މިއަދު ކަނޑަށް ބާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 4
އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި އަޅާ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 30
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް 120 މިލިއަން ދިން

ހަތް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 120 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 64
"މަޝްރޫއުތައް ނިންމައި އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށާނަން"

މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި އާ މަޝްރޫއުތަކެއް މި އަހަރު ހިންގާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 27
ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މި އަހަރު ނިމިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މި އަހަރު ކަނޑައެޅި ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 29
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގެން، އެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް...

December 28, 2016 28
2016: އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާއަކާ އެކީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަގު ކޮށްޓަވައި ދެއްވާނެ...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 12
ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކުމަށް އެހީތެރިވާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް...

December 27, 2016 52
އެއާޕޯޓުގެ ނަން "ވެލާނާ" އަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ، އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރަން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 28
"ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ފެބުރުއަރީ މަހު ކަނޑައެޅޭނެ"

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި 1،084 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން 704 ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހާ ހަމައަށް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 48
ބްރިޖަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑަބަލް ޑެކާ ބަސް ޑިޒައިންކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑަބަލް ޑެކާ ބަސްތަކެއް ޑިޒައިންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބްރިޖް ނިމެންވާ އިރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރެވޭ ވަރު ވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބިން ހިއްކަން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 18, 2016 6
އެއާޕޯޓަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ހިންގާ މަޝްރޫއު އަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (614 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދޭން އަބޫ ދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭޑީއެފްޑީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

December 18, 2016 20
ޓާމިނަލް މަޝްރޫއު އަށް އޮފިޑުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ހިންގާ މަޝްރޫއު އަށް އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) އިން ދޭ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (768 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
އާ ޓާމިނަލްގެ ޑިޒަައިންގެ ބޮޑު ބައި ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި ހަދާ އާ ޓާމިނަލްގެ ޑިޒައިންގެ ބޮޑު ބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 24
ބްރިޖުގެ އެންމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތް ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ހަތް ތަނބުގައި ހުންނަ ބިޔަ 35 ހޮޅި ޖަހައި ނިންމައިފި އެވެ.

December 15, 2016 30
ގަދަކަމުން ފިކުރު އެއްގޮތްކުރުން، ވާނެ ކަމެއްތަ؟

ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަކާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނެއް ވުޖޫދުވި އެއް ސަބަބަކަށް މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 27
މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 77
ސައުދުﷲގެ ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ބަދަލުވި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓާލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
އައިޖީއެމްއެޗް އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.