30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 17
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހއ. އާއި ހދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 46
ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެރިކަމުގެ މި ހިނގާ ފަސް އަހަރަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯގައި ވައުދުތައް ބައިވަރެވެ. އިގްތިސާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ އެކު އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވާނެ ގޮތްތަކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތުތައް ވެސް ވަކިވަކިން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 15
މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަނީ

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 9
އައިހެވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ. އަތޮޅުގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަހައްދުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ އައިހެވަން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 6
ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުންކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ފަރަށް އިއްޔެ އެރި ވިއެޓްނާމްގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓު ފުން ކުރުމުގައި ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 32
ބްރިޖް ބަލަން ތިބެން ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 104
"މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ރުޅީގަ"

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުނީމަ، އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 41
އިގްތިސާދީ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ސަލާން ނުޖަހާ އުޅެވިގެން ނޫނީ ގައުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އިގްތިސާދުގެ ލަގަން ދިވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 20
ބިޑަށް ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގަން އޭސީސީން ލަފާ ދީފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ބިޑު ކުރުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައި، ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް ގޮސްގެން ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ސަރުކާރަށް މިއަދު ލަފާ ދީފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 81
ކޮލަމް ކުލަބަރި: މިހެން ތަރައްގީ ވާން ބޭނުންތަ؟

މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެ ތަނުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކާ ދިމާވެ ދެކެވުނު ވާހަކައެކެވެ. އޭނާ އެ ދުވަހު ބުންޏެވެ؛ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން އަތަށް ގޮވާނެ އެވެ. މިހާރު ރައްޔިތުން ހެވިފައި...

02 ޖޫން

June 02, 2016 11
ތިނަދޫ ތަރައްގީކޮށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެނީ

ތިނަދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދަނީ ހިންގަމުން. އެ ރަށުގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަނީ ބިން ހިއްކުން. އަދި އެ ރަށުގެ ނުވަ މަގެއްގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނަށް ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައި 20 ދުވަސްތެރޭ ނިންމާލަނީ

ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކި ކުންފުނިން. މޫސުން ރަނގަޅު ނަމަ ތިނަދޫ ބިން 20 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި. ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެ ތަނުގައި ގެދޮރުވެރިކުރުމާއި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ. ތިނަދޫގައި މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިނގަމުންދޭ.

24 މެއި

May 24, 2016
ޣައްދާރުވާ ބަޔަކު ތިބުމުން އެކަމުގެ ހިތި ލިބޭ: ރައީސް

ދިވެހި ގައުމަށް ޣައްދާރުވާ ބައެއްގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ހިތި ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
އައިހެވަން މަޝްރޫއުގެ ބިން މި އަހަރު ހިއްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ޗާޓު ބަދަލުވާ ފަދަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އައިހެވަން މަޝްރޫއު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މި އަހަރު ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.