08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 77
ސައުދުﷲގެ ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނަށް ބަދަލުވި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ހަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓާލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
އައިޖީއެމްއެޗް އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 6
"އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ"

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 14
މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 21 މަޝްރޫއެއް ބަޖެޓަށް

އާއްމު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަންނަ އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް...

November 17, 2016 8
ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރު އެޅި ސަރަހައްްދު މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ، އިސްކަންދޭނީ ނަތީޖާ އަށް

އަންނަ އަހަރު ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމައި ދިގު މުއްދަަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 13
އިނާޒުގެ ހިޔާލު: ބަޖެޓްގައި ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން މިވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އޭގެ ކުރިން ދައުލަތެއްގެ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ ހަނދާންކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. ދައުލަތެއްގެ ބަޖެޓަކީ ހިސާބުގެ އަކުރުތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި އެހެންމެ ކުރިއަށް ރޭވިދާ ބަނދަރުތަކާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 51
ތަރައްގީ ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވާނެ: ރައީސް

ދުނިޔެ މިހާރު ކުރިއަރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ލަސް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ބާކީވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 29
ނަގަން ޖެހޭ ޓެކުހާ ދިމާލަށް ދާން ނުކެރެނީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވުމެވެ. މި ހިނގާ 2016 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ، އަންނަ އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 11 ޕަސެންޓް ދަށް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 84
ބޮޑު 16 މަޝްރޫއު: 4 އެއާޕޯޓު، 20 ފަޅު ހިއްކުން

ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް 20 ފަޅެއް ހިއްކުމާ އެކު، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު 16 މަޝްރޫއަކަށް އަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 84
މިހާރު ވެސް 560 މަޝްރޫއެއް އެބަ ހިނގާ: ރައީސް

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މި ވަގުތު ހުއްޓާލައިފައި ވީ ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް 560 މަޝްރޫއެއް އެބަ ހިނގާ ކަމަށާއި އެ އަދަދު އަންނަ އަހަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 29
އައިހަވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރު ބަޔަކަށް

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 16
މަޝްރޫއުތަކުގެ ހަރަދާ ހެދި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކުރި ހަރަދާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 39
މަގާމްތައް ލިބެނީ ފޮޓޯގަނޑަކުން ނޫން، މެނިފެސްޓޯ އިން

ވެރިކަމަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ހޮވެނީ ފޮޓޯގަނޑެއް ހިފައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަނީ އެ ޕާޓީއެއްގެ އުސޫލްތަކާއި ވިސްނުމާއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އޮތް ކުލުނާއި ތަރައްގީ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ށ. ކަނޑިތީމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 48
ހައްލެއް ނުފެނުމުން ޑިމޮކްރަސީގައި ދާނީ ކޯޓަށް: ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ކަމެއް ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް...

October 25, 2016 27
އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ހިދުމަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 35
ރައީސް ޔާމީން ފިނި މައިޒާންތަކެއް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނުގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރި ތިން ސަރަހައްދެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

October 23, 2016 6
ލޯނު ދޭން އިނގިރޭސި ކުންފުންޏަކުން ވާހަކަދައްކަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބައެއް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ މަޝްރޫއުތަކަށް ލޯނު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރާ އެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

October 23, 2016 27
ރައީސް ޔާމީން ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅަށް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ހަފުތާގައި ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 17
ބްރިޖުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ހޮޅި ޖަހައި ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ޕައިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޕައިލް ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 10
ހުޅުލޭ ބިމުގެ %30 ނިމިއްޖެ، ދެ ޑްރެޖަރު ގެންނަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް އިތުރު ދެ ޑްރެޖަރު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 75
ބްރިޖާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކާއި ފެނުނު މަންޒަރުތައް!

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަލަމަތީގެ ކޮންމެވެސް މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ފެންނާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެއީ، ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބްރިޖްގެ ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނުން މަތީގައި ތަނބުތައް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.