09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 27
ބަޔަކު އޮޑިން ފުންމާލުމުން ނިކަމެތިވި: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް، އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ޕާޓީ ބަލިކަށިވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ނިކަމެތިކަން ލިބުނު...

August 09, 2018 15
ކޫއްޑޫ މަސްވެރިންގެ މެރީނާ ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވަައިފި

މަސްވެރިންނަށް އުއްމީދުތަކެއް ދެމުން، ގއ. ކޫއްޑޫގައި މެރީނާއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 90
މަގާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ރައީސް

ކަންކަމަށް މަގާމުގެ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އެމަނިކުފާނު ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅުގެ "އޮޑިއަށް" އަރާ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018 81
"ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގެ ސުވާލެއް ރައްޔިތުން ނުކުރާނެ"

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން، އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ކުރާތީ، އެއާ ގުޅޭ ސުވާލު ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށް...

August 08, 2018 87
ތަރައްގީގެ ފައިސާފޮތީގައި އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން

ރާއްޖެ އަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްގީ އަކީ ފައިސާ ފޮތީގެ އެއް ފުށް ކަމަށް ވާނަމަ، އޭގެ އަނެއް ފުށުގައި އޮންނާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސިއްކަ ކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރުމަށް އެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 59
ރިޓަޔާކުރާ އުމުރު 74-75 އަހަރަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިން ރިޓަޔާ ކުރާ އުމުރަކީ 74 ނުވަތަ 75 އަހަރަށް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

August 07, 2018 17
އިބޫ ވައުދުވަނީ ފުރިހަމަކޮށްދިން ކަންކަމަށް: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަންނަވަނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަކޮށްދީފައި...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 65
ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ގެދޮރު އަޅައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 04, 2018 33
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ނ. މާފަރުގައި ހަދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ޓެސްޓު ފްލައިޓު އަންނަ ހަފުތާގައި ޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

August 04, 2018 31
ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 40 އަހަރު ފަހުން!

މީގެ ސާޅިހަކަށް އަހަރު ފަހުން ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތް ލަފާކޮށްލަން ހިނގާށެވެ. ތަރައްގީއަށް ބަލާއިރު ޔަގީނުން ވެސް އޮންނާނީ ވަރަށް ކުރީގަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 98
މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް، ބިމުގެ އިސްލާހު ބަދަލުކުރާނަން

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާ އެއްވެސް މަޝްރޫއުއެއް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 43
ވިލިމާލެ2 މަޝްރޫއަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ސިޔާސަތެއް: މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރަން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން، 315،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް ވިލިމާލެ 2 ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވަން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްވަވާފައިވާ ދެކޮޅުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 43
އާބާދުކުރަން ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން 800 ހެކްޓަރު ހިއްކަނީ

މީހުން އާބާދުކުރަން، ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން 800 ހެކްޓަރު ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 01, 2018 106
ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ހުޅުވާލަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ އިއުލާންކުރެއްވި ވިލިމާލެ 2 މަޝްރޫއުން ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެނީ 432 ފްލެޓު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ 534 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 432 ފްލެޓު ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 49
ބްރިޖު އަޅަން ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ ބޮޑު ބައި ނަގައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތަށް 2016 ގައި ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނަގައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 32
ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ: ޝާހިދު

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ވައްކަން ކުރާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 40
ސޮވަރިން ފަންޑުގައި 47 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުރި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު އުފެއްދި ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު ގައި 47 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ މިހާތަނަށް ރައްކާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 9
މަގު ބަންދު ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކުރުމާއި ދުއްވުން މަނާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބައެއް ފުޅާކޮށް، ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ އެ މަގުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ޕާކް ކުރުމާއި ދުއްވުން މަނާކޮށް، ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތައް އެތަނުން ނަގާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 13
ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ވާނީ ހަނިމާދޫ: ރައީސް

ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކޮށް، ޖެޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ މައި...

July 19, 2018 55
ވޯޓު ހޯދާނީ އަޅުގަނޑުގެ މިނިމަސް ކައިގެން ނޫން:ރައީސް

ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އަންނަން ވާނީ އެހެން މީހުންގެ މިނިމަސް ކައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ "މިނިމަސް ކާން" ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ،...

18 ޖުލައި

July 18, 2018 60
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ކެލާގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 18, 2018 49
އަޅުގަނޑެއް ޗާޓަކުން ބޭރެއް ނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ތިމަން މަނިކުފާނަކީ ޗާޓުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުށްވެރިން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތެއް ގާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

July 18, 2018 49
ފިޔަވަޅު އަޅާތީ އަތް ޖަހަނީ ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫން

ބޭރުގެ ގައުމުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިކުރުވި ފިއްތުންތަކާ އެކު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާތީ "އީދު" އައީ ކަމަށް ބަލައި އަތްޖަހަމުންދާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަކީ ގައުމަށް...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 119
ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީއޭ ކިޔާތީ ރައީސްގެ ސުވާލުތަކެއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވައުދުތައް ވަމުން އަންނައިރު، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމުގައި ގޯހެއް...

July 17, 2018 18
ރައީސް ޔާމީނަށް ދިއްދޫން މާފެއް ނެތް: ލަތީފް

ހއ. ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ދާއިރާގެ އަޑު އިއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 25
40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އޯޕެކް ފަންޑުން ދީފި

ރާއްޖެ އަށް، އޯޕްކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯޕެކް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 75
ބްރިޖަށް ކުރި ދަތުރު: "ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ"

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ މަތިން ފެބުރުއަރީ 21، 2017، ގައި ހިނގާފައި ހުޅުލެ އަށް ދިޔަ ވާހަކަ "މިހާރު"ގައި ލިއުމުން، އެއް ބަޔަކު އެހީ މިހެންނެވެ؛ ތިއީ މަސައްކަތް ކުރަން އެޅި ކުޑަ ފާލަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ބްރިޖެއް އެޅޭނީ އަދި ކޮން ދުވަހަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތިއީ، ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

11 ޖުލައި

July 11, 2018 16
ކޯލިޝަނަކުން ދެން ވެސް ވެރިކަމެއް ނުހިންގޭނެ: ރައީސް

ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަން ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އުފައްދާ ކޯލިޝަނަކުން ދެން ވެސް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް...

July 11, 2018 36
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދު: މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދާނަން

އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 48
ފާރިސްއާ ހެދި އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ: ރައީސް

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ދަތިކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމާ ހެދި އެތައް...

July 10, 2018 83
މާލެ އާއި ހުޅުލެ ބްރިޖުން ގުޅާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

މާލެ އާއި ހުޅެލެ ބްރިޖުން މިހާރު ގުޅާލާފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. ދިއްގަރުގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 38
އެއް ފަޅުތެރޭ ރަށްތައް ފާލަމަކުން ގުޅާލާނަން: އެމްޑީޕީ

އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފާލަމަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

July 08, 2018 7
ފްލެޓްފޯމް ބަލައިގަތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ގައި

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި 7،000 ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން، މިއަދުން ފެށިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.