16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 109
މި ހާލަތަށް ދިޔައީ ޕާޓީތަކާއި މަސް ދަތުރުން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ދުރާލާ ދެމުން އައި އިރުޝާދުތަކަށް ރައްޔިތުިން އަމަލުކުރި ނަމަ، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ގިނަވެ، އިންޑެކްސް...

April 16, 2020 94
ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަށް ވައިރަސް އެރިގޮތް ހޯދަން އުނދަގޫ

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ހަމައަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައީ ކާކުގެ ފަރާތުންކަން ދެނެގަތުން (އިންޑެކްސް ކޭސް) ހޯދުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވެފައިވާކަމަށް ނެޝަނަލް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 24
ޖަރީމާގެ އަށް ވަދެ ނުކުތުން މަނާ: އެޗްޕީއޭ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ދިރިއުޅުނު މ. ޖަރީމާގެ އަށް މީހުން ވަދެ ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފިި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 200
"ރާއްޖޭން 8000 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެ"

މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ވެސް ރާއްޖެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 8،000 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސާވޭތަކާ ހަވާލާދެއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 20
ލުއިތައް ދޭނީ ބަލި ނުފެތުރޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަަހު

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދޭނީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެ ވައިރަސް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފެތުރިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާ އަށް ފަހު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 23
ކައުންސިލްގެ މުއްދަތު ދިގުނުކޮށް، އެހެން ހައްލުތަކެއް؟

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ޖެހުނަސް، ކައުންސިލަަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެނޫން އެހެން ހައްލުތައް އެބަހުރި ކަމަށް...

April 07, 2020 26
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ހިތްވަރު އެބަ ފެނޭ: ރައީސް

ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ދުވަސްވަރަކާ މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ދިމާވެފައި ވާއިރު މިއީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދިި ސިއްހީ އެހެން ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 30
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު...

April 06, 2020 9
އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުބާރުކުރޭ: ޑރ.އަރްވިންދު

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 41
އެ ގައުމުތަކަށް ވީ ގޮތް ވިސްނާލާފައި ގޭގައި ތިބޭ!

ކޮވިޑްް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިލާ ނަމަ ޗއިނާ އާއި އެމެރިކާއަކީ ދެ މިސާލެވެ. ބިލިޔަނަކަށް ވުރެ މީހުން އުޅޭ ޗައިނާގެ އާބާދީ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގުނަ ބޮޑެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ވެސް އެމެރިކާ އޮތީ ކުރީގަ އެވެ. މުއްސަނދީ ވެސް އެމެރިކާ އެވެ. މި...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 19
ކާފިއު ނިމޭއިރަށް ނުކުމެގެން ދުއްވައި ނުގަނޭ!

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފެތުރިދާނެ ހާލަތެއް އަޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ގަޑި އިރަށް ހިންގާ ކާފިއުގެ ވަގުތު ނިމޭ އިރަށް މަގުތަކަށް މީހުން ގިނަވާތީ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 69
ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރަން މިހިރީ ތައްޔަރަށް: ނަޝީދު

މި ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައި ވާތީ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައެޅި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި...

April 01, 2020 9
މިހާތަނަށް 98 ފަހަރު ގެތައް މޮނިޓަކޮށްފައިވޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދޭން ރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން 98 ފަހަރު ގެތައް މޮނިޓާކޮށް، މީހުން ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

31 މާޗް

March 31, 2020 25
މާޗް 14-19 އަށް ޔޫކޭއިން އައި މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

މާޗު މަހުގެ 14-19 އާ ދެމެދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވީ ކޮން ބައެެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

March 31, 2020 53
ރިސޯޓްތަކުގައި މިހާރު ކުރަންވީ ދަނޑުވެރިކަން: އިލްޔާސް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން ފަޅުވެފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުވައި، އެ މަސައްކަތުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވިދާނެ ކަމަށް...

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 30, 2020 20
ކޮވިޑް-19: ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްގެ ނިޝާނެއް ނެތް

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ނުވަތަ "ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް" ރާއްޖޭގައި އަދި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ނިޝާނެއް އަދި ނުފެންނަ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

March 30, 2020 2
އެޗްއައިއެޗުން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ކަރަންޓީނު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ހުސްކުރަން އެތަނުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެތަނުން އެކަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާތީ، އޭނާއާ އެކު...

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2020 119
އިޓަލީގެ ދެ މީހުން ފުރުވާލުމަކީ ހެދި ގޯހެއް!

"އައިލެންޑް ސަފާރީ-1" ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ މީހަކާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު ފުރުވާލި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް...

27 މާޗް

March 27, 2020 60
ދެ މީހުން ފުރުވާލެވުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު، ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން މިއަދު ފުރުވައިލުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ ދަސްވި އާ ކަމެއް ކަމަށް ޑަައިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 24
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ނާންނާނެ، އަގު ހިފެހެއްޓޭނެ:ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމަކަށް އަޔަސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

March 25, 2020 18
ލަންކާގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ތިބި މީހުުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް އަންނަަން ބޭނުންވާ މީހުން ގެންނަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަަކަަ ދައްކަމުން އަންނަަ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން...

23 މާޗް

March 23, 2020 9
މާލޭގެ ދެ ގެއާ ގުޅުންހުރި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ދިރިއުޅެމުން...

March 23, 2020 30
މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަންދުކޮށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށް، ޗައިނާއަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި...

22 މާޗް

March 22, 2020 6
"ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އަދި ހަމަޖެހިލެވޭކަށް ނެތް"

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ރަނގަޅުވުމަކީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑރ.މޫސާ ހުސައިން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
"ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި އިށީނދެ ތިބެދީ"

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން ވެސް މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނިންމަވައިލެއްވީ، އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ...

March 21, 2020 28
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގަަި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ މީހަކަށް ދިން ފަރުވާއިން އެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.