މެންދުރު · 11:54

މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޮން ކެރީބިއަން ބީފް ކަރީ

ކެރީބިއަން، ޖެމެއިކާ އަދި ޓްރިނިޑާޑް ސަރަހައްދުން އުފެދުނު މި ރިހަ އަކީ ބަތާއި ޕީސްއާ އެކު ކާ ރިހައަކެވެ.


މިހާރު ބަދިގެ އިން މިފަހަރު ފެންނާނީ ސިޓްރޯންގައި ތައްޔާރުކުރާ ހާއްސަ ކެރީބިއަން ބީފް ކަރީގެ ރެސިޕީ އެވެ.

200 ގުރާމު ގެރިމަސް

250 ގުރާމް ފެނު ކެއްކި ނޫޑުލްސް

5 ގުރާމު ލޮނުމެދު، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

10 ގުރާމު ފިޔާ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

5 ގުރާމު ސެލެރީ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

10 ގުރާމު ހަވާދު

3 ގުރާމު ޓުރްމެރިކް

20 މިލިލީޓަރު ކުކިންގް ކްރީމް

ބަޓަރު، ލޮނު، އަދި އަސޭމިރުސް