މަޣްރިބް · 17:53

މިހާރު ބަދިގެ: ޓޮމް ޔަމް ގޫންގް

ތައިލަންޑްގެ ސޫޕްތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް މަގުބޫލެވެ. ޓޮމް ޔަމް ގޫންގްގެ މައިގަނޑު ރަހަތަކަކީ ޑިނގާ، ލެމަންގްރާސް، އަދި ހުތް ރަހަ އެވެ. ސޫޕްގެ ރަހަތައް ހެޔޮ ވަރުވާނީ ކުޅި ކުރީމާ ކަމަށް ވިޔަސް، މިރުސް ނާޅާ މި ސޫޕް ހެދުން ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.


5 ގުރާމު ތައީ ލެމަންގްރާސް

10 ގުރާމު މަޝްރޫމް

2 ގުރާމު ތައީ ރެޑް ޗިލީ

0.5 ގުރާމު ލައިމް ފަތް

10 ގުރާމު ޝެލޮޓް

2 ސައިސަމުސާ ޗިލީ ޕޭސްޓް

3 ސައިސަމުސާ ފިޝް ސޯސް

2 ސައިސަމުސާ ހަކުރު

3 ސައިސަމުސާ ލުނބޯ ފަނި

1 ގުރާމު ކޮރިއެންޑާ

0.5 ގުރާމު ހިކި މިރުސް

10 ގުރާމު ޓޮމާޓޯ

250 ގުރާމު ޑިނގާ

450 މިލިލީޓަރު ފެން

450 މިލިލީޓަރު ކިރު