މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ސްޓްރެޗް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ މަތީ ބައި ނުވަތަ އަޕަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ. މި ސްޓްރެޗިންގެ އެހެން ބައިތައް ވެސް އެހެން ސެގްމެންޓެއްގައި ކިޔައިދޭނެ އެވެ.


ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު މުހިންމުވާ ފަދައިން، ކަސްރަތުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑު ވާމްއަޕް ކޮށް ސްޓްރެޗް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެން ނޫނީ ކަސްރަތުން ލިބެންވާ ފައިދާގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުމެއް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.