ވީޑިއޯ: ދަތުރުވެރިންގެ ރޯދަ ވީއްލުން

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެތައް ބަޔަކު އެބަ އުޅެ އެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ މީހުންނާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ވެސް ދިރިއުޅުން މިގޮތަށް މަޖުބޫރުވެ އެވެ.


މިގޮތަށް އުޅުމަކީ މި މީހުންނަށް ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވިޔަސް، މިކަން ތަޖުރިބާ ނުކުރާ މީހަކަށް މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އަދި އަމުދުން ރޯދަ މަހެއްގައި އާއިލާއާ ދުރުގައި، މި އުޅޭ ގޮތް ޝައުގުވެރި އެވެ.