ރޯދަ އަށް ގެންނަ ބޭރުގެ ހާފިޒުން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ކޮންޓްރޯލާ އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ހާފިޒުންނަށް މި ފަހަރު ޖަހައިދޭނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ވިސާއެއް ކަަމަށާއި އެ ވިސާ ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

"ހާފިޒުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފަހަރު މި ދޫކުރަނީ ހާއްސަ ވިސާއެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް. އެ ވިސާ ހޯދަން ފަސް ދުވަސް ކުރިން އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނެ. ވިސާ ދޫކުރާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޭރުގެ ހާފިޒުންނާއި ގާރީންނަށް މި ފަހަރު ދޫކުރާ ހާއްސަ ވިސާ އަށް އެދި ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކުލަ ކޮޕީ އާއި އެ މީހަކީ ހިފްޒުކޮށް، ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަން ގެންނަ މީހެއްކަން އެނގޭނެ ސިޓީއެއް ހިމެނެ އެވެ. އަދި، ރާއްޖެ އަށް އެ ހާފިޒަކު ގެންނަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން ނަމަ އެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކުލަ ކޮޕީއެއް ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ހާފިޒުންނާއި ގާރީން ގެނައުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައީ ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ.

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީހު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ހާފިޒުންނާއި ގާރީން ގެންނަމުން ދެ އެވެ. ގިނަ ރަށްރަށް ހާފިޒުން ގެންނަނީ އެ ރަށެއްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެންނެވެ.